21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA

IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA

14. Ceza Dairesi 2012/1926 E. , 2012/4933 K.
IRZ VE NAMUSA TASADDİDE BULUNMA
KAPALI DURUŞMA
ADİL YARGILANMA HAKKI
SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

ÖZET: CMK’NIN 182. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİNCE GENEL AHLAKIN GEREKLİ KILMASI NEDENİYLE VERİLEN DURUŞMANIN KAPALI YAPILMASINA İLİŞKİN GEREKÇELİ KARAR İLE HÜKMÜN AÇIK DURUŞMADA AÇIKLANACAĞINA İLİŞKİN AYNI MADDENİN 3. FIKRASINDAKİ BUYURUCU HÜKME AYKIRI OLARAK KAPALI DURUŞMADA AÇIKLANMASI DURUŞMANIN HERKESE AÇIKLIĞI İLKESİNE VE AİHS’NİN 6/1. MADDESİNE AYKIRIDIR.

SANIĞIN AŞAMALARDA MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEMLERİNİ OYUN OYNAMA DÜŞÜNCESİ İLE YAPTIĞINI VE SUÇ OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETMESİ KARŞISINDA, 5395 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİNE GÖRE SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİNDEN, İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA VE BU FİİLLE İLGİLİ OLARAK DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA RAPOR ALINARAK ALGILAMA VE BU FİİLLE İLGİLİ OLARAK DAVRANIŞLARINI YÖN­LENDİRME YETENEĞİNİN MAHKEME TARAFINDAN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

(AİHS m. 6/1)

lrz ve namusa tasaddide bulunma suçundan sanık Gökbuğra’nın bozma üzerine yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair (Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 09.06.2009 gün ve 2008/505 Esas, 2009/262 Karar sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mah­kemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

CMK’nın 182. maddesinin 2. fıkrası gereğince genel ahlakın gerekli kılması nedeniyle verilen duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin gerekçeli karar ile hükmün açık duruşmada açıklanacağına ilişkin aynı maddenin 3. fıkra­sındaki buyurucu hükme aykırı olarak, kapalı duruşmada açıklanması suretiyle duruşmanın herkese açıklığı ilkesinin ihlali ve bu suretle AİHS’nin 6/1. mad­desine aykırı davranılması,

Sanığın aşamalarda mağdureye yönelik eylemlerini oyun oynama dü­şüncesi ile yaptığını ve suç olduğunu bilmediğini iddia etmesi karşısında, 5395 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre sosyal çalışma görevlisinden sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı rapor alınarak algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mah­keme tarafından belirlenmesi ve sonucuna göre;

Eylem sanık tarafından gerçekleştirilmişse;

a-) Algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği varsa 5237 sayılı TCK’nın 31/2. maddesine göre cezalandırılmasına,

b-) Algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yok ise ceza ve­rilmesine yer olmadığına ve güvenlik tedbirine,

Hükmedilmesi gerekirken, Adli Tıp Kurumu’nun suça sürüklenen çocu­ğun TCK’nın 31. maddesinde öngörülen suçla ilgili algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin saptanması hususundaki raporuna dayanılarak hü­küm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde gö­rülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 30.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates