20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sınav Yönetmeliği

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sınav Yönetmeliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarında mesleki hazırlık ve lisans düzeyinde yapılan eğitim-öğretim, kayıt-kabul ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrenci kayıt-kabulü, mesleki hazırlık ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Konservatuar: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarını,

b) Konservatuar Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kurulunu,

c) Müdür: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürünü,

ç) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanları ve Kayıt-Kabule İlişkin Esaslar

Öğrenci statüsü

MADDE 5 (1) Konservatuarın lisans eğitim-öğretim programına tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Konservatuara dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 (1) Konservatuarda eğitim-öğretim süresi; Müzik Bölümünde dört yıl, Kompozisyon, Teori ve Koro Şefliği Sanat Dalları ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Sanat Dalında bir yıllık mesleki hazırlık ile birlikte beş yıldır.

(2) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi dört yıllık lisans öğrenimi için yedi yıldır. Öğrencilerin mesleki hazırlık sınıflarında geçirdikleri süreler lisans dönemi eğitim süresine sayılmaz.

Dersler

MADDE 7 (1) Sanat dalları itibariyle Konservatuara alınacak öğrenci sayısı, Konservatuar Kurulu kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.

(2) Öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(3) Konservatuara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, Konservatuar Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Aday kaydı

MADDE 8 (1) Öğrenci adaylarının kayıt süreleri ve giriş sınavı tarihleri, Rektörlük tarafından duyurulur. Aday kayıtlarına ilişkin diğer hususlar Senatoca belirlenir.

Giriş sınavları ve öğrenime kabul

MADDE 9 (1)  Giriş sınavları için gerekli koşulları taşıyan adaylar, baraj sınavı ve kesin kabul sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olanlar, Konservatuarda öğrenim görme hakkını elde ederler. Bunlardan;

a) Baraj sınavı; üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının müzik ve sahne sanatları liseleri ile denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki benzeri kurumları başarı ile tamamlayanların dışında bir ortaöğretim kurumunu bitiren ve merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış olanların alındığı sınavdır.

b) Kesin kabul sınavı; baraj sınavında başarılı olanlar ile ortaöğretimini üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarlarının müzik ve sahne sanatları liselerinde tamamlayanların alındığı sınavdır.

(2) Baraj ve kesin kabul sınavında başarı notu, 100 tam puan üzerinden 70 puandır. Kesin kabul sınavında başarılı olan adaylar, puan durumuna göre anasanat dalları itibarıyla sıraya konulur. Adayların asil ve yedek listeleri kontenjan ve puan sıralamasına göre yapılır, listede yer alan adaylar kesin kayıt hakkını elde etmiş sayılır.

(3) Adayların belirlenen gün ve saatte sınava girmeleri gerekir.

(4) Bu sınavlara ilişkin diğer esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İki ayrı sanat dalında eğitim-öğretim

MADDE 10 (1) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, adaylar aynı anasanat dalının kabul sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı anasanat dalının sınavlarına girebilir. İki ayrı anasanat dalının kabul sınavını başaran adaylar, bunlardan sadece birine kayıt yaptırabilir. Ancak başarılı oldukları anasanat dallarından birinin ortaöğretimini üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının müzik ve sahne sanatları liselerinde başarıyla tamamlamış adaylar, her iki anasanat dalına da kayıtlarını yaptırabilir.

Kesin kayıt

MADDE 11 (1) Konservatuara kayıt hakkı kazanan adaylar, Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde kayıt için istenen belgeler ile sağlık raporunu eksiksiz sunmak koşuluyla kesin kayıtlarını bizzat kendileri veya belirledikleri temsilcileri vasıtası ile yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Konservatuar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Adayların kayıtlarını süresi içinde yaptırmaları gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 12 (1) Konservatuara yatay geçiş için; öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı dersler ile geçiş yapacağı birimde alıp başarılı olması gereken dersler içerik yönünden karşılaştırılarak uygunluğu incelenir. Esas meslek derslerinin tamamının içerik bakımından Konservatuarda görülen derslere uygun olması gerekir, aksi halde yatay geçiş işlemi yapılmaz.

(2) Yatay geçiş başvurusu uygun görülen öğrencilerin, ilgili sanat dalı ana meslek dersinden yapılacak performans sınavına girmeleri gerekir. Performans sınavı; ilgili bölüm, anasanat veya sanatdalı başkanları ile sanat dalı meslek dersi öğretim elemanları ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç kişiden oluşan komisyonca yapılır. Bu sınavlarda başarı notu; tüm derslerde 100 tam puan üzerinden en az 70 puandır. Performans sınavında başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz.

Katkı payı ve kayıt yenileme işlemleri

MADDE 13 (1) Öğrencilerin her öğretim yılında belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekir. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında, akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırmaları ve danışmanları gözetiminde programlarında yer alan derslere kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Bu süre dışında ders kaydı yapılmaz. Yarıyıl ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrencinin mazeretinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ilgili ders döneminin ilk iki haftası içinde ders kaydı yenilenebilir. Bu süre içinde de ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl ders kaydını yaptırmamış sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünün öğrenci tarafından yapılması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Dersler, Devam

Eğitim-öğretim

MADDE 14 (1) Konservatuarda eğitim-öğretim programları akademik yıl esasına göre yürütülür.  Akademik yıl,  güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.  Eğitim programının uygulanmasına ilişkin tarih ve süreler Senatoca onaylanan akademik takvimde belirlenir.

(2) Konservatuara bağlı programlarda ders programlarına ön koşullu dersler konulabilir. Bu dersler ve onların okutulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Lisans öğretim programları, sekiz yarıyıl sonunda en az 120 ve en çok 160 kredi olacak şekilde düzenlenir.  Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

Ders kümeleri

MADDE 15 (1) Konservatuarda dersler; esas meslek dersleri, yardımcı meslek dersleri, kültür, ortak zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere kümelere ayrılır. Kümeleri oluşturan dersler, eğitim-öğretim programında gösterilir.

Kredili ve kredisiz dersler

MADDE 16 (1) Kredili veya kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan, öğrencinin mezun olabilmesi için alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Seçmeli dersler,  programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi-görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılmaz ve alındığında başarılı olunması gereken derslerdir.

c) Önkoşullu dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu anasanat dalının tüm esas meslek dersleri olup Konservatuar Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 (1) Öğrencilerin esas meslek derslerine en az % 80, yardımcı meslek, kültür, ortak zorunlu ve seçmeli derslere ise en az % 70 oranında devam etmeleri zorunludur. Esas meslek dersleri hariç, tekrarlanan derslerin devam koşulu yerine getirilmişse, yarıyıl sonu sınavlarına girmek kaydıyla, devam koşulu aranmayabilir. Ancak orkestra ve oda müziği derslerini başaran öğrenciler, önceki yarıyıl devam koşulunu yerine getirmiş olsalar bile sonraki yarıyılda bu derslere kredisiz olarak devam etmek zorundadır.

(2) Hangi nedenle olursa olsun, devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına ve yeterlik sınavına alınmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Mazeretler, Değerlendirme ve Diplomalar

Sınavlar

MADDE 18 (1) Konservatuarda eğitim-öğretim süresince; ara, yarıyıl sonu, sınıf atlama, seviye, sanat dalı değiştirme, mazeret, tek ders ve yeterlik sınavları yapılır. Bu sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınavlar: Teorik yardımcı meslek derslerine yönelik yazılı veya sözlü olarak her yarıyılda yapılan sınavlardır. Esas meslek dersleri ile uygulamalı yardımcı meslek derslerinin sınavları uygulamalı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencilerin esas meslek ve yardımcı meslek dersleri dışında her yarıyılda kayıtlı oldukları ve alttan aldıkları her ders için en az bir ara sınav ve/veya ödev, proje ve benzeri çalışmaların bir veya bir kaçından oluşan yarıyıl içi değerlendirmesi alınır. Bir dersin bir eğitim-öğretim yılında en az bir, en çok üç ara sınavı yapılır. Bu sınavda başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı bu dersten sorumlu öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile belirlenir ve Müdürlükçe öğrencilere ilan edilir. Görevli öğretim elemanının mazeretli olarak sınav tarihinde Konservatuarda bulunmaması durumunda, sınavı yürütüp değerlendirecek kişi ve sınav zamanı, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bir günde en fazla iki sınav yapılabilir. Ancak tekrar alınan derslerin sınavlarının aynı güne rastlaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Bir dersin yarıyıl sonu sınav not ortalaması öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Sınav sonu not ortalamasının buçuklu olması halinde tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl sonu sınavları: Esas meslek ve yardımcı meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavları, eğitim-öğretim yılı içerisinde yarıyıl sonunda yapılır. Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine getiren ve dersin sorumlu öğretim elemanınca verilen değerlendirme puanında ilgili dersin baraj puanını alan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanır. Koro ve orkestra derslerinin sınavları yarıyıl sonu konseri ile birlikte yapılabilir. Öğrencinin bu sınava girebilmesi için;

1) Kültür ve ortak zorunlu derslerden %70 devam koşulu, yardımcı meslek ve esas meslek derslerinde %80 devam koşulunu yerine getirmesi,

2) Dersin sorumlu öğretim elemanının dersin niteliğine göre yapacağı sınav, ödev, uygulama ve gerekli şartları yerine getirmiş olması,

3) Ders baraj puanının en az 60 olması

gerekir.

c) Sınıf atlama sınavı: Bulundukları sınıfın bütün derslerinden başarılı olan öğrencilerin; sanat dalı esas meslek dersi yıl sonu notunun en az 90 olması koşuluyla, ders sorumlusunun önerisi ile öğrenimlerinin son sınıfı hariç girebilecekleri sınavdır. Sınıf atlama sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Sınıf atlama sınavları, her yılın Eylül ayında bir defa yapılır ve bu sınavların mazeret sınavı yoktur. Öğrenciler öğrenimleri süresince sadece bir kez sınıf atlama sınavına girebilirler. Sınıf atlama sınavına girmek isteyen öğrencilerin yıl sonu sınavının bitiminden itibaren ilk onbeş gün içerisinde bahar yarıyılı sınav komisyonunun raporu ve sanat dalı öğretim sorumlusunun olumlu görüşünü içeren bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurmaları gerekir.

2) Sınıf atlamak isteyen öğrenciler; daha önce başarılı sayıldıkları dersler hariç, atlayacakları sınıfın bütün derslerinden sınıf atlama sınavına girerler. Bu sınavlarda başarı notu tüm dersler için 60 puandır. Sınıf atlama sınavlarında esas meslek derslerinin tümünden başarılı olmak gerekir. Sınıf atlama sınavlarında esas meslek derslerinin tümünden başarılı oldukları halde, diğer derslerin yalnız bir tanesinden başarılı olamayan öğrenciler de sınıf atlarlar. Ancak bu öğrencilerin, mezun olabilmek için bu tek dersi başarmaları gerekir.

ç) Seviye sınavı: Kesin kayıt sırasında başarılı olup, üst sınıflara kayıtlarını yaptırmak isteyen adaylar, seviye sınavına alınırlar. Bu sınavlar, kesin kabul sınavlarının sonuçlarından sonra her yılın Eylül ayında bir defa açılır ve mazeret sınavı yoktur. Sınavlardan en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar. Bu sınavlarda başarılı olamayan adaylar, kesin kabul sınavlarının sonuçlarına göre ilk sınıflara yerleştirilirler. Ancak, sınıf atlama sınavlarında esas meslek derslerinden başarılı oldukları halde diğer derslerin yalnız bir tanesinden başarılı olamayanlar sınıf atlarlar. Fakat mezun olabilmek için bu tek dersi başarmak zorundadırlar. Seviye sınavlarında başarılı olamayan adaylar, kesin kabul sınavlarının sonuçlarına göre ilk sınıflarına yerleştirilirler.

d) Sanat dalı değiştirme sınavları: Anasanat dalını veya sanat dalını değiştirmek isteyen öğrencilerin, bahar yarıyılı sonu sınavlarının bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde, yazılı olarak Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Sanat dalı değiştirme başvuruları; ilgili anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından kurulan komisyonca yapılan sınavla değerlendirilir ve Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Sanat dalı değiştirme sınavları, yeterlik sınavları sırasında ve bu Yönetmeliğin yeterlik sınavına ilişkin hükümlerine göre yapılır.

e) Mazeret sınavı: Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre mazeretleri, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminden önce; yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı ise, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde yapılır. Mazeretin devam etmesi durumunda ise Yönetim Kurulunun kararına göre işlem yapılır. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması bu sınavların sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz.

f) Tek ders sınavı: Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere, başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC notu alan öğrenciler başarılıdır. Başarısız olan öğrencilerin, bu dersi açıldığı dönemde tekrarlamaları gerekir.

g) Yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Kültür dersleri dışında,  esas meslek ve yardımcı meslek derslerinden başarısız olan öğrencilerin, Eylül ayının ilk haftasında yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavlarda tüm derslerdeki başarı notu; 100 tam puan üzerinden en az 60’tır.

2)  Yeterlik sınavında herhangi bir esas meslek dersinden başarılı olamayanlar tüm esas meslek derslerinden başarısız sayılır ve esas meslek derslerini yeniden almaları gerekir. Ayrıca öğrencilerin bu derslere devam etmeleri zorunludur. Bu öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.

3) İki yardımcı meslek dersinden yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin kaldığı dersi alttan alması gerekir. Bu derslere devam zorunluluğu yoktur.

4) İki kültür dersinden başarılı olamayan öğrenciler, borçlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Başarısız oldukları dersleri ikinci defa alan öğrencilerin yıl sonunda başarılı olmaları gerekir. Başarısız olan öğrenciler bulundukları sınıfın derslerinin tümünü tekrar ederler. Borçlu olunan dersler verilmeden diğer tüm dersler başarılmış olsa bile bir üst sınıftan ders alınamaz.

Mazeretler

MADDE 19 (1) Mazeretlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin, Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri olması gerekir.

b) Mazeretin kabulü için, haklı ve geçerli mazeretlere ilişkin belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç bir hafta içinde Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

c) Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınavlara giremez, mazeretli oldukları halde sınavlara giren öğrencilerin aldıkları notlar geçersiz sayılır. Öğrenciler raporlu veya izinli oldukları sürelerde; derslere, uygulamalara veya laboratuarlara devam etmemiş sayılır. Ancak, öğrencinin kısa süreli kurs, atölye çalışması, konser ve yarışmalara katılması durumunda, izinli oldukları bu sürelerde devam etmiş sayılır.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğrenime ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ve çıkarma cezası gerektiren mahkumiyet hallerinin dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin herhangi bir nedenle askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

Mesleki hazırlık sınıfında değerlendirme ve başarının tespiti

MADDE 20 (1) Konservatuarın Sahne Sanatları Bölümünün Şan Sanat Dalı ve Müzik Bölümünün Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Kompozisyon, Teori ve Koro Şefliği Sanat Dallarının mesleki hazırlık sınıflarına alınan öğrencilerin, birinci akademik yılın sonunda tüm derslerden başarılı olmaları gerekir. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin lisans eğitimine devam edebilmeleri için yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekir.

Sınav şekilleri ve komisyonları

MADDE 21 (1) Sınavların yer, gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanının önerisi ve Konservatuar Kurulunun onayı ile belirlenip Müdürlük tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Kültür ve ortak zorunlu derslerin ara sınavlarının sayıları ve tarihleri ise, dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi üzerine, o yarıyılın başında belirlenerek Müdürlükçe öğrencilere duyurulur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Sekizinci yarıyıldaki esas meslek derslerinden Müzik Bölümünde Çalgı dersi, Sahne Sanatları Bölümünde Şan dersi sınavı dinleyici ve izleyicilere açık olarak yapılabilir.

(2) Kültür ve ortak zorunlu dersler ile teorik yardımcı meslek derslerinin tüm sınavları yazılı veya sözlü/veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Esas meslek dersleri ile uygulamalı yardımcı meslek derslerinin sınavları uygulamalı ve sözlü olarak yapılabilir.

(3) Esas meslek ve yardımcı meslek derslerinin tüm sınavları; Yönetim Kurulunca belirlenen ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı başkanları ile sanat dalı esas meslek dersi öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonca yapılır.

(4) Sınavı yapılan dersin öğretim elemanı,  komisyonun doğal üyesidir. İlgili bölüm başkanı sınav komisyonlarının başkanıdır. Bölüm başkanının bulunmadığı durumlarda ilgili anasanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Kültür ve ortak zorunlu derslerin ara ve yıl sonu sınavları dersin öğretim sorumlusunca yapılır.

Notlar

MADDE 22 (1) Tüm derslerin başarılmış sayılabilmesi için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarılı olma tablosu, notlar ve anlamlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başarılı olma durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

PUAN        HARF NOTU       KATSAYI

90-100                 AA                     4.00

80-89                   BA                     3.50

70-79                   BB                     3.00

65-69                   CB                     2.50

60-64                   CC                     2.00

50-59                   DD                     0.00

40-49                   FD                     0.00

0-39                      FF                     0.00

0.00                F1, F2 ,F3               0.00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılı olmuş sayılır.

c) Bir dersten DD, FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız kabul edilir.

ç) F1, F2 ve F3 notlarının tanımlanması aşağıda belirtilmiştir:

1) F1: Dönem içinde derse devam koşulunu veya dersin proje, seminer, uygulama ve benzeri gereklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Bu öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

2) F2: Dönem içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getiren, yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde, sınava girmeyen öğrenciye verilir.

3) F3: Dönem içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına giren, ancak bu sınavdan 60’dan az puan alan öğrenciye verilir. Bu öğrencinin yarıyıl başarı puanı hesaplanmaz.

4) F1, F2 ve F3 notları; yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır puanla katılır.

d) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

1) G: Geçer; öngörülen ders gereklerini yeterli düzeyde yerine getirmiş olan öğrenciye verilir. G notu alan öğrenci başarılı sayılır.

2) K: Kalır; öngörülen ders gereklerini yeterli düzeyde yerine getirmeyen öğrenciye verilir. K notu alan öğrenci başarısız kabul edilir.

3) S: Süren çalışma; devam etmekte olan çalışmalara verilir.

4) T: Bir not değildir, ancak öğrenciye ilişkin kayıtların tutulmasında kullanılır. Tekrar alınan ders için o dersin tekrar alındığı yarıyılda dersin adının yanına T yazılır. Kaçıncı tekrar olduğu ise, T’nin yanına rakam olarak yazılarak belirtilir.

e) Başarı puanı hesaplanırken, kredi ve katsayı hesaplaması yapılmaz. Başarı puanı öğrencinin final sınavlarında aldığı nottur.

Not ortalaması

MADDE 23 (1) Her yarıyıl sonunda, her bir öğrencinin o yarıyıla ait yarıyıl not ortalaması ve o yarıyıl sonuna kadarki genel not ortalaması hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan; o dersin kredi değeri ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Bir yarıyılın sonunda, o yarıyılın not ortalaması, öğrencinin o yarıyılda kayıtlı olduğu bütün derslerin ağırlıklı puanları toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. Yarıyıl not ortalamasına, öğrencinin o yarıyıl kayıtlı olduğu dersler ile varsa öğrencinin o yarıyıla ait muaf tutulduğu derslerin ağırlıklı puanları da katılır. Genel not ortalaması; öğrencilerin bulundukları yarıyıl sonuna kadar almış oldukları ve varsa muaf tutuldukları derslerin toplam ağırlıklı puanlarının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. Tekrarlanan derslerde ise alınan en son not ortalamalara katılır. Elde edilen ortalamalar virgülden sonra iki hane olarak gösterilir ve her yarıyıl sonunda öğrencilerin ders izleme çizelgelerine işlenir. Kredisiz dersler not ortalamalarına katılmazlar.

(2) Koşullu başarı durumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not ortalaması, 2.00 ve daha fazla olan öğrenciler o yarıyılda esas meslek dersleri hariç, DD aldıkları derslerden başarılı sayılır.

b) Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not ortalaması 2.00’dan az olan öğrenciler o yarıyılda  DD aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(3) Her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması 3.50–3.75 arası olan ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler onur öğrencisi, 3.76 – 4.00 arası olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir ve izleyen yarıyılda öğrencilere müdür tarafından imzalanmış olan onur belgesi ya da yüksek onur belgesi verilir.

Azami öğrenim süresi

MADDE 24 (1) Öğrenciler mesleki hazırlık sınıfları hariç olmak üzere dört yıllık lisans programlarını yedi yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenimini azami süreler içerisinde tamamlamayan öğrencilerin, 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.

Öğretim elemanı değişikliği

MADDE 25 (1) Sanat dalı öğretim elemanını herhangi bir nedenle değiştirmek isteyen öğrencilerin, ayrılmak ve gitmek istedikleri öğretim elemanlarını belirten, ilgili anasanat dalı başkanı ve ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanmış dilekçe ile Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğretim elemanı değişikliği isteği; lisans eğitim-öğretimi süresince sadece bir defa olmak koşulu ile en geç bir hafta içinde incelenerek Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Diplomalar

MADDE 26 (1) Konservatuarın Müzik Bölümünde dört yıllık; mesleki hazırlık olan diğer bölümlerinde ise hazırlık sınıfı sonrası dört yıllık eğitim-öğretim programının, lisans diploması için öngörülen bütün derslerini ve çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere, lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 27 (1) Öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde, bir defada bir yıla kadar Yönetim Kurulu kararıyla izin verilebilir. İzin başvurularının, eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim yılı içinde istenen izinler, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre karara bağlanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 28 (1)  Her türlü tebligat, öğrenci tarafından Konservatuara kayıt sırasında bildirilen adrese taahhütlü olarak yapılır.

(2) Adres değişikliklerinin öğrenci tarafından Müdürlüğe ve Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 (1) 17/3/1997 tarihli ve 22936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak     

GEÇİCİ MADDE 1 (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce öğrenime başlayan öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates