21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » İTİRAZIN İPTALİ – TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

İTİRAZIN İPTALİ – TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

19. Hukuk Dairesi 2012/213 E., 2012/6526 K.

İTİRAZIN İPTALİ
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [ Madde 26 ] “İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalının müvekkili şirketten fatura karşılığında hayvan yemi aldığını, bedelini ödemediğini, davalı hakkında takibe giriştiklerini ileri sürerek davalının haksız itirazının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, faturalar, sevk irsaliyeleri, defterleri ve icra dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne, davalının icra dosyasına vaki itirazının iptaline, takip miktarı üzerinden hesaplanacak %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı alacaklı, icra takip dosyasındaki talebinde 56.958 TL asıl alacak ve 7.097,18 TL işlemiş faiz toplamı 64.055,18 TL’nin tahsilini talep etmiş, davalının itirazı üzerine 56.958 TL asıl alacak yönünden itirazın iptali istemi ile dava açmış ve harcını da bu miktar üzerinden yatırmıştır. Mahkemece, davalının icra dosyasına vaki itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmek suretiyle takip konusu yapılan senedi dava konusu yapılmayan birikmiş faiz alacağının tahsiline yol açacak şekilde hüküm kurulması, 6100 sayılı HMK’nın 26. maddesinde belirtilen taleple bağlılık ilkesine aykırı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

S o n u ç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 17.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates