12 Aralık 2017, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Ardahan Üniversitesi Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ardahan Üniversitesi Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞAL HAYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ardahan Üniversitesi Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇEVMER): Ardahan Üniversitesi Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına verilen görevleri, çevre ve doğal hayata ilişkin olarak ilgili bilim dallarında yerine getirmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, bu doğrultuda bilimsel olarak çevre ve doğal hayatı araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak,

c) Çevre ve doğal hayatın karşı karşıya kaldığı kirlenme ile maruz kaldığı değişimin sonuçlarını bilimsel olarak araştırmak ve buradan elde edilecek verilerle çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik duyarlılık oluşturmak, bunun için eğitim vermek, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin de içerisinde var olan plato, yayla, göl, akarsu ve bu bölgelerde yetişen bitki ve canlıların bulunduğu havzayı korumak ve genişletmek,

b) Ardahan ve çevresine ait kuş gölleri, yaylalar, göller ve akarsuları da içine alan geniş bir bölgeyi kapsayan araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek, Türkiye’nin çevre ve doğal hayat literatürüne katkı sunarak, yeni bitki, canlı ve bunların karşı karşıya kaldığı tehditler hakkında araştırıcı çalışmalar yapmak,

c) Ardahan ve çevresinde çevre ve doğal hayatla ilgili ürünlerin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak, bu konu etrafında arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

ç) Ardahan ve çevresinde çevre ve doğal hayatla ilgili uygulamalara yönelik araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek,

d) Ardahan ve çevresinde geniş bir alanda yaygın olarak yetişen veya sadece Ardahana özgü yetişen bitkilerin tanıtımı, üretimi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri genişletmek,

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için yerel ve ulusal medya kurumları ile yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlerinden dolayı Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile, Merkezle ilgili çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışma hedef ve planlarını hazırlamak, bu doğrultuda Yönetim Kurulundan geçirerek Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin, etkin, verimli ve ahenkli bir biçimde çalışmasını sağlamak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Üyeliğin her hangi bir sebeple boşalması üzerine Müdürün onayı ile yeniden görevlendirme yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir kere olağan olarak, gerektiğinde olağanüstü olarak toplanabilir. Toplantı, katılanların salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdüre yardımcı olmak,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve istekleri halinde dışından, çevre ve doğal hayat konusunda özellikle Ardahan ve çevresinde çevre ve doğal hayat ile ilgili çalışmalar yapan, bu alanla ilgili çalışmaları destekleyen, sivil toplum örgütleri, kişi ve kurum temsilcileri olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir. Kurul gerektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu ile ortak toplantılara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates