19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 2957 Sayılı Kanun

2957 Sayılı Kanun

BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası: 2957
Kabul Tarihi: 17/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18226

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 uncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak amacıyla bazı askeri hastanelere döner sermaye tahsisine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

DÖNER SERMAYE TAHSİSİ

Madde 2 – Birinci madde kapsamına girenlerden devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanların barındırılma, bakım, tedavi ve gözetimlerini sağlamak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca özel bakım için, uygun görülecek askeri hastanelere toplam 100 milyon liraya kadar döner sermaye tahsis edilir.

KAYNAK

Madde 3 – Döner Sermaye; Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına eklenir. Ancak, bu şekilde artışlarla orantılı olarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Maliye Bakanının uygun görüşüyle sermaye artırımı sağlanır.

Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra karlar hesap dönemini izleyen yılın 4 üncü ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

GELİR VE GİDERLER

Madde 4 – Özel bakım veren hastanelere kabul edilen kişilerden alınacak yatak ve yemek ücretleriyle döner sermaye faaliyetlerinden sağlanan diğer hasılat döner sermayenin gelirlerini; döner sermayenin memur ve işçi kadrolarında çalıştırılan personele ödenen ücretler ile diğer hizmetler için yapılacak harcamalar döner sermayenin giderlerini oluşturur.

DÖNER SERMAYE VE ALIM SATIM İŞLERİ

Madde 5 – Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir.

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılın sonundan itibaren en geç iki ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

ÜCRET

Madde 6 – Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen subay ve astsubaylara, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca 50 – 250 arasında, tespit edilecek gösterge rakamının her yıl bütçe kanunlarında gösterilen aylık katsayısı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.

YÖNETMELİK

Madde 7 – Döner sermayenin işletilmesiyle ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, iştirak payları, alınacak yatak ve yemek ücretleri, hastaneye kabul ve taburcu edilme ve disiplin işlerine ve Döner Sermaye Yönetim Kuruluna ait esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikte gösterilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates