19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Sağlık Hukuku » Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişikliği

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.”

“b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.”

“d) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarında en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.”

“e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.”

“f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.”

“i) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.”

“k) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sağlık kuruluşunda uzman tabip dışındaki asgarî sağlık çalışanının kuruluştan ayrılması durumunda üç ay içerisinde yerine sağlık çalışanı bulunamaması halinde, personel eksikliğinin bulunduğu birimin veya kuruluşun tamamının faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar”

“Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler.”

“f) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp/dal merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir.”

“g) Tıp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayıları bakımından sağlık kuruluşu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan aynı branştaki uzman kadrosu verilebilir.”

“ğ) (f) ve (g) bentleri kapsamında verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluş devri ve birleşmeleri istisnadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların çalışma belgeleri müdürlükçe iptal edilir. Bu çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanın sağlık kuruluşundan ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları sağlık kuruluşu için 9 uncu ve 17 nci maddeler kapsamında değerlendirilir.”

“Faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uyum sağlayıp tekrar faaliyete geçmeyen laboratuvar ve müesseselerin ruhsatları iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın “HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER” başlıklı bölümünün 11 inci satırı ile EK-7/b’nin 12 nci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-8’e aşağıdaki “Beyin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar Cerrahisi” kısımları eklenmiştir.

11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapılıyor mu? **     30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur. Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrarında verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır.

 

12. Sağlık kuruluşunun hizmet verdiği sürede bu Yönetmeliğe uygun ambulans bulunuyor mu?   Hayır 5 gün 7 gün

 

 

BEYİN CERRAHİSİ NÖROLOJİ
Muayene masası 1 adet   Muayene masası 1 adet
Negatoskop 1 adet   Tansiyon aleti 1 adet
Oftalmoskop 1 adet   Steteskop 1 adet
Otoskop 1 adet   Refleks çekici 1 adet
Diapozon 1 adet   Diyapozon (256 ve/veya 512) 1 adet
Refleks çekici 1 adet   Oftalmoskop 1 adet
Steteskop 1 adet   Negatoskop 1 adet
Mezura 1 adet   Işık kaynağı 1 adet
Işık kaynağı 1 adet      
KARDİYOLOJİ   KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Muayene masası 1 adet   Muayene masası 1 adet
Tansiyon aleti 1 adet   Tansiyon aleti 1 adet
Steteskop 1 adet   Steteskop 1 adet
Negatoskop 1 adet   Negatoskop 1 adet
Elektrokardiyoğrafi 1 adet      

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/2/2008 26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 23/7/2008 26945
2. 11/3/2009 27166
3. 31/12/2009 27449 5. Mükerrer
4. 10/3/2010 27517
5. 3/8/2010 27661
6. 25/9/2010 27710
7. 6/1/2011 27807

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates