16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Haksız Fesih-İşe İade

Haksız Fesih-İşe İade

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2004/24391 E.N , 2004/23183 K.N.

İlgili Kavramlar

HAKSIZ FESİH
İŞE İADE

Özet
4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20. MADDESİNE GÖRE AÇILACAK DAVALAR İÇİN İLGİLİ İŞÇİ, İS AKDİNİN FESHİNİN BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURMALIDIR. DAVANIN SÜRESİNDE AÇILIP AÇILMADIĞININ TESPİTİNDE, İŞÇİYE YAPILAN FESİH BİLDİRİMİNİN TARİHİ NAZARA ALINMALIDIR.

İçtihat Metni

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini İstemiştir, Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.

Hüküm süresi İçinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, hizmet sözleşmesinin geçerli ve haklı bir nedene dayanmadan feshedildiğini ileri sürerek, hizmet akdinin feshinin geçersizliğine, işe iadesine; tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyada mevcut belge ve bilgilere ve özellikle davacının imzasını taşıyan “Fesih Bildirimi”ne göre, davacının hizmet akdinin 14.12.2003 tarihi itibariyle feshedildiğinin 4 Kasım 2003 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Dava ise, 13.1.2004 tarihinde açılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, “iş Sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” denilmektedir. O halde, davanın süresinde açılıp açılmadığının tesbitinde işçiye yapılan fesih bildiriminin tarihi nazara alınmalıdır. Buna göre, davanın bir aylık yasal süre içinde açılmadığı anlaşıldığından, bu nedenle reddi gerekirken, yazılı şekilde süresinde açıldığı kabul edilerek işin esasına girilmesi ve hüküm kurulması hatalıdır. Bu sebeple hükmün bozulması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.

Hüküm: 1) Tavşanlı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nin 9.6.2004 tarih, 2004/27 E. 2004/43 K. Sayılı kararının (BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA),

2)Davanın reddine,

3)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, 300.000.000 TL. Vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

5) Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 10.100.000 TL. temyiz masrafının davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kesin olarak 8.7.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates