16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Dava Konusu Yapılmayan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesi

Dava Konusu Yapılmayan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesi

YARGITAY
1. Hukuk Dairesi 2003/11027 E.N , 2003/12611 K.N.

İlgili Kavramlar

DAVA KONUSU YAPILMAYAN TAŞINMAZ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ

Özet
BİR TAŞINMAZIN DAVA KONUSU YAPILMAYAN BÖLÜMÜ BAKIMINDAN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN VERİLEN TESCİL KARARI YOK HÜKMÜNDE OLUP, HÜKÜM KESİNLEŞSE DAHİ ANILAN BÖLÜMÜN HÜKÜM KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞININ KABULÜ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davadan dolayı (İskenderun Birinci Asliye Hukuk Hakimliğin)den verilen 7.12.2001 gün ve 830-1074 sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 1.5.2003 gün ve 4320-5286 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bozma ilamında da ifade edildiği üzere; önceden kayden davacıya ait bulunan çekişme konusu 94 ve 738 parsel sayılı taşınmazların davalı idarece kısmi kamulaştırmaya tabi tutulduğu idarenin 2942 sayılı Yasanın 16. maddesine göre açtığı dava sonucunda İskenderun Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/708 esas 846 karar sayılı ilamı ile taşınmazların tamamının davalı idare adına tesciline karar verildiği, kayıt malikinin temyizi üzerine hükmün derecattan geçerek kesinleştiği ve taşınmazların tamamının davalı idare adına tescil edildiği anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamında, gerek kamulaştırmanın gerekse tescil isteminin taşınmazların kamulaştırılan bölümlerine dair olduğu, bunun dışındaki bölümler bakımından mülkiyetin nakli isteminin olmadığı görülmektedir. Dava konusu yapılmayan taşınmaz bölümü bakımından her ne surette olursa olsun verilen kararın yok hükmünde bulunduğu, hüküm kesinleşse dahi anılan bölümün hüküm kapsamı dışında kalacağı kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca, kabule ilişkin hükmün onanmasına karar verilmesi gerekirken, değinilen hususların 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasanın 7. maddesi ile değişik 14. maddesi hükmünde öngörülen maddi hata kapsamında kabul edilip bozulması doğru değildir. Davacının karar düzeltme istekleri yerindedir. Kabulüyle Dairenin 1.5.2003 tarih 2003/4320 esas 5286 karar sayılı bozma ilamının HUMK’nun 440. maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına, usul ve yasaya uygun mahkeme ilamının (ONANMASINA), 2.920.000 lira bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan ve 2.920.000 lira bakiye onama harcının diğer temyiz eden davalıdan alınmasına, 13.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Yargıtay Kararları Dergisi 2003 yılı Aralık (12) sayısının 1825. sayfasında yayımlanan 1.HD.’nin 1.5.2003 tarih ve 2003/4320 E., 2003/5286 K. sayılı karardan dönülmüştür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates