20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 22502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Vergi Öncesi Kar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine  üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Borçlanma araçlarının Borsada işlem görmesini temin amacıyla kota/kot dışı Pazar kaydına alınması için Borsaya yapılacak başvurular, SPK’ya yapılacak kayda alma başvurusu ile eş zamanlı olarak yapılır.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) ile İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere (İDMK) ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Borsaya başvuru;

a) Bir yıllık dönem içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının tümünü kapsayacak şekilde veya

b) Belirli bir miktarı kapsayan tek seferlik bir ihraç için

yapılabilir. SPK’ya yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yöntemlerden hangisi ile başvuru yapılmış ise Borsaya da aynı şekilde başvuru yapılması zorunludur.

Bir yıllık dönem içinde ihraç edilmek üzere Borsa Yönetim Kurulu kararıyla daha önce ilgili kota/Pazar kaydına alınan borçlanma araçlarının ihraçcılar tarafından satışlarının gerçekleştirilmesinden önce SPK’ya yapılacak başvuru ile eş zamanlı olarak Borsaya işlem görme başvurusu yapılır.

Borsaya yapılacak kotasyon/kayda alma ve işlem görme başvurularının şekil ve içeriği hakkında işbu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

Bir yıllık dönem içinde ihraç edilmek üzere Borsa Yönetim Kurulu kararıyla daha önce kota/Pazar kaydına alınan ve satışı tamamlanan borçlanma araçları, KAP’ta yapılacak ilanı takiben Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmeye başlar.

SPK kaydına alınan borçlanma araçlarının satışından vazgeçilmesi durumunda bu durum SPK’ya yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak Borsaya bildirilir. Satışından vazgeçilen veya satılamayan borçlanma araçlarının, SPK’nın uygun görüşüyle tekrar satışa sunulması halinde Borsaya gerekli bildirim yapılarak, SPK kayda alınma tarihinden  itibaren 1 yıl  geçmemiş olması şartıyla KAP’ta yapılacak ilanı takiben Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmeye başlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Kuruluş ve kuruluştan bu yana tüm ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin listesi,”

“r) Varsa ortaklık aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkul ve menkullere (makina, teçhizat gibi) ilişkin sigorta poliçelerinin listesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yeralan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması,

 

  Grup 1 Grup 2 Grup 3
Halka arzedilen hisse senetlerinin piyasa değeri Asgari

110.000.000 TL

Asgari

55.000.000 TL

Asgari

27.500.000 TL

Vergi öncesi kar elde edilmiş olması son iki yıldan en az birinde son iki yıldan en az birinde Son 2 yıl
Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı Asgari % 5 Asgari % 25
Bağımsız denetimden geçmiş en son mali tablolardaki özsermaye Asgari

27.500.000

TL

Asgari

17.600.000 TL

Asgari

11.000.000 TL

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Çıkarılmış sermayelerinin ve halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerlerinin çıkarılmış sermayesine oranlarının en az SPK’nın ilgili tebliğlerinde belirtilen tutar ve oranda olması,”

“Yatırım ortaklıklarının faaliyet konusunun değiştirilmesi durumunda;  ortaklık ve hisse senetleri kotasyon koşulları Borsa Yönetim Kurulunca resen yeniden değerlendirilerek, koşullarını sağladığı pazarda işlem görmesine karar verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“n) Borçlanma araçları Borsada işlem gören ortaklığın borçlanma araçlarına yönelik ödeme veya diğer taahhüt ya da yükümlülüklerini yerine getirememesi, borçlanma aracı sahiplerinin  haklarını kullanmalarına engel olabilecek işlem ya da eylemler yapması,”

“Borçluluğu temsil eden menkul kıymetler, itfa edildikleri tarihte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Borsa kotundan ve işlem gördükleri Borsa pazarlarından çıkarılır. Bu uygulama kot dışı pazarlarda işlem gören borçluluğu temsil eden menkul kıymetler için de geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kot dışı pazarda işlem gören menkul kıymetler, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (m), (n) ve (p) bentleri hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin  geçici 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates