19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » İcra Hukuku

İcra Hukuku

Belediyenin Haciz Edilemeyen Mallari Nelerdir ?

Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdür V. Belediyeler,kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir.Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ... Devamını Oku »

2004 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ VE MEMURLARI: Madde 1 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her ... Devamını Oku »

4949 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4949 Kabul Tarihi : 17/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 30/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25184 Madde 1 – 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı ... Devamını Oku »

5092 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-2 Kanun No : 5092 Kabul Tarihi : 12/02/2004 Resmi Gazete Tarihi: 21/02/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25380 Madde 1 – 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden” ibaresi “tirajı ellibinin (50.000) ... Devamını Oku »

Menfi Tespit Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Menfi Tespit İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır. 2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini …/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme suretiyle ödemiştir. 3-) Bu sebeple dava açılması ... Devamını Oku »

İmza İtirazı Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : KONU : İmzaya İlişkin İtirazlarımızın Sunulması. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …’in …’ye olan … TL.’borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nden …/…E. numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini … gün önce öğrenmiştir. 2-) Ancak, icra takibine ... Devamını Oku »

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE BULUNAN (ALACAKLI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (BORÇLU) : KONU : İhtiyati haciz isteminden ibarettir. BORÇ TUTARI : … TL AÇIKLAMALAR : 1- Ekte bulunan senette görüleceği üzere borçlunun müvekkilime … TL borcu bulunmaktadır. 2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir. 3- ... Devamını Oku »

SEMERESİZ BELGESİ

SEMERESİZ BELGESİ T.C. Dosya No : E. Alacaklı: Borçlu: Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı: Yukarıda adı geçen borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan ... Devamını Oku »

Borçtan Kutulma Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : KONU : Borçtan Kurtulma Davasıdır. AÇIKLAMALARIMIZ : 1-) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli ….. meblağlı senettir. 2-) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması ... Devamını Oku »

Borçlunun İflasını İsteme Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : KONU : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde demir alımı için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir. 2-) Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri ... Devamını Oku »

Gecikmiş İtiraz Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : KONU : Gecikmiş İtirazlarımız. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. 2-) Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine kadar İcra Dairesine gelip mal beyanında bulunamamıştır. Müvekkilim …, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu ... Devamını Oku »

İcra Borcuna İtiraz

İcra Dosyasın ve İcra Borcuna İtiraz: Aşağıda icra takip yollarının açıklaması ve dilekçe örnekleri bilgi amaçlı sizlere sunulmuştur. 1- Mahkeme kararına dayanan borçlar. 2- Sözleşmeye dayanan borçlar (ilamsız takipler) 3- Kambiyo senetlerine (çek-senet-poliçe) dayanan borçlar. 1- Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanan borçlara itiraz etme olanağı yoktur. Bu nedenle icra dairesine vereceğiniz ... Devamını Oku »

Mal Beyanı Dilekçesi Örneği

Örnek Mal Beyanı Dilekçesi ve Mal beyanı konusunda İcra ve İflas Kanunundaki düzenlemeler: İİK Madde 32 – Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve ... Devamını Oku »

İcradan Maaş Haczi Yazısı Geldi Ne Yapmalıyım

İcradan Maaş Haczi Yazısı Geldi Ne Yapmalıyım? İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Örneğin maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Sadece ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates