20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Harran Üniversitesi Sınav Yönetmeliği Değişikliği

Harran Üniversitesi Sınav Yönetmeliği Değişikliği

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Entegre sistem uygulayan Tıp Fakültesinde, eğitim-öğretim ve sınav işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

 MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Harran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerdeki eğitim-öğretim süresi aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Tıp fakültesinde altı yıl,

b) Veteriner fakültesinde beş yıl,

c) Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  Sağlık Yüksekokulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda dört yıl,

ç) Bütün meslek yüksekokullarında ise iki yıl.

Fakülte ve yüksekokullarda açılan hazırlık sınıfları bu süreye dahil değildir.

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için tanınan azami süreler aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) İki yıllık ön lisans öğrencileri için dört yıl,

b) Dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıl,

c) Beş yıllık programlar için sekiz yıl,

ç) Altı yıllık programlar için dokuz yıldır.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu birimden mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tıp Fakültesinde derslere devam ve yoklamalar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tıp Fakültesinde sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların değerlendirilmesinde ve/veya başarı notunun yükseltilmesinde ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yeni düzenlemeler yapılabilir. Ancak, Tıp Fakültesi hariç, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %60’tan az olamaz. Tıp Fakültesinde sınavların değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin  son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıp Fakültesinde sınav notları ve değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla, fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek, bu süreler iki katına çıkarılabilir.”

“a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması,”

MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates