21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 3291 Sayılı Kanun

3291 Sayılı Kanun

1211 S. T.C. MERKEZ B.K., 3182 S. BANKALAR K., 2983 S. TASARRUFLARIN T. VE K. Y. HIZLANDIRILMASI HK. K., 2985 S. TOPLU K.K., 07/11/1985 T. VE 3238 S. K., 2499 S. SPK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 S. TÜTÜN TEKELİ K.NUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALD

Kanun Numarası: 3291
Kabul Tarihi: 28/05/1986
Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1986
Resmi Gazete Sayısı: 19126

BİRİNCİ BÖLÜM : 14/01/1970 TARİHLİ VE 1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Madde 1 – (Bu madde, 14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili yerlerine işlenmiştir.)

Madde 2 – (Bu madde, 14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 41. maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

Madde 3 – (Bu madde, 14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 48 maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

Madde 4 – (Bu madde, 14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

Madde 5 – (Bu madde, 14/01/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 68. maddesinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

İKİNCİ BÖLÜM : 25/04/1985 TARİHLİ VE 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Madde 6 – (Bu madde, 25/04/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 3. maddesinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklik ilgili Kanundaki yerine işlenmiştir.)

Madde 7 – Madde 6 – (Bu madde, 25/04/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 33. maddesinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklik ilgili Kanundaki yerine işlenmiştir.)

Madde 8 – Madde 6 – (Bu madde, 25/04/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 63. maddesinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklik ilgili Kanundaki yerine işlenmiştir.)

Madde 9 – (Bu madde, 25/04/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 66 ve 67. maddesinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler ilgili Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 2983, 2985 VE 3238 SAYILI KANUNLARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Madde 10 – (Bu madde, 29/02/1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin sonuna, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 07/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddelerine bazı hükümler ilavesine dair olup, bu eklemeler ilgili kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)

Madde 11 – Çeşitli Kanun ve Kararnamelere dayanılarak kurulmuş fonlar arasında aktarma yapmaya, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir.

Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 2499 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Madde 12 – (Bu madde, 28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olup, bu ilave ilgili Kanundaki yerine işlenmiştir.)

BEŞİNCİ BÖLÜM : ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 13 – (Değişik madde: 30/05/1994 – KHK – 531/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile

Madde 14 – (Mülga fıkra: 24/11/1994 – 4046/42 md.)

(Değişik fıkra: 30/05/1994 -KHK-531/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

(Değişik fıkra: 30/05/1994 -KHK-531/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

(Dördüncü fıkra mülga: 24/11/1994 – 4046/42 md.)

(Ek fıkra: 30/05/1994 – KHK – 531/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

(Ek fıkra: 30/05/1994 – KHK – 531/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 15 – (Değişik madde: 30/05/1994- KHK – 531/4 md.; İptal Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 16 – (Değişik madde: 30/05/1994 -KHK- 531/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Madde 17 – (İlk fıkra mülga: 24/11/1994 – 4046/42 md.)

(Mülga fıkra: 03/01/2002 – 4733 S.K../10. md.)

(…) (…) Bakanlar Kurulunca tespit edilir. (…)

Madde 18 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek Madde 1 – (Ek madde: 13/08/1993 – KHK – 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/02/1994-3974/1 md.; Mülga madde: 03/03/2001 – 4628/17. md.)

Ek Madde 2 – (Ek madde: 13/08/1993 – KHK – 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/02/1994-3974/1 md.)

(Mülga fıkra: 03/03/2001 – 4628/17. md.)

(Mülga fıkra: 03/03/2001 – 4628/17. md.)

(Mülga fıkra: 03/03/2001 – 4628/17. md.)

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin * (…) sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin %10’unu geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. (Ek cümle: 09/07/2008 – 5784 S.K./13. md.) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz.

Ek Madde 3 – (Ek madde: 13/08/1993 – KHK- 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/02/1994-3974/1 md.; Mülga madde: 03/03/2001 – 4628/17. md.)

Ek Madde 4 – (Ek madde: 13/08/1993 – KHK-513/1 md.; Aynen Kabul: 22/02/1994 – 3974/1 md. İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 09/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 5 – (Ek madde: 22/02/1994 – 3974/1 md. İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 09/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 6 – (Ek madde: 30/05/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 7 – (Ek madde: 30/05/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 8 – (Ek madde: 30/05/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 9 – (Ek madde: 30/05/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 10 – (Ek madde: 30/05/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 21/07/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates