16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » İmar Parseline Dönüşmemiş Arsalar

İmar Parseline Dönüşmemiş Arsalar

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/19047 E.N , 2003/4047 K.N.

İlgili Kavramlar

BEDEL ARTIRIM DAVASI
İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ ARSALAR
KISMI KAMULAŞTIRMA

Özet
İMAR PARSELİNE DÖNÜŞMEMİŞ ARSALARDA KISMEN KAMULAŞTIRMA SONUCU ARTA KALAN KESİMDE DEĞER KAYBI OLAMAYACAĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE EKLEME (ARTIRMA) YAPILAMAZ.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşmazın taraflar üzerine tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın taraflar adına tescili istemine ilişkindir.

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi doğru olduğu gibi, tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın davacı idare adına tapuya tesciline, bedel yönünden temyizi kabil, tescil yönünden ise; kesin olarak karar verilmesi de doğrudur.

Bu itibarla davalının yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddine; Davacı idarenin temyizine gelince:

Bilirkişi raporunda kısmi kamulaştırmadan arta kalan kesimde %100 değer kaybı kabul edilmek suretiyle bu bölümünde bedeline hükmedilmiştir.

Taşınmaz arsa niteliğinde olmakla birlikte henüz fiili imar uygulamasına tabi tutulmamış ve imar parseli durumuna dönüşmemiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede fiili imar uygulaması yapıldığında arta kalan kesim civar parsellerle birlikte düşünülerek değerlendirilecektir. Bu itibarla imar parseline dönüşmemiş arsalarda kısmen kamulaştırma sonucu arta kalan kesimde değer kaybından söz edilemez ve kamulaştırma bedeline ekleme yapılamaz. Bu husus gözardı edilerek artan kısmen değerine hükmedilmek suretiyle fazla bedele hükmolunması,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davacı idareye geri verilmesine ve onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 24.03.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates