12 Aralık 2017, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmelik Değişikliği

Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmelik Değişikliği

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği,”

“Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES veya TUS puanının % 50’si, lisans diploma notunun %25’i ve mülakat değerlendirmesinin %25’i toplanarak EYK’ca yapılır.”

“a) İlgili ana bilim dalları, yüksek lisans programlarına başvurularda belirli bir yabancı dil puanı şartı koyabilirler.”

“a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği,”

“a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “en geç bir” ibaresi “en geç üç” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, öncelikle ABD veya ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD veya ASD Kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ile kayıt tarihi sonuna kadar atanır. Ancak, danışman ABD veya ASD Kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır. Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD veya ASD başkanı yürütür. Danışman değişikliği, uzun süreli hastalık, ölüm, unvan değişikliği gibi zorunlu haller dışında, ABD veya ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK’ca kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman; en az iki yıl bu kadroda çalışmış olmak koşuluyla, ABD’de görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, farklı bir ABD veya diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/7/2007 26593
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/2/2009 27144
2- 6/4/2010 27544

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates