16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kamulaştırma Bedelinin Artırılması

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/20149 E.N , 2003/431 K.N.

İlgili Kavramlar

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI
KAMULAŞTIRMADA DEĞER TESBİTİ

Özet
KAMULAŞTIRMA KARARI 5.5.2001 TARİHİNDEN ÖNCE ALINIP BU TALİHTEN ÖNCEDE BİR KISIM PAYDAŞLARI TARAFINDAN TAPUDA FERAĞLARININ DA VERİLDİĞİNE GÖRE 4650 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE DAVAYA BAKILIR.

DİĞER YÖNDEN; TAŞINMAZ MALIN TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU, KULLANILMASI HALİNDE GETİRECEĞİ NET GELİRİ ÜZERİNDEN BİLİMSEL YOLLA DEĞERİNİN TESBİT EDİLMESİNDE VE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ DOĞRUDUR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili istemi ile açılmış, mahkemece kamulaştırma belgelerinin getirtilmesinden sonra bedel artırma davası olarak görülmüştür.

4650 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamulaştırma kararı alınmış henüz tebligata çıkarılmamış kamulaştırmalarda bu Kanun hükümleri, diğer kamulaştırmalarda önceki hükümler uygulanır.

4650 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 5.5.2001’dir. Kamulaştırma bedeli 19.12.1997 tarihinde bankaya bloke edilmiş, parselin tapu kaydı üzerine 2942 sayılı Kanunun 7. maddesine göre şerh konulmuştur. Taşınmazın diğer paydaşları 5.5.2001 tarihinden önce tapuda ferağlarını vermişler ve kamulaştırılan bölüm ifraz edilerek yeni tapu oluşturulmuş ve davalı idare 1144/2520 payı devralmıştır.

Kamulaştırma kararı 5.5.2001 tarihinden önce alınıp bu tarihten önce de bir kısım paydaşları tarafından tapuda ferağlarının da verildiği anlaşıldığından 4650 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki hükümlere göre davaya bakılması doğrudur.

Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır, alınan raporlar yasa hükümlerine uygundur.

Taşınmaz malın tarım arazisi niteliğinde kabulü ile olduğu gibi kullanılması -halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin tespit edilmesinde ve buna göre kamulaştırma bedelinin artırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA) ve onama harcının temyiz edenden alınmasına, 27.1.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates