19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişi

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişi

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alınacak personelde aranılan şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, başvuru mercii, son başvuru tarihi ve ilgili diğer hususlar Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az biri ile Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar;

a) Sınav başvuru formu,

b) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) Dört adet fotoğraf,

d) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesi,

e) Özgeçmiş,

ile Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Sınav başvuru formu, adayın T.C. Kimlik Numarasını, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, sabıka kaydı olmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir. Sınava başvuru sırasında istenen belgelerin fotokopileri çekilip aslına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade edilir.

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş Sınavı, Genel Müdürlükçe ilanda belirtilen konulardan Genel Müdürlük veya sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Adaylık Belgesi sınav günü, sınav başlamadan önce de alınabilir. Sınava giren adaylar yanlarında adaylık belgeleriyle beraber resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak ve istenildiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile haberleşmelerinde şifre anahtarı; bunun dışındaki işlerde duruma göre faks ya da Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenecek diğer iletişim yöntemleri kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yurt dışına gönderilme

EK MADDE 1 – Müfettişler, Genel Müdürlüğü ve mesleklerini ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve yüksek lisans yapmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilebilirler.

Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanların Müfettiş kadrolarına atanmalarına kadar yapılacak Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında, Teftiş Kurulu Başkanının olmaması durumunda Genel Müdür veya Genel Müdürün uygun göreceği kıdemli müfettişlerden biri sınav kuruluna başkanlık eder. İki müfettişin bulunmaması durumunda ise Genel Müdürün onayı ile 1. Hukuk Müşaviri veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı sınav kuruluna iştirak eder.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates