21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » KAT MÜLKİYETİ – YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

KAT MÜLKİYETİ – YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

18. Hukuk Dairesi 2011/11552 E. , 2012/2972 K.
KAT MÜLKİYETİ
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ
KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 28

“İçtihat Metni”

ÖZET: YÖNETİM PLANI, TÜM KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME HÜKMÜNDE OLUP, DEĞİŞTİRİLMESİ KAT MALİKLERİNİN 4/5’İNİN OYLARI İLE MÜMKÜN OLUR.

Dava dilekçesinde, diğer blok yönetim planının geçersizliği istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, iki bloktan oluşan anataşınmazda müvekkilinin kat maliki olduğunu, her iki bloğu da kapsayacak şekilde anataşınmazda kat irtifakı kurulmuş olmasına rağmen B Blok maliklerinin 30.10.2007 tarihinde bu blokla ilgili olarak bir kısım kararlar alıp ayrı bir yöneticilik oluşturduklarını ve yönetim planı düzenlediklerini, ayrıca ana binada bir kısım onarım ve ilavelere karar verdiklerini, bu durumun anataşınmazın yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı bulunduğunu ileri sürerek B Blok Apartman Yöneticiliğinin oluşturulmasının mümkün olamayacağının tes­pitini, bu husustaki çekişmenin önlenmesini, 30.10.2007 tarihli toplantıda alındığı bildirilen kararların iptalini istemiş, mahkemece dava konusu P… Sitesi B Blok Apartman Yönetiminin oluşturulmasının mümkün olamayacağının tespiti ile bu husustaki çekişmenin önlenmesine ilişkin davanın reddine, 30.10.2007 tarihli kat malikleri kurulunda kabul edilen B Blok işletme pro­jesinin ve bir kısım tadilatlarla ilavelere ilişkin kararların iptaline karar ve­rilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden anataşınmazda kat irtifakının kurulmuş olduğu, 61 bağımsız bölümün bulunduğu, tek bir yönetim planının düzenlenerek işin başlangıcında tapuya verildiği, anataşınmazın Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine tabi olduğu, davacının burada malik bulunduğu, 30.10.2007 tarihli kararın ve düzenlenmiş bulunan yönetim planının 25 ba­ğımsız bölüm maliki tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesine göre yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planının değiştiril­mesi için bütün kat maliklerinin 4/5’inin oyu şarttır. Somut olaya gelince, dosya içeriğine göre A ve B Bloktan oluşan anayapının B Bloğunda yeni bir yönetimin oluşturulması bütün kat maliklerinin (61 kat malikinin) 4/5’inin oyları ile mümkün olabilecek bir durumdur. Yukarıda da değinildiği gibi bu şekilde usulüne uygun olarak alınmış bir karar dosya içerisinde bulunma­maktadır. O halde mahkemece kanıtlanan davanın kabulüne, istem gibi B Blok Apartman Yöneticiliğinin oluşturulmasının mümkün olmadığının tespitine, bu husustaki çekişmenin önlenmesine, 30.10.2007 günlü toplantıda alınan tüm kararların geçersiz olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, yazılı şe­kilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol­duğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZUL­MASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates