20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmelik Değişikliği

Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmelik Değişikliği

ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyıl yetmiş iş günüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Azami eğitim-öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıl, beş yıllık fakülteler için sekiz yıl ve altı yıllık fakülteler için dokuz yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında; hazırlık sınıfında geçen süre ile öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilen ilave süre azami süreden sayılır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

(2) Öğretim dili tamamen veya en az % 30’u yabancı dil olan programlardaki öğrenciler yabancı dilini yeterli hale getirmeden, ilgili yabancı dilde eğitim veren önlisans veya lisans programlarına devam edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların mesleki hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, bu sınıfı başarmadan lisans eğitimine devam edemez.

(4) Azami süreler sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden iki iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde tek ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, daha önce aldığı dönem içi notu/not ortalaması hesaba katılmadan 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Meslek yüksekokullarındaki yarıyıl/yıl sonu stajları yapılmadan önce, biri hariç tüm derslerden başarılı olan öğrenciler de, stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti ilgili mevzuatla belirlenen esaslara göre alınır. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince tespit edilen katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri üniversite tarafından karşılanmaz, askerlikle ilgili işlemler askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez. Kayıt silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Öğretim programlarında yer alan kredilerin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra labarotuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir kredi; 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından tespit edilir. Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yer alan beşinci düzey; önlisans için 120 kredi, altıncı düzey lisans için 240 kredi esas alınır. Tıp doktorluğu programı 360 kredi, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği ile orta öğretim alan öğretmenliği programları 300 kredi olup, bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkra dördüncü fıkra olarak değiştirilmiştir.

“Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde başarılı sayılma bütünleme ve tek ders sınavlarında uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2010

27642

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2011

27889

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates