20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama Yönetmeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama Yönetmeliği

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ AVRASYA STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde kurulan Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin, amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma ve proje gruplarını,

b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Avrasya’daki hukuki, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasında hukuki, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yoluyla bir bilgi birikimini oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak,

b) Türkiye’nin bölgesel konumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, değişen dünya koşullarında Avrasya ülkeleriyle hukuki, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutları ve geleceği ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, alternatifler ve stratejiler üretmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurumlar ve bilim adamlarıyla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmek, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın kontrolünü yapmak,

ç) Merkezin çalışma sahasına giren konularda eğitim programları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

d) Bölgeyle ilgili araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde online ve/veya basılı yayımlamak,

e) Faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar, programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek,

f) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek,

g) Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ğ) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin araştırma amaçlı değişimini sağlamak,

h) Araştırma ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında alt birimler ve proje grupları oluşturmak,

ı) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam zamanlı çalışan, ilgili bölümlerden mezun ve konu ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı süre için tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün teklifi, Rektörün onayıyla, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman vekalet bıraktığı yardımcısı Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

c) Merkez Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşma çalışmalarını yapmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

f) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,

g) Yıllık faaliyet programını ve bütçeyi hazırlamak, bunları Merkez Yönetim Kuruluna önermek, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

ğ) Merkez Danışma Kurulunu olağan ve gerekli gördüğü taktirde veya Danışma Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

h) Bu Yönetmelik hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve merkez müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını Merkez Müdürü yapar. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Merkez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,

b) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu ve Merkez bütçesini değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

ç) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Yurt içindeki  ve yurt dışındaki bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaçlarına uygun proje, program ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek, bu kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek,

e) Merkez Müdürünün ve Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak, Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danışma Kurulu; gerekli görüldüğü takdirde Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amacı doğrultusunda farklı alanlarda çalışma yapan kişi ve/veya tüzel kişi temsilcilerinden olmak üzere en fazla on kişiden oluşur. Rektör, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkez Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Toplantı konusuyla ilgili görüş ve önerilerini Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates