21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

22. Hukuk Dairesi 2011/1851 E., 2011/5924 K.

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ
HAKLI NEDENLE FESİH
İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI
İŞE İADE

“İçtihat Metni”

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesine aykırı davranması, iş sözleşmesine aykırı davranması ve işyeri disiplin yönetmeliğinin 15. maddesine aykırı davranması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, kapalı alanlarda ve hammadde depolama alanında yasak olduğu halde ısrarla sigara içtiğinin tespit edildiğini, 24.06.2009 tarihinde yazılı olarak uyarıldığı halde bu davranışlarını sürdürdüğünü, son olarak 04.08.2009 tarihinde yine aynı davranışı sergilemesi karşısında iş akdinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iş akdinin davacının yasak alanda sigara içmesi nedeniyle davranışlarına dayanılarak feshedildiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi gereğince davacının savunmasının alınmamasının feshi geçersiz hale getirdiği, diğer yandan işverence feshin İş Yasası’nın 25. maddesi II. bendine dayan-dığını ileri sürülse de, davacının sigara içtiği yerin işletmenin kapalı alanlarının dışındaki bahçe bölümü olması, istirahat için tanınan mola sırasında sigara içmesi karşısında davacının bu davranışının 25. madde kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, işverenin ihtiyaç molası için tanınan kısa süre içerisinde sigara içilebilecek uygun bir yer temin ettiğine dair herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı, feshin bu nedenlerle de geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli/haklı nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusudur.

Dosya içeriğine göre, davacının 25.05.2004-04.08.2009 tarihleri arasında yay çakma işçisi olarak davalı işverene ait işyerinde çalıştığı, iş akdinin 04.08.2009 tarihli fesih bildirimi ile davacının 04.08.2009 tarihinde depolama alanında sigara içtiği, bu durumun personel müdürü ve diğer çalışanlarca gözlemlendiği, davacıya 24.06.2009 tarihinde depolama alanında sigara içilmeyeceği hususunda uyarı yapıldığı, yazılı ihtar verildiği, davacının hatasını tekrar etmeyeceğine dair söz verdiği halde hammadde depolama alanında 04.08.2009 tarihinde sigara içtiği, yasaklara ve ihtarlara uymamada ısrar ederek iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, davranışları ile diğer çalışanlara kötü örnek oluşturduğu gerekçesiyle 4857 sayılı Yasa’nın 25/II. maddesince ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık ve işyeri yönetmeliğinin 12. maddesi “çalışma saatleri içerisinde fabrika içerisinde sigara içilmesi yasaktır” ve 15. maddesi “işletme içerisinde sigara sadece istirahat saatleri ve açık alanda sigara içme alanında içilebilir,” maddeleri gereği tazminatsız olarak feshedildiği, davacıya 24.06.2009 tarihinde depolama alanında sigara içtiği için ihtar verildiği, tekrarı halinde iş akdinin 4857 sayılı Yasa’nın 25/II. maddesince feshedileceğinin bildirildiği, davacının imzasını içeren disiplin yönetmeliğinde, mesai başlangıcı ve bitiminde, giriş kapısında, soyunma odası ve arasında ve işletme içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğu, açık alanda-istirahat bölgesinde sigara içilebileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, mahkemece fesih sebebi yapılan eylem nedeniyle davacının savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz sayılması gerektiği sonucuna varılmış ise de İş Kanunu’nun 25/II. maddesi uyarınca yapılan iş sözleşmesi fesihlerinde işçinin savunmasının alınması zorunlu olmayıp, işçinin savunmasının alınmamış olmasından dolayı feshin geçersiz olduğuna ilişkin gerekçe yerinde değildir.

Öte yandan, işyeri ve işin özellikleri dikkate alınarak, sigara içilen mahallin tespit edilip, bu alanda sigara içmenin iş güvenliği yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı teknik bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak çıkacak sonuca göre haklı veya geçerli nedenle fesih şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

S o n u ç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates