21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile hazırlık programına öğrenci kabulü, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ilişik kesme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavını,

b) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

d) DGS: Dikey geçiş sınavını,

e) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

f) Genel Sekreter: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) İlgili kurul: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

h) İlgili yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğrenimi,

i) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesi yüksekokul, meslek yüksekokulu ve uygulama-araştırma merkezleri müdürlerini,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

l) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

m) Önlisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yüksek öğrenimi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakatı ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

p) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

s) Vakıf/Kurucu Vakıf: Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfını,

ş) YNO: Yarı yıl not ortalamasını,

t) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

u) YÖS: Yabancı uyruklu öğrenci sınavını,

ü) YSNO: Her akademik yılın sonundaki o yıla ait not ortalamasını,

v) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda açılacak her türlü bölüm/program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teklif edilir.

Kayıt ve kabul

MADDE 6 (1) Üniversiteye öğrenci kabulü; açıköğretim fakültesi programları hariç, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak üzere;

a) ÖSYM’ce düzenlenen üniversiteye giriş sınavında, Üniversiteyi kazanmak ve bunu ÖSYM tarafından verilmiş belgeyle kanıtlamak,

b) ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavına girme koşulunu taşımak, Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını kazanmış ve yerleştirilmiş olmak,

c) DGS sonucu ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak,

ç) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre kesin kayıt hakkı kazanmış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan YÖS ve buna eşdeğer diğer sınavlarda belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,

e) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak

şartıyla yapılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücretleri her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim ücretini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 8 (1) Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır:

1) ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Üniversitece onaylı sureti,

2) Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı suretleri; liseyi yurt dışında bitirenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Üniversitece onaylı sureti,

4) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge,

5) T.C. kimlik numarası beyanı,

6) Adli sicilde sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

8) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden istenecek belgeler şunlardır:

1) YÖS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Üniversitece onaylı sureti,

2) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Üniversitece onaylı sureti,

4) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge,

5) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

6) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya yakınları aracılığıyla yaptırabilir.

(3) YÖK veya Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının sonradan anlaşılması halinde, hangi yarıyılda olursa olsun Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olanların ücretleri iade edilmez. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma dahil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

İngilizce yeterlik

MADDE 9 (1) Öğretim dili İngilizce ve hazırlık programı zorunlu olan bölüm/programlara kayıt olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan ARELİYES ile belirlenir.

(2) ARELİYES sonucuna göre yeterliliğine karar verilenler ile YÖK ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden yeterli düzeyde İngilizce bildiklerini belgeleyenler doğrudan önlisans/lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda yeterli olamayan öğrenciler hazırlık programına kaydedilirler. Hazırlık programında ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 (1) Üniversitenin bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 11 (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 12 (1) Üniversitede bir bölüme kayıtlı olan başarılı öğrenciler bir başka bölümde ikinci bir anadal veya yandal eğitiminden birini alabilirler. Çift anadal ve yandal eğitimi; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere ise o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Uzaktan öğretim

MADDE 13 (1) Uzaktan öğretim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Birinci ve ikinci öğretimdeki bazı derslerin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

Özel öğrenci

MADDE 14 (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla kendi yükseköğretim kurumu ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Üniversitenin bölüm ve programlarına en çok iki yarıyıl için özel öğrenci olarak kayıt olabilir. İki yarıyıl sonunda özel öğrencilik süresinin devamı talep edilirse, aynı usulle ve bir kere olmak üzere iki yarıyıl daha uzatma yapılabilir. Özel öğrenciler eğitim ücretini ödemek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler en fazla ilgili bölümün kredi yükü kadar ders alabilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere; Üniversite diploması verilmez, ancak bu öğrencilerin Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymaları gerekir.

(3) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan ve GNO’su 2.00’ın üzerinde ve ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarına; Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun uygun bulması üzerine en çok iki yarıyıl özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Bu sürede, öğrenci izinli sayılır, ancak eğitim-öğretim yılına ait ücreti ödemesi gerekir. İzinli kabul edilen süreler öğrenim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte, ilgili yönetim kurulunda eşdeğer derslere intibakı yapılarak notu kayıtlara işlenir.

Danışman

MADDE 15 (1) Eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde öğrencilere yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Burslu öğrenciler

MADDE 16 (1) Burslarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğretim dili

MADDE 17 (1) Üniversitede öğretim diline göre aşağıdaki programlar bulunur:

a) Öğretimi yabancı dille olan programlar,

b) Bazı dersleri kısmen veya tamamen yabancı dille olan programlar,

c) Öğretim dili Türkçe olup hazırlık programı zorunlu programlar,

ç) Öğretim dili Türkçe olan programlar.

(2) Öğretim dili yabancı dille olan programlar ile bazı dersleri yabancı dille olan programlarda bir yıl yabancı dil hazırlık programı zorunludur. Öğretim dili Türkçe olan programlarda hazırlık programı isteğe bağlıdır. Üniversiteye kabul edilen ve hazırlık programı okuyacak öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, Üniversite tarafından yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(3) Yabancı dil seviyeleri yeterli görülenler, doğrudan kayıtlı oldukları programlara kayıtlarını yaptırır. Yabancı dil seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programına devam eder. İlgili mevzuatta belirtilen koşulları yerine getirerek başarılı olan öğrenciler, yerleştirildikleri programlara başlayabilir.

(4) Yabancı dil hazırlık programının süresi en fazla iki yıldır. Öğretim dili yabancı dille olan programlar ile bazı dersleri yabancı dille olan programlarda; hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans öğretim programına devam edebilir.

(5) Yabancı dille eğitim verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin; yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, Üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(6) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında yabancı dille okutulan derslere yer verilen fakülte, yüksekokul öğrencileri, ARELİYES’den ve yabancı dil hazırlık programından başarılı olamasalar bile, girmeye hak kazandıkları lisans öğretim programlarına devam edebilir. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen dersleri alabilir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programa kayıtlı olup İngilizce hazırlık programına kendi isteği ile devam eden öğrenci, yabancı dil hazırlık programında başarısız olsa da girmeye hak kazandığı Türkçe lisans öğretim programına devam edebilir. Bunun için öğrencinin, en geç ders ekleme ve çıkarma dönemi içinde ÖİDB’ye bir dilekçeyle başvurması gerekir. Bu durum İngilizce hazırlık programından kendi isteği ile vazgeçen öğrenciler için de geçerlidir. Hazırlık programından kendi isteği ile vazgeçmek isteyen öğrencinin de en geç ders ekleme ve çıkarma dönemi içinde ÖİDB’ye bir dilekçeyle başvurması gerekir.

(8) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Derslerin verilme şekli

MADDE 18 (1) Üniversitede dersler, örgün öğretim  ve uzaktan öğretim şeklinde verilebilir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 19 (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve bir yılda üç dönemi aşamaz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği Senato tarafından belirlenir. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Üniversitede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(3) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak dersi veren birimlerce önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin görüşü, ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı, Mütevelli Heyetinin onayı ve YÖK’ün olumlu görüşü ile yaz öğretimi açılabilir.

(5) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ders programları ve kredi yükü

MADDE 20 (1) Önlisans veya lisans ders programları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir bölümün/programın çift anadal ve/veya yandal yapabileceği bölümleri/programları ve ders programları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders programlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü ve her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri ile kredisi ve varsa önkoşul belirtilir. Toplam kredi; lisans programlarında en az 136, en çok 156; önlisans programlarında ise en az 68, en çok 78’dir.

(3) Önlisans veya lisans ders programlarında yapılan değişikliklerden etkilenen mevcut öğrencilerin intibak durumları ders programlarıyla birlikte değerlendirilerek onaylanır.

(4) Her yarıyıl için ilgili öğretim programında gösterilen derslerin kredi saatlerinin toplamı, o yarıyılın normal ders yüküdür.

(5) Programların kredi yükleri ECTS’ye göre düzenlenir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri

MADDE 21 (1) Dersler, zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç gruba ayrılır. Ortak zorunlu dersler YÖK tarafından belirtilen esaslara göre düzenlenir.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse önkoşul dersi denir. Önkoşullu dersler ve önkoşulları, önkoşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ders programlarında gösterilir. Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için dersin bulunduğu yarıyılda YNO 2.00’ın üzerinde olması, YNO 2.00’ın altında ise o dersten en az CC notu ile doğrudan geçilmesi zorunludur.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 22 (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

(2) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ÖİDB’ye yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4) Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin kredi değeri

MADDE 23 (1) Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri saatlerin toplamının yarısından oluşur.

(2) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 24 (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür. Bir öğrencinin alabileceği haftalık ders kredisi en fazla 24 kredidir.

(2) Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla (güz) ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında ÖİDB tarafından doğrudan yapılır. Bu öğrencilerin ders kayıt formlarının internet çıktılarını alarak öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatmaları ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim etmeleri gerekir.

(3) Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar. Danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu danışmanına onaylatır ve öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar ÖİDB’ye teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler de almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim eder.

(4) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri ilgili yönetim kurullarında kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde danışmanının onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.

(7) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

(8) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

(9) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde normal öğrencilik haklarını kaybeder. Bu öğrenciler daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(10) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrenciler, öncelikli olarak DD ve DC aldıkları dersleri alarak ortalamalarını yükseltebilir.

(11) Öğrencinin başvuruda bulunması ve ilgili yönetim kurulunun karar alması halinde başarı notuna bakılmadan daha önce alınmış olan derslerin tekrar alınmasına izin verilebilir. Ancak bu durumda son alınan not geçerlidir.

Ders muafiyeti

MADDE 25 (1) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Muafiyet talebinde bulunulan derslerden, her yarıyıl için en çok, yarıyılın toplam kredi saatinin 2/3’ü kabul edilebilir.

(3) Muafiyet talepleri ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(4) İlgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersleri olanlar ile Senato tarafından belirlenmiş olan ortak zorunlu dersler için açılacak muafiyet sınavında başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar bulunduğu yarıyılın/yılın toplam kredi saat miktarını geçmeyecek ölçüde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 26 (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile daha önce yazıldıkları dersleri bırakabilir ve yeni dersler alabilir.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen dersleri bırakamaz:

a) İlk iki yarıyıla ait dersleri,

b) Öğrenci tek derse yazılmış ise, bu dersi,

c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp başarısız olunan dersleri,

ç) GNO’larını yükseltmek amacıyla alınıp şartlı başarılı olunan dersleri.

Bitirme projesi

MADDE 27 (1) Bitirme projesi zorunlu olan bölümlerde, bu proje bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri kurallar Senato tarafından belirlenir.

Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri

MADDE 28 (1) Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde/programlarda stajlara ilişkin esaslar ile öğrencilerin kültürel gelişim seminerleri (KGS)’ne katılmalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi,

Ek Süreler, Kopya, Mezuniyet ve Diploma

Sınavlar

MADDE 29 (1) Sınavlar; kısa süreli sınav (guiz), ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere, İngilizce hazırlık programını başaramamış öğrenciler hariç, iki derse kadar ek sınav hakkı verilebilir. Girilecek derslerin; daha önceden alınmış ve devamsızlık nedeni ile kalınmamış olması gerekir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili birim tarafından belirlenir.

(2) Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %30-%70, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %70-%30 aralığında olabilir. Ancak ilgili kurul, her ders ile ilgili etki oranlarını yarıyılın en geç ikinci haftasında belirleyip ilan eder.

(3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

(4) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları 100 üzerinden verilir.

(5) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, derse devam durumu, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok bir ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ve GNO’su 2.00’ın üstünde olan, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, normal öğrenim sürelerini kullanmış olmaları durumunda tek ders sınav ücretini yatırmak koşulu ile, ÖİDB’ye  başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, arasınav ve yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, Senato tarafından belirlenen dersler için öğretim yılı başında açılan sınavdır.

e) Kısa süreli sınav (quiz): Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan sınavdır.

Sınav programları

MADDE 30 (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, sınavlardan en az iki hafta önce dekanlıklar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından tespit ve ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğünün bilgisi dışında değiştirilmez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 31 (1) Ara sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyonu programına girilerek ilan edilir.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyonu programına girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 32 (1) Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 33 (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.

(3) İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Başarı notu

MADDE 34 (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi değerlendirmelerden aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 35 (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır.

(2) Başarı notları ilan edildikten sonra itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(3) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harf notları ve karşılıkları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Harf Notu Katsayı Yüzdelik Not

AA                  4.00             90-100

BA                  3.50             85-89

BB                  3.00             80-84

CB                  2.50             75-79

CC                  2.00             70-74

DC                  1.50             60-69

DD                  1.00             50-59

FF                   0.00            49 ve aşağısı

(4) Bir dersten başarı notu AA, BA, BB, CB ve CC olan öğrenciler o dersten doğrudan geçmiş olur. Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten geçmiş sayılmaları için; dersin alındığı yarıyıldaki bütün derslerin YNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde DD ve DC notlarını almış olan öğrenciler bu derslerden başarısız sayılır. Bahar dönemi sonunda veya yaz öğretimine  devam eden öğrenciler için yaz öğretimi sonunda  YSNO’su 2.00 ve üstü olan öğrenciler, her iki yarıyıldaki DD ve DC aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.

(5) YNO’su 2.00’ın altında olan öğrencilerin almış oldukları DD ve DC notları FF notu almış gibi başarısız sayılır ve öğrenci bu dersleri takip eden açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

(6) FF notu ise başarısız öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenciler, YNO’su başarı için yeterli olsa bile bu dersleri verildiği ilk yarıyılda  devam koşulu aranmadan tekrarlar.

Başarı notları dışındaki harfler

MADDE 36 (1) Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

b) E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz.

c) NA: Devamsız notu; devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

ç) S: Başarılı notu; tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) U: Başarısız notu; tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

e) W: Dersten çekilme notu; derslerin başlamasından sonra danışmanının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin çekildiği dersler için verilir. Birinci sınıflar dersten çekilemez. Ara sınıf öğrencileri bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir. W notu öğrencinin ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.

f) Kurum içi yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not ortalamasına dahil edilir.

(2) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri ECTS’ye uygun olarak yapılır.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 37 (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 38 (1) Bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi; bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Yüksek onur ve onur öğrencilerine Rektörlükçe yüksek onur veya onur belgesi verilir.

Tekrarı zorunlu olan dersler

MADDE 39 (1) Bir dersten FF, W, NA, U ve I notlarından biri alınan dersler not ortalaması ne olursa olsun tekrar edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 40 (1) İngilizce hazırlık programı hariç, Üniversitedeki lisans eğitimi sekiz yarıyıl, önlisans eğitimi dört yarıyıl olarak programlanır. Bu programı lisans öğrencileri yedi, önlisans öğrencileri dört akademik yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre zarfında eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kopya

MADDE 41 (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o biriminden FF notu verilir ve hakkında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Mezuniyet tarihi

MADDE 42 (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun öğrencinin mezun olduğuna dair aldığı kararın tarihidir.

Önlisans ve lisans diploması

MADDE 43 (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO’su 2.00 veya üzeri olan, programın gerektirdiği en az krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini tamamlayan ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Ayrıca, fakültelerindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GNO’su en az 2.00 olan öğrencilere önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alanların Üniversite ile ilişiği kesilmiş sayılır.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 44 (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Üniversite tarafından ara verilmiş olması,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olması,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli sayılarak, öğrencinin eğitim-öğretimine ara vermiş olması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma ya da süreli uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

ğ) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 45 (1) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle Üniversiteden geçici olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Normal kaydını yaptırmış bir öğrenci hastalık, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınması gibi öngörülemeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak bu süre tüm öğretim süresi için lisans eğitiminde dört yarıyıl, önlisans eğitiminde iki yarıyılı aşamaz.

b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik durumuna ilişkin beyan, mülki amirden alınacak afet belgesi veya yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

c) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

ç) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

d) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez.

f) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

(3) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.

(4) İki yarıyıl kayıt dondurmuş veya izin almış öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, İngilizce hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 46 (1) Üniversiteye kesin kayıtlı olan öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurur.

(2) Akademik yılı başında yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencilerden, bir süre sonra ayrılmak isteyen öğrenciler; var ise önceki yıllara ve o yıla ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler  iade edilmez.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı gerekir.

(4) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak,

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığı anlaşılmış olmak,

ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak,

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerde.

(5) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer nedenler Üniversite yönetimince belirlenir.

(6) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki evrakların fotokopisi alınarak asılları iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz.

(7) Kaydı silinen öğrencilere, istekleri halinde Üniversitede izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami sürelerde önlisans ve lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panoları veya Üniversitenin web sitesinde ilan edilerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ÖİDB’ye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Üniversitenin ilgili birimine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 48 (1) Öğrenciler, eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

Disiplin

MADDE 49 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kimlik kartı

MADDE 50 (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 (1) 12/5/2009 tarihli ve 27226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 (1) Bu Yönetmelik, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates