21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Dava Açılması-Komisyon Kararı

Dava Açılması-Komisyon Kararı

YARGITAY
7. Hukuk Dairesi 2004/1865 E.N , 2004/2544 K.N.

Özet
KURAL OLARAK İTİRAZ EDİLMEKLE TESPİT, DAVA AÇILMAKLA KOMİSYON KARARI KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ KALIR.

HAKİMİN, USUL VE ŞEKLE İLİŞKİN EKSİKLİKLERİ NEDENİ İLE TUTANAKLARI KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE İADE EDEMEZ. O HALDE MAHKEMECE DAVALILARDAN DAVAYA KARŞI DİYECEKLERİ SORULUP SAPTANMALI, DELİLLER TOPLANMALI VE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Osman, Mehmet, Mustafa, Arif, Ayşe tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Mahkemece, kadastro komisyon kararının iptaline, hukuki durumun yöntemine uygun olarak saptanması için dava dosyasının Kadastro Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. Kural olarak, itiraz edilmekle tespit, dava açılmakla komisyon kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Davacılar Ahmet ve Battal’ın tespite karşı yaptıkları itirazlar kadastro komisyonunca reddedilmiş, adı geçenler yasal süresinde aleyhlerindeki komisyon kararına karşı yöntemine uygun şekilde dava açmışlardır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 27/son maddesi hükmü dikkate alındığında hakimin bir başka deyişle, mahkemenin usul ve şekle ilişkin eksiklikler nedeni ile tutanakları Kadastro Müdürlüğüne iade edemeyeceği açıklanmıştır. Sözü edilen kural emredici nitelikte olup, takdiri nitelikte değildir. Hal böyle olunca, mahkemece açılan davaya bakılması zorunludur. O halde mahkemece davalılardan davaya karşı diyecekleri sorulup saptanmalı, davacılar ile davalıların gösterecekleri deliller toplanmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Bu olgular gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davalı Osman, Mehmet ve Mustafa ile Arif ve Ayşe’nin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 24.6.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates