20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları, ihale, kiralama ve yapım  işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, ihale, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim birimleri ile idari birimlerini,

c) Mal ve hizmet: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan mal ve hizmetleri,

ç) Müdür: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

e) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi,

f) Yüksekokul: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma, İhale İşleriyle İlgili Kişi ve Komisyonlar, Satın Alma Esasları,

Satın Alma Talepleri, Teslim Alma ve Ödemeye İlişkin Esaslar

Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar

MADDE 5 (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi (ita amiri) Mütevelli Heyet Başkanıdır.  Başkan bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre ve/veya ilgili diğer yöneticilere devredebilir. Harcama yetkilisi satın alma ve ihale usul ve yöntemlerinin uygulama esaslarını belirlemeye, parasal sınırlarını değiştirmeye, satın alma ve ihale komisyonu kararlarını onamaya veya iptal etmeye yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen satın alma ve ihale  işlerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Doğrudan temin usulü,

b) Açık pazarlık usulü,

c) Kapalı zarf teklif usulü,

ç) Açık eksiltme usulü.

(3) Doğrudan temin usulü ve açık pazarlık usulü dışında yapılacak satın alma ve ihale işlerinde hangi usulün uygulanacağına Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile karar verilir.

(4) Kapalı zarf teklif usulü ve açık eksiltme usulü ile yapılan satın alma ve ihale işlerinde Satın Alma Komisyonu kararı gerekir.

(5) Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar şunlardır:

a) Satın alma komisyonu; biri mali işlerden sorumlu müdür olmak üzere, Müdür tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını Müdür belirler. İşin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma olurunda belirtilmek kaydıyla Yüksekokul içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi komisyona üye olarak ilave edilebilir. Müdürlükçe uygun görülmesi halinde satın alma komisyonuna yardımcı olmak üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.

b) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma komisyonu tarafından belirlenen ve onay gören ihale konusu işlerin tamamlanmasını müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili olarak Müdürlükçe görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. İhale bedelinin ödenmesi için, muayene ve kabul komisyonunun uygunluk içeren kararı imzalayıp onaylaması gerekir. Bu komisyon tarafından kabul edilmeyen işler yenilettirilir.

c) Satın alma sorumlusu, mali işlerden sorumlu müdürdür. Satın alma sorumlusu satın almalarla ilgili piyasa araştırmasını yaptırmakla yükümlüdür. Bu amaçla gerekli ve yeterli sayıda personeli görevlendirebilir.

(6) Söz konusu komisyonlar üye tam sayıları ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Aynı üye her iki komisyonda birden görev alamaz.

Satın alma esasları

MADDE 6 (1) Uygun teklif tercihinin temel kriterleri, mal ve hizmet alımlarında yüksek kalite, uygun fiyat, uygun ödeme koşulu, zamanında teslim ve bakım şartlarıdır. Mal ve hizmet alımlarının, söz konusu kriterler gözetilerek, ilk elden aracısız yapılması ve yüksekokulun kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamaması, gereksiz stoklardan kaçınılması esastır. Bu amaçla Yüksekokul yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Kurum ihtiyaçlarının tespiti ve satın alma taleplerinin oluşturulması

MADDE 7 (1) Yüksekokulun mal ve hizmet ihtiyaçları; program başkanlarının, akademik koordinatörlerin ve idari birim yöneticilerinin talepleriyle belirlenir. Mal ve hizmet taleplerinin konusu, ihtiyacın gerekçesi ve talep edilen mal ve hizmetin özellikleri ve taşıması gerekli nitelikleri açıklayan sipariş talep formu otomasyon, sistemi üzerinde ilgililer tarafından doldurulur. Satın alma talebi Yüksekokul Sekreterliği tarafından piyasa araştırması yapılmak ve fiyatlandırılmak üzere değerlendirilir. Piyasa bilgileri itibariyle değerlendirilen talepler; Yüksekokul Sekreterinin önerisi, Müdürün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile satın alma süreci başlatılır. Başkanlık tarafından belirlenen yetki limitleri dahilindeki satın almalar Müdür onayı ile yapılır.

(2) Yüksekokulda meydana gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde maddi-manevi zarar doğurabilecek veya eğitim ve öğretimin aksamasına neden olabilecek acil durumlardaki satın almalarda Yüksekokul Sekreteri kararıyla alım gerçekleştirilir. Bu alımın miktarı her mali yılın başında Başkanlık tarafından belirlenir.

(3) İdari birim müdürlerine ve Yüksekokul Sekreterine miktarı her mali yılın başında Müdür tarafından belirlenecek avans verilebilir. Verilen avans ile yapılan harcamalar her ayın sonunda Yüksekokul Sekreterinin onayı ile bir masraf çizelgesi ve ilgili masraflara ilişkin kasa fişi ile mali işler birimi müdürlüğüne iletilir.

(4) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış, araç gereç periyodik bakım onarımları, sözleşmeli bakım işleri, temsil ağırlama giderleri ve benzeri işlerde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama prosedürü aranmaz. Bu tür giderlere ilişkin ödeme Yüksekokul Sekreterinin söz konusu gidere ilişkin belgeyi imzalayarak onaylamasıyla mali işler birim müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya dönemsel fiyat artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi yapılmasına gerek duyulmadan sözleşme yenilenebilir. Ancak mevcut sözleşme şartları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni bir satın alma talebi yapılması gerekir.

(6) Bu  maddenin birinci fıkrası kapsamı dışında kalan satın alma ve ihale işleri, Müdürün önerisi ve Başkanın onayı ile yapılır.

Teslim alma ve ödeme

MADDE 8 (1) Doğrudan temin ve açık pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerin ilgili firmaya yapılabilmesi için talepte bulunan birim yetkilisi, alınan mal ve hizmetin fiyat, kalite miktar ve diğer nitelikler itibariyle siparişe uygunluğunu kontrol ederek, mal ve hizmetin teslim fişini onaylar.

(2) Diğer teklif usullerinin uygulandığı satın alma ve ihalelerde ödemelerin ilgililere yapılabilmesi için işin tamamlanmasını müteakip beş iş günü içinde muayene ve kabul komisyonu ihale veya satın almanın şartnamelere uygun olarak tamamlandığına dair raporu sunar ve rapor Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanır.

(3) Gerekli onayları tamamlanmış olan faturanın ödemesi, mali işler birimi tarafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde yapılır.

İstisna

MADDE 9 (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif haklarının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler ve Sözleşme, Teminatlar, İhaleye Giremeyecekler

ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşme

MADDE 10 (1) Talebi yapılan mal ve hizmetler için talep eden birim tarafından teknik şartname hazırlanır. Talepte teknik şartnameyle birlikte tahmini maliyet de belirtilir. Teknik şartname, mal ve hizmeti tedarik edecek firmaların aynı vasfı sağlayacak şekilde teklif vermelerini ve tekliflerin birbirleriyle kolayca mukayesesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

(2) Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla mali işler birimince idari şartname hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına ya da bir kısmına veya diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir.

a) İşin konusu,

b) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,

c) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,

ç) Opsiyon müddeti,

d) İşin süresi,

e) Ödeme durumu,

f) Teslim şekli,

g) Vergi ve harçlar,

ğ) Gümrük işleri,

h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,

ı) Yüksekokulun alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu, işin ve siparişin durdurulması veya iptali,

i) Uyuşmazlıkların çözümü.

Geçici teminat

MADDE 11 (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Yüksekokul  tarafından belirlenen oranda geçici teminat alınır. Teklif alma usulü ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden Yüksekokul  tarafından tespit olunan miktarda geçici teminat alınır.

Kesin teminat

MADDE 12 (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Yüksekokul  tarafından belirlenen oranda kesin teminat alınabilir.

İhaleye giremeyecekler

MADDE 13 (1) Doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihaleye giremeyecek olanlar şunlardır:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler, iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 14 (1) İhaleler harcama yetkilisinin onayı ile en geç beş iş günü içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yükleniciye tebliğ edilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin Yüksekokula maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 (1) 28/9/2009 tarihli ve 27360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates