18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Harp Okulları Yönetmelik Değişikliği

Harp Okulları Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından:

HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, harp okulu komutanlığının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlığının veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın onayına tâbidir. Yurt içinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılmaya, ilgili kuvvet komutanlığına veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makama bilgi verilmek suretiyle harp okulları komutanlıkları izin verir.

Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi Genelkurmay Başkanlığına aittir.

Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, harp okulu komutanlığının teklifi, ilgili kuvvet komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – Harp okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; personelin isteği, harp okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlığının veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın onayı ile diğer harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

Ayrıca, idarî mercilerin talebi ile harp okulu öğretim elemanları, bilirkişi olarak ilgili kuvvet komutanlığının veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın izniyle görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının kurumlar arası görevlendirilmeleri, ilgili kuvvet komutanlığının veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makamın onayı ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesi esaslarına göre yapılır.

Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri, ilgili kuvvet komutanlığı veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam kanalı ile yapılır.

Harp okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, ilgili kuvvet komutanlığı veya kuvvet komutanlığının yetki vereceği makam tarafından onaylanır. 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddelerine göre ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, harp okulu komutanlıkları ile ilgili rektörlüğün veya dekanlığın müsaadesi ile yapılır, kuvvet komutanlığına bilgi verilir.

Bu şekilde bir harp okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yüksek Öğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına, yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63 – Öğrenciler; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi uyarınca harp okullarına giriş tarihlerinden, intibak eğitimi başlangıcından itibaren dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadar olan sürede okul masraflarını ödemeleri kaydıyla başka bir şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanunî faizi ile birlikte hesaplanır. Bu dönem içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile, tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin muvafakati ile okuldan çıkabilirler. Bu süreyi geçirdikten sonra öğrenciler, yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödeseler de okuldan çıkamazlar.”

MADDE 4 – Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Yüksek Öğretim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ile İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates