19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 6581 Sayılı Kanun

6581 Sayılı Kanun

AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 6581
Kabul Tarihi: 20/05/1955
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1955
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9013

Madde 1 – Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri, Maarif Vekaleti Teşkilat kanunlariyle muayyen kadrolara, memurin ve barem kanunlarına göre tayin edilen öğretmenler tarafından tedris olunur.

Madde 2 – 10 Haziran 1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 9 Mart 1954 tarihli ve 6331 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin (V) işaretli “Lise ve Ortaokullar Öğretmen ve Memurları” başlığı altındaki kısmına ilişik (1), aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin “İlkokul Öğretmen ve Yardımcı Öğretmenleri” başlığı altındaki kısmına, ilişik (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Madde 3 – Bu kanun 30 Eylül 1955 tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 4 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarında çalışan ücretli öğretmenlerden, üniversite ve yüksek okullar mezunlariyle bilfiil öğretmenlik yapabilecek kanuni vasıfları haiz olanlar, öğrenim derecelerine göre ilk veya orta öğretim kadrolarına asıl öğretmen olarak alınırlar.

Bunlardan, usulü dairesinde başarısızlıkları tesbit edilmiş olanlar kadroya alınmazlar.

Geçici Madde 2 – Muvakkat birinci maddede zikredilen öğretmenlerin, 3656 sayılı kanunun mer’iyete girdiği tarihten önceki hizmet müddetlerinin üçte ikisinin her beş yılı ile, 3655 sayılı kanunun mer’iyete girdiği tarihten sonraki hizmet müddetlerinin her beş yılı için tahsil derecelerine göre barem kanunlarının kabul ettiği derece üzerine birer derece ilave edilmek suretiyle maaş dereceleri tesbit edilir. Ancak, bu hizmet müddetleri içersinde başarısız geçen yıllarla, ulaştıkları maaş derecesinde artan müddetlerin iki yıldan fazlası nazarı itibara alınmaz.

Geçici Madde 3 – Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarındaki hizmet müddeti 5 yıl olup da öğretmenlik evsafını haiz bulunmıyanlar tahsil durumlarına göre alabilecekleri maaşlarla öğretmen kadrolarına namzet olarak tayin edilirler. Tayinleri tarihinden itibaren iki yıl zarfında öğretmenlik evsafını ihraz edenlerin aylıkları muvakkat ikinci madde hükümleri dairesinde tesbit edilecek miktarlara çıkarılır. Bu evsafı ihraz edemiyenlerin görevlerine son verilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates