17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2014 » Kasım

Aylık Arşiv: Kasım 2014

Müziği bırakıp, hayatını hukuka adadı

Müziği bırakıp, hayatını hukuka adadı

Müziği bıraktı, hayatını hukuka adadı. Teksas’ta üçüncü kez Houston Kenti Harris Bölgesi Ceza Mahkemesi yargıçlığına seçilen Jay (Ceyhun) Karahan piyano ve gitar çaldı, üniversitede müzik okudu. Ama sonra hukuk kariyeri yapmaya yöneldi. Bu konuda “Çok rasyonel bir karar verdim” diyor. Amerika’da bu ay yapılan ara seçimlerde sandıktan zaferle çıkanlar arasında ... Devamını Oku »

5071 Sayılı Kanun

TELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5071 Kabul Tarihi: 21/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25361 Madde 1 – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Telekom yönetim kurulunda imtiyazlı ... Devamını Oku »

5392 Sayılı Kanun

TELSİZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5392 Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 13/07/205 Resmi Gazete Sayısı : 25874 Madde 1 – 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. f) “Elektronik Kimlik Bilgisi” terimi, telsiz cihazlarına tek ve ... Devamını Oku »

5728 Sayılı Kanun

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5728 Kanun Kabul Tarihi : 23/01/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/02/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26781 Madde 1- 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatının 32 nci ... Devamını Oku »

4505 Sayılı Kanun

TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4505 Kabul Tarihi: 27/01/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23962 Madde 1 – 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine bir ibare ve Kanuna geçici Madde eklenmesine dair ... Devamını Oku »

5233 Sayılı Kanun

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5233 Kabul Tarihi: 17.07.2004 Resmi Gazete Tarihi: 27/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25535 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri ... Devamını Oku »

5666 Sayılı Kanun

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5666 Kanun Kabul Tarihi : 24/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26537 Madde 1 – 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki ... Devamını Oku »

3713 Sayılı Kanun

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası: 3713 Kabul Tarihi: 12/04/1991 Resmi Gazete Tarihi: 12/04/1991 Resmi Gazete Sayısı: 20843 Mükerrer BİRİNCİ BÖLÜM: TANIM VE TERÖR SUÇLARI TERÖR TANIMI Madde 1 – (Değişik fıkra: 15/07/2003 – 4928 S.K./20. md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada ... Devamını Oku »

5460 Sayılı Kanun

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 5460 Kabul Tarihi : 22/02/2006 Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26094 MADDE 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul ... Devamını Oku »

5532 Sayılı Kanun

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5532 Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26232 Madde 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin başlığı “Terör tanımı” şeklinde değiştirilmiştir. Madde 2 – 3713 sayılı ... Devamını Oku »

TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU)

TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU) “KANUN NO” – “R.G.NO” – “YAYIM TARİHİ” Madde 1 – İşbu nizamname darülacezenin bilinşa küşadiyle kabulünden itibaren mevkii icraya vazolunacaktır. Madde 2 – Tedariki maişete mani ilel ve eskam sahibi olmakla beraber şer’an infakiyle mükellef kimsesi bulunmayanların ve şer’an infaklarıyle mükellef akraba ve müteallikatı ... Devamını Oku »

430 Sayılı Kanun

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU Kanun Numarası: 430 Kabul Tarihi: 03/03/1340 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 06/03/1340 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 63 Madde 1 – Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2 – Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif ... Devamını Oku »

1705 Sayılı Kanun

TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN’İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1705 Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1930 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1930 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1524 Madde 1 – (Değişik madde: 04/07/1988 – KHK -336/1 md; Aynen kabul: 07/02/1990-3612/12 md.) Gıda Maddeleri hariç olmak üzere dahili ve harici ticaret ... Devamını Oku »

TBB: Avukatlık Sınavı Zorunlu Olmalı

TBB: Avukatlık Sınavı Zorunlu Olmalı

TBB’den yapılan açıklamada, Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Eyaleti Devlet Hukuk Sınavı Kurumu Başkanı Martin Gross’un da katıldığı ve Almanya’daki hukuk eğitimi ve devlet sınavı uygulaması hakkında bilgi verdiği toplantıda, hukuk eğitim ve öğretiminde standartların belirlenmesi için önemli adımlar atıldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıya katılan dekanların, hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek ... Devamını Oku »

1447 Sayılı Kanun

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU Kanun Numarası: 1447 Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/07/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 13909 KANUNUN KAPSAMI: Madde 1 – Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicilinde kayıtlı bir ticari işletme üzerinden rehin hakkı bu kanunda yazılı hükümler dairesinde tesis edilir. TİCARİ İŞLETME REHNİNDE TARAFLAR: ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates