16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Dolandırıcılık-Emniyeti Suistimal

Dolandırıcılık-Emniyeti Suistimal

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2004/1859 E.N , 2004/9596 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK
EMNİYETİ SUİSTİMAL

Özet
VİRMAN YETKİSİ BULUNAN SANIĞIN BU YETKİSİNE DAYANARAK BANKA MUDİLERİNİN HESAPLARINA TALİMAT OLMADIĞI HALDE GİRİP, SAHTE İMZALI, İMZASIZ HAYALİ HESAPLAR ÜRETİP MUDİLERİN HESAPLARINDAN ÇEKTİĞİ PARALARIN BİR KISMINI KREDİ KARTINA AKTARDIĞI, BİR HISIMINI NAKİT ÇEKİP, BİR KISMINI DA EŞİ DİĞER SANIĞIN ANILAN BANKADA BULUNAN ÇEK HESABINA YATIRDIĞI, BU SANIĞIN DA ÇEK KEŞİDE ETMEK SURETİYLE BU PARALARI KULLANARAK SUÇA KATILDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA; SUÇUN MAĞDURU KATILAN BANKA OLUP, SANIKLARIN EYLEMLERİ SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE TCK.NUN 510. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUR.

İçtihat Metni

Dolandırıcılık suçundan sanıklar Nurcan ve İhsan’ın yapılan yargılamaları sonunda: İhsan’ın beraatine, Nurcan’ın TCK.nun 504/3, 80, 522 ve 59/2. maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay 20 gün ağır hapis ve 40.295.203.666 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair (İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 27.11.2001 gün ve 2000/173 Esas, 2001/385 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıay’ca duruşmalı olarak incelenmesi sanık Nurcan vekili ile o yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama-bozma isteyen 12.2.2004 tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle, sanık Nurcan hakkında tayin olunan cezanın nev’i ve miktarı itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilip duruşma usulen icra edildikten sonra incelenip gereği görüşüldü:

l- Katılan G. Bankası Mercan Şubesi’nde müdür yardımcısı unvanıyla operasyon yönetmeni olarak çalışıp virmen yetkisi bulunan sanık Nurcan’ın bu yetkisine dayanarak banka mudilerinin hesaplarına talimat olmadığı halde girip, sahte imzalı, imzasız hayali hesaplar üretip mudilerin hesaplarından çektiği paraların bir kısmını kredi kartına aktardığı, bir kısmını nakit çekip, bir kısmını da eşi diğer sanık İhsan’ın anılan bankada bulunan çek hesabına yatırdığı, bu sanığın da çek keşide etmek suretiyle bu paraları kullanarak suça katıldığının anlaşılması karşısında; suçun mağdurunun katılan banka olup sanıkların eylemlerinin suç tarihi itibariyle TCK.nun 510. maddesindeki hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu oluşturduğu, bu suçunda niteliği ve işlendiği tarih itibariyle 4616 sayılı Yasa kapsamında bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde, sanık İhsan’ın beraatine, sanık Nurcan’ın banka vasıta kılmak suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

II- Kabule göre de;

1- Sanık Nurcan hakkında temel ağır para cezasının belirlenmesinde suça konu dövizlerin efektif alış kuru yerine efektif satış kurunun esas alınarak fazla ağır para cezası tayini, yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra 10 Şubat 2003 gün ve 25020 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişik TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrası gereğince para cezalarında bin lira küsrünün atılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmaya gerektirmiş, sanık Nurcan vekili ile o yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 16.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates