20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Yönetmeliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk mutfak kültürünün tarihini, gelişimini incelemek ve sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, Anadolu mutfağı ve yöresel yemek kültürleri konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yiyecek-içecek sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi için bölgesel, ulusal, uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yiyecek-içecek ve Türk mutfak kültürü ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve araştırmacıları teşvik etmek,

b) Bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla yiyecek içecek ve Türk mutfak kültürünün gelişimi amacıyla işbirliği içinde projeler geliştirmek ve yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak,

ç) Yiyecek-içecek sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek,

d) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konularda çalışan lisansüstü öğrencilerine yardımcı olmak,

e) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek,

f) Üniversitede mutfak sanatları alanında yürütülen eğitim hizmetlerinin gelişmesine akademik destek ve katkılar sağlamak,

g) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesinin aylıklı elemanları arasından çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekaleten görevlendirir. Müdürün görevine vekalet altı aydan uzun sürerse yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, yardımcılarını süresinden önce görevden alabilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını önermek, Danışma Kurulunun görev süresini ve üye sayısını belirlemek,

c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak,

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek, birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, bunları Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak,

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak, ekiplerin çalışmalarını denetlemek,

h) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte Rektöre sunmak,

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte alarak Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanıyla birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek,

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar alarak, işleyiş kurallarını belirlemek,

d) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak, Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve çalışma alanlarında Müdürle birlikte en fazla onbeş üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve yiyecek-içecek sektörü temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından ve gerektiğinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği çerçeve içinde, kuruluş ve kişilerin vereceği gönüllü işgücü ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates