18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: görev

Etiket Arşivi: görev

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

11 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29323 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, ... Devamını Oku »

2560 Sayılı Kanun

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2560 Kabul Tarihi: 20/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/11/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17523 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ: Madde 1 – (Değişik madde: 07/02/1983 – KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/05/1984 – 3009/1 ... Devamını Oku »

4848 Sayılı Kanun

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 4848 Kabul Tarihi: 16/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25093 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE GÖREV AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ... Devamını Oku »

Görevi Savsama

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2003/12075 E.N , 2004/11527 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVİ SAVSAMA Özet CEZAEVİ KARAKOL KOMUTANI SANIĞIN, ÖDENEK OLMAMASI GEREKÇESİYLE, TUTUKLULARIN DURUŞMA NEDENİYLE İL DIŞINA NAİIL İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEME BİÇİMİNDEKİ EYLEMİNDE GÖREVİ SAVSAMA SUÇUNUN HUKUKA AYKIRILIK ÖĞESİNİN NE SURETLE GERÇEKLEŞTİĞİ AÇIKLANMALIDIR. İçtihat Metni Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ... Devamını Oku »

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/6MD-210 E.N , 2004/231 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK KAMUSAL İDDİA MAKAMI İçtihat Metni Sanık Sadık G…….’nın resmi evrakta sahtecilik ve irtikaba kalkışmak suçlarının sübuta ermediği ve bu suçların yasal öğelerinin de oluşmadığı kabul edilerek beraatına; sanığın, bacanağı Şinasi adına zilyetlik payının satın alınması, ... Devamını Oku »

Görevde Keyfi Muamelede Bulunmak

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/4MD-197 E.N , 2004/216 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVDE KEYFİ MUAMELEDE BULUNMAK İçtihat Metni Görevde keyfi muamelede bulunmak suçundan sanık Sefer A…..’ın, TCY.nın 228/1, 80, 59, 35, 647 sayılı Yasanın 4, 5 ve TCY.nın 72. maddeleri uyarınca 1.272.075.000 lira ağır para ve 5 ay 25 gün kamu ... Devamını Oku »

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/4MD-188 E.N , 2004/212 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA İçtihat Metni Sanık Ali C…..’ın iki ayrı görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan dolayı TCY’nın 240/2, 59/2, 647 sayılı Yasanın 4. ve TCY’nın 72. maddeleri ikişer kez uygulanmak suretiyle bir eyleminden dolayı 830.387.000 lira ağır para ... Devamını Oku »

Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Taşınmazlar Hakkındaki Davada Görev

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2004/4249 E.N , 2004/4734 K.N. İlgili Kavramlar KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZLAR HAKKINDAKİ DAVADA GÖREV Özet KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZLAR HAKKINDA AÇILAN DAVALARIN, KADASTRO MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ OLANAKSIZ OLUP, UYUŞMAZLIĞIN GENEL MAHKEMEDE ÇÖZÜMLENMESİ ZORUNLUDUR. İçtihat Metni Taraflar arasında kadastro tesbitinden  doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı ... Devamını Oku »

Görevi Kötüye Kullanma

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4.MD-96 E.N , 2005/118 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Özet 5237 SAYILI YASANIN 257. MADDESİNDEKİ SUÇUN OLUŞABİLMESİ İÇİN, NORMA AYKIRI DAVRANIŞ YETMEMEKTE; BU DAVRANIŞ NEDENİYLE, “KİŞİLERİN MAĞDURİYETİNE VEYA KAMUNUN ZARARINA NEDEN OLUNMASI YA DA KİŞİLERE HAKSIZ BİR KAZANÇ SAĞLANMASI” GEREKMEKTEDİR. BU SONUÇLARI DOĞURMAYAN NORMA AYKIRI ... Devamını Oku »

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4 MD-94 E.N , 2005/160 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMA İŞLETME İZNİNİN İPTALİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KOLLUK SORUŞTURMASI YAPI KULLANMA İZNİ İçtihat Metni Görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan sanıklar …… ……, …… …… ve …… ……’in beraatine ilişkin Yargıtay 4.Ceza Dairesinden verilen ... Devamını Oku »

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İle İlgili Kalkan Yönetmelikler

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY EKSPERİ YETİŞTİRME, ATAMA, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA SORUMLULUK VE İŞ İLİŞKİLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 17861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çay Eksperi Yetiştirme, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Sorumluluk ve İş İlişkileri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE ... Devamını Oku »

Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TAPU VE KADASTRO KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşüne esas olmak üzere; Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermeye yönelik ... Devamını Oku »

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev alacak uzman yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile ... Devamını Oku »

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik Değişikliği

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında ... Devamını Oku »

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığına ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates