16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Emsallerin Eksik ve Üstün Yönleri, Oranları

Emsallerin Eksik ve Üstün Yönleri, Oranları

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/6064 E.N , 2003/10391 K.N.

İlgili Kavramlar

ARSALARDA EMSAL UYGULANMASI
EMSALLERİN EKSİK VE ÜSTÜN YÖNLERİ, ORANLARI
KAMULAŞTIRMA GÜNÜNDEN ÖNCE ÖZEL AMACI OLMAYAN EMSALLER

Özet
DAVA KONUSU TAŞINMAZ ARSA NİTELİĞİNDEDİR. KIYMET TAKDİR ESASLARINI BELİRTEN 11/3-G. MADDESİ UYARINCA ARSALARIN DEĞERİNİ KAMULAŞTIRMA GÜNÜNDEN ÖNCEKİ ÖZEL AMACI OLMAYAN EMSAL SATIŞLARA GÖRE HESAPLANMASI ZORUNLUDUR.

AYRICA; DEĞERLENDİRMEYE ESAS ALINAN EMSAL SATIŞLARIN DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ KARŞILIKLARININ FİYAT ARTIŞ ENDEKSLERİNİN UYGULANMASI SURETİYLE TESPİTİ, BUNDAN SONRA EMSAL İLE DAVA KONUSU TAŞINMAZIN EKSİK VE ÜSTÜN YÖNLERİNİN NELER OLDUĞU VE ORANLARI AÇIKLANMAK SURETİYLE KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA DEĞER BİÇİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş davalı vekili temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunulmuş olmakla temyiz isteminin süresinde olduğu görülüp, açıklamalar dinlendikten sonra dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece bedelin tespitine ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi raporu ve ekleri ve ağaçlar yönünden geçerlidir. Binalara resmi birim fiyatları esas alınarak yıpranma bedeli de düşülerek ağaçlara yaş, cins ve verim kabiliyetlerine göre değer biçilmesinde ve kamulaştırmaya esas değerlerinin tespitinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Dava konusu taşınmaz arsa niteliğindedir. Kamulaştırma Kanununun Kıymet Takdir esaslarını belirten 11/3-g maddesi uyarınca arsaların değerinin kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur.

Değerlendirmeye esas alınan emsal satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti, bundan sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle kamulaştırılan taşınmaza değer biçilmesi gerekir.

Mahkemece yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda kamulaştırma gününden sonra aynı kamulaştırma gayesi için kamulaştırılan başka taşınmaz malikleri ile idarenin uzlaşması neticesi oluşan bu nedenle de özel amaçlı olan satış bedelleri emsal olarak alınmıştır. Başkaca kamulaştırma gününden önceki serbest alım-satım fiyatları somut veya kıyas emsal olarak alınmadığından bilirkişi raporu ve ekleri zemin yönünden geçersizdir.

Bu durumda mahkemece taraflara Kamulaştırma Kanununun 11/3-g maddesine uygun emsal bildirmeleri için imkan tanınarak bildirilen emsallerin teyitleri de getirtilip, gerektiğinde res’en emsallerde celbedildikten sonra yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak zemine değer biçilmesi gerektiği gözetilmeden zemin yönünden geçersiz olan rapora göre kamulaştırma bedelinin tespiti,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 23.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates