16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulundurmak

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulundurmak

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/334 E.N , 2004/1682 K.N.

İlgili Kavramlar

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULUNDURMAK

Özet
ELE GEÇEN ESERLERİN NİTELİK VE SAYILARI İTİBARİYLE UZUN BİR SÜREDE DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE TEMİN EDİLEREK BİR ARAYA GETİRİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN SANIKLARIN EYLEMİ 2863 SAYILI YASANIN 73. MADDESİNDE DÜZENLENEN BULUNDURMA SUÇUNU OLUŞTURUR.

İçtihat Metni

” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sanıklar Sebahattin ve Mehmet’in yapılan yargılamaları sonunda: 2863 S.K.nun 67, TCK.nun 59, 81/1, 72, 40, 36 ve 647 S.K.nun 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince sanık Sebahattin’in 1.547.030.500 lira, sanık Mehmet’in ise 1.542.294.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetlerine dair (Burdur Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2001 gün ve 2001/343 Esas, 2001/639 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı-nın bozma isteyen 13.1.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

2863 sayılı Yasa Kapsamına girdiği belirlenen suça konu 29 parça eserin 23 adedinin bardak, kase, meyvelik, koku kabı, göz yaşı şişesi gibi cam eşya, 2 tanesinin bronz mobilya ayağı, 1 tanesinin kemik saç iğnesi, 1 tanesinin silindirik obje ve 1 tanesinin de sikke olduğu, eserlerin önce tek tek peçetelere sarılıp, sonra gazete kağıtlarına sarılarak özenli bir şekilde bagajdaki stepne yerine gizlendiği, çoğu camdan yapılmış farklı cins ve nitelikteki eserlerin bir günde ve aynı anda tarla sürülürken bulunmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediğinden, oluşa ve dosya kapsamına göre mahkemenin sübuta yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiş, bu nedenle sonucu etkileyecek nitelikte görülmeyen eksik inceleme yapıldığına ilişkin teb-liğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamış, ele geçen eserlerin nitelik ve sayıları itibariyle uzun bir sürede değişik şekillerde temin edilerek bir araya getirildikleri anlaşıldığından sanıkların eyleminin 2863 sayılı Yasanın 73. maddesinde düzenlenen bulundurma suçunu oluşturduğu halde yazılı şekilde 67. maddesinin uygulanması isabetsizliği ceza miktarı ayrı olduğundan sonuca etkili görülmemiş sanık Sebahattin hakkında TCK.nun 81/1. maddesi uygulanırken hürriyeti bağlayıcı ceza yanında ağır para cezasının da arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

2863 sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince devlet malı niteliğindeki taşınır kültür varlıklarının müzeye tevdii ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca TCK.nun 36. maddesi uyarınca zoralımına karar verilmesi,

Yasaya aykırı ise de; bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hüküm fıkrasındaki “eserlerin TCK.nun 36. maddesi gereğince zoralımına” ibaresinin çıkarılması suretiyle eleştiri dışında sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 9.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates