17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2010 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2010

Yargıtay 20.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ 1- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 tarihli kararı ile, orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu ... Devamını Oku »

Yargıtay 19.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ 1. Yargıtay Kanunu’nun 14.maddesi hükmü uyarınca; a) Mahkemelerden verilmiş İflas ve Konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar, b) İİK.nun 142, 151 ve 235 nci maddelerine ilişkin, davalar ve şikayetler sonunda verilen hüküm ve kararlar, c) İcra Mahkemelerinden, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99.maddesine göre verilen ... Devamını Oku »

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak İl ve İlçeleri mahkemelerinden 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre açılan davalarla ilgili olarak verilen kararları, ... Devamını Oku »

Yargıtay 17.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ 1- Temyiz İncelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılmakta olan; trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davaları sonucu Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların temyiz incelemesi 23.02.2004 tarihli Başkanlar Kurulu Kararı gereğince Onyedinci Hukuk Dairesince yapılacaktır. 2- Temyiz incelemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından yapılan TTK’un 1301. maddesinden kaynaklanan ve ... Devamını Oku »

Yargıtay 16.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ 1- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin 3402 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları, 2- Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı kadastrodan önceki nedenlerle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan ve tutanağı düzenlenen mer’a, yaylak, kışlak ve ... Devamını Oku »

Yargıtay 15.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden (sulh ve asliye mahkemelerince verilen) kaynaklanan davaları, 2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dan doğan ve 12.Hukuk Dairesinin görevi dışında kalan sulh ve asliye mahkemelerinden verilen her türlü hüküm ve kararları temyiz mercii olarak incelemek ... Devamını Oku »

Yargıtay 14.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ 1. Taşınmaz mallara ilişkin Mülkiyet Hakkına veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin Açtığı Davalara ait Sulh Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları, – Tapulu taşınmaza el atmanın önlenmesi davaları, – Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere ait Hazinenin Sulh Hukuk Mahkemelerine açtığı tapu ... Devamını Oku »

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ 1. Haksız iktisaptan, 2. Borçlar Kanununun 2. kısmında yer alan sözleşmelerden (yani “Akdin Muhtelif Nevileri”nden) kaynaklanan davaları, 3. Özel Kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan 11. ve 15. Hukuk Daireleri görevleri dışında kalıp, Asliye Mahkemelerinden verilen kararları, 4. Alacağın temliki ve borcun nakli işlemlerinden doğan her türlü davalara ... Devamını Oku »

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. İİK.nun 16. maddesi uyarınca icra müdürlüklerinin işlemlerine karşılık alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra tetkik merciine şikayet yolu ile başvurular sonucu İcra Tetkik Mercilerince verilen kararları, 2. Genel haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların vaki itirazları üzerine alacaklıların İİK.nun 68, 68/a ve 68/b maddeleri ... Devamını Oku »

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap İlişkisi, Ticaret İşleri Tellallığı ve Acente, Şirketler (Anonim, Limitet, Kolektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Bono, Poliçe, Çek vd.), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, ... Devamını Oku »

Yargıtay 10.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ONUNCU HUKUK DAİRESİ 1. İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ilgili davalar ile sigortalının hak sahiplerinin açmış olduğu davaları, 2. İsteğe bağlı ve topluluk sigortaları, 3. Primlerin ve 6183 sayılı Yasa uyarınca takip ve tahsiline ilişkin davalar, keza prim oranları ile ilgili davaları, 4. ... Devamını Oku »

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ 1. 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan doğan davaları, 2. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan doğan davaları, 3. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan doğan davaları, 4. 854 sayılı Deniz İş Kanunundan doğan davaları, 5. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ... Devamını Oku »

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. Kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle TMK. 713/1. maddesine dayalı tapusuz taşınmazların tescili hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümleri, 2. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddesine dayalı, aynı yasanın 12. maddesi gereğince açılan tescil ile tapu iptali ve tescil davaları, 3. Tapusuz taşınmazların zilyetliğe ... Devamını Oku »

Yargıtay 7.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ 1. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 24.maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin 3402 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları, 2. Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı kadastrodan önceki nedenlerle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan ve tutanağı düzenlenen mer’a, yaylak, kışlak ve ... Devamını Oku »

Yargıtay 6.Hukuk Dairesinde Görülen Davalar

ALTINCI HUKUK DAİRESİ 1. Asliye ve Sulh Mahkemelerinden verilen şuf’a ve iştira ve vefa haklarına ilişkin kararları, 2. Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi davaları, 3. Asliye, Sulh ve Ticaret Mahkemelerinden verilip de kira bağıntından doğan tahliye davalarına; tahliye davası ile birlikte görülen kira ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates