20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği Değişikliği

Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği Değişikliği

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul/meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçiş işlemleri; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjan dahilinde, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

(2) İkinci öğretimde yatay geçişler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (c) bendine göre öğrencilerden; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci eğitim-öğretim, isteğe bağlı ve paralıdır. Bu öğretimde öğrenim gören öğrenciler, öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapamaz. Ancak, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk % 10’a girmek koşuluyla, bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yıl için normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler ya da bu öğrenciler, kontenjanlar dahilinde ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı ödemek koşulu ile normal eğitim-öğretim programına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Bu yatay geçişlerde, öğrenci normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadır. Öğrenim ücretleri, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenciler ve hastalık nedeniyle öğrenimine devam edemeyen öğrenciler; ilişiklerinin kesildiği eğitim-öğretim yarıyılında/yılında öğrenimine devam etmek için başvurduklarında ve tüm öğrenim ücretini yatırdıkları takdirde, devam etmedikleri yarıyıl/yıl, öğretim sürelerine sayılmak suretiyle bir sonraki yarıyılda/yılda öğrenimlerine yeniden devam edebilirler.

(2) İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren dört eğitim-öğretim yılı içinde Üniversiteye başvurduklarında; hastalık nedeni ile kaydı silinenler öğrenime devam edebileceğini sağlık raporu ile belgelemek, erkek öğrencilerin askerliğini yapmış olmaları veya muaf olduklarını belgelemek koşuluyla, başvurdukları yıl geçerli olan öğretim planına intibakları yapılarak öğrenimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler. Kendi isteği ile kayıt sildirerek öğrenimlerine devam eden öğrenciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavları, yaz yarıyıl programı sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, ait oldukları yarıyıl/yıl sonlarında yapılır. Açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az onbeş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavlara geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve ayrıca öğrenci hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir, ilgili birimin bölüm başkanlığına ve fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınavla ilgili belgeler, ilgililerce en az iki yıl saklanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, sınavların bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık, yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasından önceki haftada yapılır ve o ana kadar okutulan konuları kapsar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, final sınavından oluşur. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavı, o dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla, yarıyıl/yıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2009

27302

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/12/2009

27422

2-

17/3/2011

27877

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates