21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Danıştay Kararları » İCRA MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNİ YERİNE GETİRMEMEK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNİ YERİNE GETİRMEMEK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNİ YERİNE GETİRMEMEK

T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2005/1194

Karar No : 2005/1499

Özeti : Şüphelilerin … İcra Müdürlüğünün 20.8.2004 günlü icra emrinin gereğini yapmamakla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 357 nci maddesine aykırı hareket ettikleri nedeniyle iddia edildiğinden yukarıda açıklanan hüküm uyarınca bunlar hakkında Cumhuriyet savcılığınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiği hakkında.

K A R A R

Şüpheli :

1- … – Selçuk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

2- … – ” ” ” Maaş Mutemedi

3- … – ” ” ” ”

4- … – ” ” ” ”

5- … -” ” ” ”

Suç : …’ın:

1- Nafaka borcunun eksik ödenmesi veya bazı aylarda ödememesi için maaş mutemetlerine baskı yapmak

…, …, … ile …’nın:

2- …’a ait nafaka borcunun icra yoluyla ödenmesinde maaş kesintisi yapmamak veya eksik kesinti yapmak

Suç Tarihi : 2004 Yılı

İncelenen Karar : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 20.12.2004 günlü, men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün 14.11.2005 günlü, 10066 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir’in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Şüpheli …’ın 1 inci maddeden üstüne atılı suçu işlediğini doğrulayacak ve hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığından, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 20.12.2004 günlü, men-i muhakeme kararının adı geçene ilişkin kısmının onanmasına,

Yetkili Kurulun şüpheliler …, …, … ile …’nın 2 ci maddeden men-i muhakemelerine ilişkin kısmına gelince;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 357 nci maddesinde, icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır hükmü yer almaktadır.

Şüphelilerin Yozgat İcra Müdürlüğünün 20.8.2004 günlü icra emrinin gereğini yapmamakla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 357 nci maddesine aykırı hareket ettikleri iddia edildiğinden yukarıda açıklanan hüküm uyarınca bunlar hakkında Cumhuriyet savcılığınca doğrudan kovuşturma yapılması gerektiğinden 2 nci maddeden men-i muhakemelerine ilişkin olarak verilen Yetkili Merci kararının adı geçenlere ilişkin kısmının bozularak genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın adıgeçenler yönünden yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 14.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates