20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Özel öğrenci kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenci, biriminin ilgili kurulunca kabul edilen bir mazereti olması dışında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrencinin, kayıt yenilerken alt sınıf ya da alt yarıyıllarda almadığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikle alması zorunludur. Ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır. Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse izleyen yarıyıl/yıl/yaz okulunda biriminin ilgili kurulunun kararı ile yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(4) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları veya intibak ettirildikleri yılların/yarıyılların üst yıllarından/yarıyıllarından ders alamaz. Ancak, yaz okulu dersleri, yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında alınan ve denkliği birimlerce onaylanan dersler ile ders/staj kurullarında kayıt yaptırılan veya intibak ettirilen yılların/yarıyılların üst yarıyıllarından ders alınabilir. Kayıt yaptırdığı veya intibak ettirildiği yılın/yarıyılın dönem kredisinin en az yarısından muaf olan öğrenciler, kayıtlandıkları yılların/yarıyılların üst yıllarından/yarıyıllarından ders alabilir.

(5) Bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu veya almadığı dersleri alır. Yaz okulu öğrenimi için öğrencilerin ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenir.

(6) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrenci, kayıt yaptırmadığı yıl ya da yarıyılda derslere ve sınavlara giremez ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(8) Öğrenci, ders ekleme/silme işlemini, danışmanı ile birlikte eğitim-öğretimin başladığı ikinci hafta sonuna kadar birimce belirlenen tarihlerde yaptırır. Programdan silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir.

(9) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(10) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde ilgili birime başvurur. Mazereti ilgili kurulca uygun görülen öğrenci, birimi tarafından belirlenen tarihte kaydını yeniler.

(11) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt silme/ayrılma

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları bu haklarını kullanmadan silinmez.

(3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kurulunun kararıyla yapılır.

(4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(5) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı,  fotokopisi ilgili birim tarafından alınmak suretiyle verilir.

(6) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma ve mezuniyet işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır.

(2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim, ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi yapılabilir.”

“(4) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(2) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlar dışında eğitim-öğretim dönemleri, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Bir yarıyıl, akademik takvimde katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işleminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir. Bu süre, final sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir. Kayıt işlemleri, bir önceki yarıyıl bitmeden de başlayabilir.

(4) Bir yarıyılda final ve bütünleme sınavları, kayıt yenileme ile hafta sonu ve bayram tatili günleri dışında, teorik ve uygulamalı dersler, diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan süre, en az ondört  haftadır.

(5) Güz yarıyılı sonu sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az bir hafta ara verilir.

(6) Her birim, yıllık eğitim-öğretim ile sınav takvimini ilgili kurullarında kararlaştırır ve o yılın Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirir.

(7) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için farklı akademik takvime ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla yapılır.

(8) Yaz okulu, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde uygulanır.

(9) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programların eğitim-öğretim dönemleri birimlerince belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programı süresine dahil değildir.”

“(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir.”

“(4) Meslek yüksekokulu öğrencileri hariç diğer öğrenciler, sorumlu oldukları eğitim-öğretim programını  başarı ile tamamladıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez ve kaydı, birimin ilgili kurulunun kararında belirtilen süre kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Öğrenci, mazereti bittiğinde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilir.

b) Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin kredileri ilgili birimdeki mevcut ders kredisi gibi değerlendirilir.

c) Dersleri eşdeğer saydırmada öğrencinin başarı notu, o dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki notudur. Ancak, dersin eşdeğer sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir.

ç) Yüzlük not sisteminde notlandırılmış derslerin başarı notu geldiği yükseköğretim kurumundaki notun aynısı olarak yazılır. Katsayı ile notlandırılmış derslerin başarı notu bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıklar dikkate alınmak suretiyle, Senato tarafından düzenlenen dörtlük sistemdeki notların yüzlük not sistemindeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir. Harfler veya derece ile notlandırılmış olan derslerin başarı notunun yüzlük sistemdeki not karşılığı öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunca onaylanmış belgeye göre, belgelendirilmediği takdirde ise bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki aralıkların ortalaması dikkate alınarak belirlenir.

d) Dersleri eşdeğer saydırmaya bağlı olarak öğrencisi olunan bölüm ya da programa aktarılan kredi tutarının, bir yarıyıllık kredi toplamının %70’ini aşması durumunda birimin ilgili kurulu, bölüm başkanının görüşünü de alarak öğrencinin daha üst ve uygun bir yarıyıla intibakını yapabilir. Üst yarıyıla intibakı yapılan öğrencinin bu intibak sonucu devam etmemiş olduğu yarıyıl/yıllar öğrenim süresine sayılır.

e) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, ders eşdeğerlik değerlendirmeleri de bu fıkranın (b) bendine göre yapılır.  Ancak dikey geçişlerde bu süreç sadece lisans öğrenimine hazırlık programı için uygulanır.

f) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer derslerinden muaf tutulur ve muaf tutulduğu derslerle birlikte önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersleri, transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.

g) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu tüm dersler transkriptine işlenir; ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz.

ğ) Dersleri eşdeğer saydırma başvurularının değerlendirilmesinde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler hariç, lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin açıköğretim programları ile ön lisans programlarında daha önce başarılmış olan dersleri, ön lisans programı uygulanan bir birime yerleştirilen öğrencilerin ise açıköğretim programlarında daha önce başarılmış olan dersleri eşdeğer sayılmaz.

h) Yaz okuluna başka yükseköğretim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebinin değerlendirilebilmesi için; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı yükseköğretim kurumuna başlamadan önce vereceği dilekçeyi, biriminin ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlığa/müdürlüğe sunması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Yoklama; ders sorumlusu/sorumluları tarafından her ders için öğrencilerden imza alınması ile yapılır. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavından önce ders sorumlusu/sorumluları tarafından yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi, sınav tarihinden en az bir gün önce dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere ilan yoluyla duyurulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavları için mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama esasları ilgili birimce belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Birimler tarafından verilecek diplomalar, özel işaretler ve renkler konulmak koşuluyla, Üniversitenin bütün birimlerinde ön lisans ve lisans düzeyinde tek tip düzenlenir.

(2) Diplomalar, Tıp Fakültesi mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde, diğer birim mezunları için ise mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bir defa düzenlenir.

(3) Tıp Fakültesi mezunları dışında diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine iki yıl süre ile geçerli olmak üzere bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri alınmak suretiyle verilir.

(4) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişiye verilir.

(5) Geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, ilgili birime gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde diplomaları teslim edilir. Diplomasını kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.

(6) Mezunlara diploma ile birlikte üstün başarılı ve onur öğrencisi olduklarını gösterir tek tip belge verilir.

(7) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ön lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/4/2009 26921
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/4/2009 27215
2- 7/4/2010 27545

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates