14 Aralık 2017, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Elektrik Piyasası Lisans Yönetmelik Değişikliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmelik Değişikliği

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim veya otoprodüktör lisansı almış bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir ve devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Bu fıkra kapsamında eskisinin devamı mahiyetinde lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişilerin ortaklık yapılarında hisse devri yoluyla değişiklik yapılması halinde, bu tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve toptan satış lisansı başvuruları hariç başvuruya ilişkin bilgiler 43 üncü madde hükümleri çerçevesinde Kurum internet sayfasında duyurulur.”

“Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun ölçüm bulundurulması zorunludur. Ölçümlere ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.”

“Doğal gaz, güneş ve ithal kömüre dayalı lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına sahip tüzel kişinin lisans başvurusunda bulunması halinde, ilgili tüzel kişinin başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar aynı saha için aynı kaynağa dayalı başka bir lisans başvurusu alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şirket asgari sermayesinin;

1) Üretim faaliyeti lisansı başvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisi oranına karşılık gelen miktara eşit,

2) Dağıtım lisansı başvuruları açısından, mülkiyeti ya da işletme hakkı devredilen dağıtım bölgesinin devir ya da satın alınma bedelinin en az yüzde on beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

3) Toptan satış lisansı başvuruları açısından, iki milyon TL tutarında,

4) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, bir milyon TL tutarında,

5) Sadece perakende satış hizmeti yapmak üzere perakende satış lisansı almak için yapılan başvurular açısından, faaliyet göstereceği her bir dağıtım bölgesi için iki yüz bin TL tutarında,

olmasının sağlanması,”

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin yeni bir lisans başvurusunda bulunması halinde; şirket asgari sermayesinin, kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamış her bir lisans ile uygun bulma kararı verilmiş her bir başvuru için, dördüncü fıkra çerçevesinde, Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutara eşit olması gerekir. Lisansına konu üretim tesisinin kurulu gücünün yüzde ellisini aşan bir tevsi yatırımı yapmak amacıyla lisans tadili başvurusunda bulunulması halinde; şirket asgari sermayesi, lisans kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmış kapasitesi muaf tutularak yeni kurulu güce göre, dördüncü fıkra çerçevesinde Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarından az olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden lisans alma bedelinin yüzde biri dışında kalan tutarı tahsil edilmez. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz. Mevcut sözleşmeler ve Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendi çerçevesinde Kanun yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık tarafından imzalanan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu sözleşmeleri kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ve 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında verilen lisanslarda lisans alma bedeli tam alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi ve lisans tadili kapsamında belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans tadili ilgili ana hizmet birimi tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır. Tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadillerde, lisansa konu tesis için öngörülmüş güncel lisans alma bedeli kadar tutar, lisans tadil bedeli olarak alınır.”

“Lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve nev’i değişikliği ile lisansların özel hükümlerinde yer alan bağlantı noktası ve kurulu gücü değişmemek kaydıyla ünite sayısı, ünite gücü ve bildirim adresi değişiklikleri ile tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler ve rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisanslarında komşu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden alınacak uygunluk belgesine binaen yapılan üretim tesisi sahası içerisindeki türbin koordinatlarına ait bilgilerin değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sisteme bağlantının, bağlantı yapılması öngörülen nokta itibarıyla bu maddede yer alan koşullardan herhangi biri nedeniyle mümkün olmaması ve öne sürülen gerekçelerin Kurul kararıyla uygun bulunması durumunda, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından bir başka bağlantı noktası teklif edilebilir. Lisans başvurusu yapmış tüzel kişi kendisine tebligatı yapılan bağlantı noktası teklifine ilişkin red beyanlarını tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirmezse bağlantı noktası teklifini kabul etmiş sayılır. Teklif edilen bağlantı noktasının lisans başvurusu yapmış tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi ve/veya bu tüzel kişi tarafından özel direkt hat tesis edilmesinin tercih edilmemesi halinde lisans başvurusu reddedilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Kuruma her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumca belirlenen şekle uygun ilerleme raporunda sunmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük; lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 37 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Kuruma başvuruda bulunmuş olanlardan başvurusu Kurul kararıyla onaylananların başvurularına ilişkin iş ve işlemler, ilgili tüzel kişiliğin bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişi adına sonuçlandırılır.”

“Geçici Madde 38 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kuruma lisans başvurusunda bulunmuş olanlardan başvurusu hakkında uygun bulma kararı alınanlar için şirket asgari sermaye şartı;

1) Üretim faaliyeti lisansı başvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde on beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,

2) Toptan satış lisansı başvuruları açısından, bir milyon TL,

3) Perakende satış lisansı başvuruları açısından, beş yüz bin TL,

şeklinde uygulanır.

“Geçici Madde 39 – Lisansı kapsamındaki tesisinin geçici kabulü yapılmamış tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle lisanslarının sona erdirilmesini talep ettikleri takdirde Kuruma sunmuş oldukları banka teminat mektupları, bu tüzel kişilerin lisansa dayanak teşkil eden kaynak kullanım haklarından feragat etmeleri halinde irat kaydedilmeyerek iade edilir.

Üretim lisansı alması Kurul kararıyla uygun bulunmuş olan tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle lehlerine verilmiş uygun bulma kararından feragat ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde, yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın Kuruma sunmuş oldukları banka teminat mektupları, uygun bulma kararına dayanak teşkil eden kaynak kullanım haklarından da feragat etmeleri halinde irat kaydedilmeyerek iade edilir.”

“Geçici Madde 40 – Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.”

Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kişilerden;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün,

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün

içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilir veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilir.

Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Bir yorum

  1. doğru mu anlamış oldum

    Sadece perakende satış yapmak için lisans başvurusu yaptığımızda 200.000tl nakit ya da banka mektubuyla beraber gerekli evrakları hazırlamamız gerekiyor. Doğru mu anladım? Sormak istedim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates