20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bahar yeterlik sınavı: Bahar yarıyılı sonunda yapılan ve hazırlık sınıfına iki yarıyıl devam eden öğrenciler ile bir önceki eğitim-öğretim yılı zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin alındığı sınavı,

b) Güz yarıyılı yeterlik sınavı: Bir önceki eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavı,

c) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

ç) İlgili Kurul: Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

d) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

f) Seviye tespit sınavı: Fırat Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katılabildiği yabancı dil sınavını,

g) Temel yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerini,

ğ) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

h) Yabancı Diller Yüksekokulu: Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Temel yabancı dil dersleri, ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür.

Derslerin programlanması

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yapılan temel yabancı dil öğretimi, fakülte/konservatuar ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda toplam 224 saatten az olamaz.

(2) Bu dersler iki yıl süreli yüksekokullarda, yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla toplam en az 112 saat verilir.

(3) Temel yabancı dil öğretimi, fakülte/konservatuar/yüksekokul eğitim-öğretim programlarında yarıyıl esasına göre yapılır; birinci sınıf birinci yarıyılda başlar ve birbirini izleyen dört yarıyılda verilir.

(4) İki yıl süreli yüksekokullarda ise birbirini izleyen iki yarıyılda verilir.

Derslerin saatleri ve kredi değeri

MADDE 7 – (1) Temel yabancı dil dersleri her yarıyılda haftada dört saattir ve bu derslerin her biri 4 kredidir.

(2) Temel yabancı dil derslerinin toplam kredi değeri, dört yarıyıl ders açılan fakülte/ konservatuar/yüksekokullarda 16 kredi, iki yarıyıl ders açılan yüksekokullarda 8 kredidir.

(3) Ancak programları gereği farklılık gösteren fakültelerde/yüksekokullarda bu dersler dersin verildiği yarıyıldaki kredi değerindedir.

(4) Seçmeli yabancı dil derslerinin saatleri ve kredi değerleri ilgili fakülte/konservatuar/yüksekokul kurullarınca belirlenir.

Önkoşul

MADDE 8 – (1) Aynı eğitim-öğretim yılında yer alan temel yabancı dil derslerinden güz yarıyılında verilen dersten başarısız olan öğrenciler bahar yarıyılında verilen dersi alabilir, ancak ilk yıldaki her iki dersi başarmadan bir üst sınıfa ait güz ve bahar yarıyıllarında verilen temel yabancı dil derslerini alamazlar.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfının olmadığı programlarda, temel yabancı dil derslerinden başarılı veya muaf olanlar seçmeli yabancı dil derslerini alabilirler.

Temel yabancı dil dersi açılması

MADDE 9 – (1) Üniversitenin herhangi bir yerleşkesinde herhangi bir dilde ders açılması için o dili en az on öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının bu değerden az olması halinde ilgili birimlerin kararıyla dersler Üniversitenin bir başka yerleşkesinde verilebilir.

Seviye tespit sınavı

MADDE 10 – (1) Seviye tespit sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yılda bir kez olmak üzere her akademik yılın başında yapılır.

(2) Ancak, çift anadal, yandal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca sınav açılabilir.

(3) Seviye tespit sınavına; Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran bütün öğrenciler girmek zorundadır. Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,

b) Varsa hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

c) Hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği

belirlenir.

(4) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan sınavlarda 100 tam puan üzerinden en az bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen puanları alarak başarılı olanlar,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen puanları alarak başarılı olanlar.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir.

(6) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanları ile eşdeğerliğine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir:

 

İngilizce

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

MUAFİYET PUANI

KPDS  ÜDS

 

 

 

TOEFL IBT

 

 

 

TOEFL

CBT

 

 

 

TOEFL

PBT

TOEIC

IELTS

FCE

CAE

CPE

 

70

70

65

155 – 157

470 – 471

775 – 779

6.0

C

C

C

Almanca

 

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

MUAFİYET PUANI

 

 

 

KPDS / ÜDS

ZDfB

B2

 

Goethe-Zertifikat

B2

 

 

 

Goethe-Zertifikat C1

ZMP

 

 

 

 

PWD

 

 

 

DSH

C1

 

Test DaF

C1

 

 

 

Mittelstufe Deutsch

B2

 

 

 

Oberstufe Deutsch

     C1

70

70

İyi

B2

80-89

İyi

B2

80-89

Orta

C1

70-79,5

Orta

C1

DSH-2 C1

TDN-3

C1

İyi

Orta

Fransızca

 

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

MUAFİYET PUANI

 

KPDS /ÜDS

DELF B2

70

70

70

 

(7) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfından veya temel yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için gerekli belgeleri, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen seviye tespit sınavı tarihinden önce; öğrenimine devam eden öğrenciler ise temel yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için, eğitim-öğretim yarıyılları başından itibaren on iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim etmek zorundadır. Bu belgelerle temel yabancı dil derslerinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler seviye tespit sınavına giremez. Diğer üniversitelerin hazırlık sınıfını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin programlarından birine yerleşen öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yılbaşında yapılan seviye tespit sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Seviye tespit sınavı başvurusu

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin seviye tespit sınavına başvurusu kayıtlar esnasında alınır.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen yeni kayıtlı öğrencilerin seviye tespit sınavına başvurmadan önce, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Kayıtların kontenjanı aşması halinde isteklilerin, ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde kayıtları kesinleştirilir.

Seviye tespit sınavı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Seviye tespit sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 70 ve üstünde not alanlar, temel yabancı dil derslerinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar. Aldıkları not bu derslerin yerine işlenir. Ancak öğrenciler, muaf oldukları temel yabancı dil derslerini, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak notlarını yükseltmek amacıyla alabilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ile seviye tespit sınavından 70 puanın altında not alarak temel yabancı dil derslerinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olamayan öğrenciler bu sınavdan aldıkları nota göre ilgili kurlara yerleştirilir. Bu kurların puan aralıkları Yabancı Diller Yüksekokulunun değerlendirmesiyle belirlenir.

(3) Herhangi bir nedenle seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler, temel yabancı dil dersleri veya zorunlu hazırlık sınıfında, başlangıç düzeyindeki bir programa yerleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle İlgili Esaslar

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 13 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretimin öngördüğü yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak, lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerini, meslek derslerini izleyebilecek, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilecek düzeye getirmektir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 14 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi İngilizce olarak yapılır.

Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri

MADDE 15 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, lisans öğrencileri için bir yıl hazırlık ve bir yıl destek eğitim-öğretimi olmak üzere en çok iki yıllık süreyi kapsar. Lisansüstü öğrenciler için ise bu süre en çok bir eğitim-öğretim yılıdır.

(2) Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saati yükü 20’den ve bir yarıyılda görülen ders saati yükü 260’dan az olamaz.

(3) Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre ön lisans/lisans/yüksek lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi akademik takvimi; yıllık olarak düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğrencilere, seviyelerine uygun sınıflarda, haftada en az yirmi saat ders verilir.

Yabancı dille öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 17 – (1) Üniversitede bazı ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarda dersler, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK’ün) onayı alınarak, sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ile belirli bir yabancı dille karma olarak verilebilir. Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlarda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari % 30’luk kısmının bu yabancı dille verilmesi şarttır.

(2) Bir yükseköğretim kurumunda öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir. Ancak, bunun için de Senato kararı ve YÖK onayı şarttır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren programlarda yabancı dille verilen derslerin, aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları tarafından verilmesi sağlanır:

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda 100 tam puan üzerinden asgari 80 puanla başarılı olması.

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren programlarda yabancı dille verilen derslere ilişkin materyalinin kısmen de olsa bu yabancı dille hazırlanmış olması gerekir.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren programlara yer veren fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının bağlı bulunduğu üniversitelerde yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Hazırlık sınıfı, rektörler arasında imzalanan ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile kabul edilen protokole istinaden, bir başka üniversitede de açılabilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar hariç olmak üzere; bu fakülte, enstitü veya yüksekokullara kayıt yaptırmış olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(6) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20’den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260’tan az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(7) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(8) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(9) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren bir programa kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(10) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

(11) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren program açılışına izin verilebilmesi için;

a) En fazla yirmibeş öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin yeterli düzeyde işitsel veya görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,

b) Yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut olması,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıyan en az beş öğretim elemanının, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atamasının veya görevlendirilmesinin yapılmış olması

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bulunan bir bölüme kaydını yaptırmış ve açılan zorunlu yabancı dil yeterlik sınavına katılmamış veya bu sınavda başarılı olamamış lisans ile yabancı dil sınavında başarısız olan lisansüstü öğrencileri, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kabul edilirler.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt için gereken belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde; yeterlik sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler ve yıl sonu genel sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli ilgili birim tarafından belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Yeterlik sınavına, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran, yıl sonu genel sınavında başarısız olan veya bu sınava katılmayan lisans ve lisansüstü öğrencileri alınırlar.

(3) Yeterlik sınavları; Eylül ve Temmuz aylarında yapılır. Eylül ayında yapılan yeterlik sınavına, derse devam şartı aranmadan yeni ve eski öğrenciler girebilirler. Temmuz ayında yapılan yeterlik sınavına, devam şartını yerine getiren öğrenciler girebilirler.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kaydolan öğrencilerin, hangi grupta eğitim-öğretim görecekleri, yeterlik sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların sayısı, haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları, her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bölüm kurulunca belirlenir.

Ara sınavlar

MADDE 22 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ilan edilir.

Kısa süreli sınavlar ve ödevler

MADDE 23 – (1) Ara sınavlar dışında, önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar yapılabilir ve ödevler verilebilir. Bu sınavların ve ödevlerin genel başarı notuna etkisi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

Yıl sonu genel sınavı

MADDE 24 – (1) Yıl sonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi çalışmalarının not ortalaması 100 üzerinden en az 40 olan öğrenciler katılırlar.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 25 – (1) Genel başarı notu; ara sınavlar, yıl içi diğer sınavlar ve ödevlerden alınan puanların ortalamasının %60’ı ile yıl sonu genel sınav puanının %40’ının toplanması ile elde edilir.

(2) Bir öğrencinin, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için, 100 puan üzerinden, yıl sonu genel sınavının en az 50 ve genel başarı notunun en az 70 puan olması şarttır. Her iki şartı birlikte sağlayamayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olurlar.

(3) Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilirler.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Her bir yarıyılda derslerin en fazla % 20’sine devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsızlık süreleri her yarıyıl için ayrı hesaplanır.

(2) Birinci ve/veya ikinci yarıyılda devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır ve hazırlık sınıfında aynı eğitim-öğretim yılı içindeki derslere, sınavlara ve aynı öğretim yılı içinde yapılan bahar yeterlik sınavına alınmazlar.

Başarılı öğrenciler

MADDE 27 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, ön lisans/lisans ve yüksek lisans programına devam etmeye hak kazanır.

(2) Hazırlık sınıfını okuyup başarılı olan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(3) Zorunlu hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarılı öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olur. Hazırlık sınıfından aldıkları başarı puanı ilgili yarıyıllardaki temel yabancı dil derslerinin yerine işlenir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu notların işlenmesini tercih etmez ise, temel yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bu derslerin müfredatı öğrencinin yabancı dil bilgisi seviyesine göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

(4) Hazırlık sınıfını başararak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geçerli sınavlara ait belge getirerek veya seviye tespit sınavından geçer not alarak temel yabancı dil derslerinden muaf olmayı tercih eden öğrenciler, daha sonra notlarını yükseltmek istedikleri takdirde, söz konusu dersleri önkoşul olan dersleri öncelikle almak ve derse devam yükümlülüklerini sağlamak koşulu ile açıldığı ilk yarıyılda alır. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 28 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda başarısız olan lisans öğrencileri, ya kendi istekleri ile bir yıl daha hazırlık okurlar ya da lisans programına devam edebilirler. Bir yıl daha hazırlık okumak isteyen öğrenciler isterlerse devam etmeden kendi imkânları ile hazırlanıp yıl sonu yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Ancak, bu öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmeleri için lisans programından mezun oluncaya kadar yapılan yıl sonu yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Mezun oluncaya kadar hiçbir yeterlik sınavında başarı elde edemeyen bir öğrenci, hazırlık sınıfı okumadan ilgili lisans programından mezun olur ve bu durum transkriptte belirtilir.

(3) Lisansüstü öğrencileri, bir eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız oldukları takdirde, takip eden eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılacak yeterlik sınavına girebilirler, bu sınavda da başarısız oldukları takdirde, bu öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü programı ile ilişikleri kesilir.

Çift anadal/yan dal

MADDE 29 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte, konservatuvar veya yüksekokullarına çift anadal/yandal başvurusunda bulunan öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilecek olan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan geçer not aldıklarını belgeleyen öğrencilerin başvuruları, yabancı dil yeterlik sınavına girmeden değerlendirmeye alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates