20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Pamukkale Üniversitesi Lisans Yönetmeliği Değişikliği

Pamukkale Üniversitesi Lisans Yönetmeliği Değişikliği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ders kredisini,

c) Çift ana dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eşzamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,

e) Fakülte: Pamukkale Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) İsteğe bağlı ders: Bir lisans programında yer alan, ancak öğrencilerin almak zorunda olmadıkları dersi,

h) Kredi: Bir dönem içinde haftada bir saatlik teorik ders veya haftada 1-4 saatlik ders uygulamasını ifade eden ölçü birimini,

ı) Kullanıcı adı: İnternet ve otomasyon uygulamalarında kişinin kimliğini doğrulamayı sağlayan Üniversite tarafından her bir öğrenci ve personelin kullanımı için verilen adı,

i) Ortak seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersleri,

j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

k) Öğretim elemanları: Üniversitede tam ya da yarı zamanlı çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

l) Ön koşullu ders: Daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu ile alınabilen dersi,

m) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Seçmeli ders: Bir lisans programında, öğrencilerin seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

o) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) Yan dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanısıra, başka bir alanın temellerini öğrenmek için takip ettiği programı,

s) Yan koşullu ders: Bir veya birkaç dersin önceki dönemlerde başarılması ya da aynı dönemde beraber alınması koşulu ile alınabilen dersi,

ş) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz veya bahar dönemlerini,

t) Yüksekokul: Pamukkale Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

u) Zorunlu ders: Bir lisans programında, öğrencilerin mezun olabilmek için almak zorunda olduğu dersi

ifade eder.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 (1) Öğrenci, ders almak veya sınav hakları ile diğer koşulları yerine getirmek istediği her yarıyıl başında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini güz ve bahar dönemlerinden önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öder.

(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı yapılmaz/yarıyıl kaydı yenilenmez ve o yarıyıla ait öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bir programın hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Bir programın hazırlık sınfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteye kayıt

MADDE 6 (1) Üniversitenin lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar için ilgili sınavda başarılı olmak, diğer programlar için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak gerekir.

(2) Başka bir üniversiteden yatay geçiş isteğinde bulunan öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu tarafından başvurusunun onaylanmış olması gerekir.

(3) Öğrenci adayının Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için, açık öğretim programları hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaması, Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması ve istenen belgelerle birlikte şahsen başvurması gerekir.

(4) Üniversiteye kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek Üniversite web sayfasında ilan edilir.

(5) Üniversiteye kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Süresi içinde Üniversiteye kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.

(7) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında girmek istediği muafiyet sınavlarına başvurmak zorundadır.

(8) Öğrenci, Üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra öğrencilik haklarından yararlanabilmek için, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlık sınıfı/birinci yarıyıl derslerine de kaydolmak zorundadır.

(9) Ders kaydı yaptıran öğrenci, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ekle-sil-onayla işlemlerini yapmak ve birinci yarıyıl derslerinin son şeklini onaylamak zorundadır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, ondördüncü  ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak için, öğrenimleri süresince güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi, ders kaydı ve ekle-sil-onayla işlemlerinden oluşur.”

“(3) Kayıt yenilemek isteyen öğrencinin ilgili döneme ait, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemlerini yapmasına otomasyon sisteminde izin verilmez.”

“(14) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.”

“(15) Bütün derslerinden geçer ya da koşullu geçer not aldığı halde, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen mezuniyet koşulu için gerekli akademik ortalamayı sağlayamadığı için ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 (1) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin yurtdışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri; Bakanlar Kurulunun 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrencilere, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından durumlarını gösteren bir belge verilir.”

“(4) Özel öğrenciler kayıt olduğu her ders için, belirlenen öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin iki katı ücret öderler.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akademik takvim; güz ve bahar yarıyılı ile yaz döneminden oluşur. Ancak eğitim-öğretim güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl esasına göre düzenlenir.”

“(3) İlgili kurullar bir dersin iki yarıyıl olarak açılmasına karar verebilir.”

“(4) Staj ve benzeri uygulamalar, güz ve bahar yarıyılları dışında yaptırılabilir.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün birinci öğretim yapılır. Ancak, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün  ikinci öğretim ve uzaktan öğretim yapılabilir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 (1) Öğrencinin bir lisans programını takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için gerekli koşullar müfredat ile tanımlanır. Program müfredatı, Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre  programın yürütüldüğü birimlerde hazırlanır, ilgili kurul ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Müfredatları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen programlarda bu Yönetmelik hükümlerinin nasıl uygulanacağına Senato karar verir.

(2) Müfredat, öğrencinin mezun olabilmesi için başarmak zorunda olduğu dersler, programı tamamlamak için gerekli kredi sayısı, varsa tamamlaması gerekli bilimsel ve sosyal etkinlik puanı, proje, staj, seminer ve benzeri diğer koşullardan oluşur. Öğrencinin mezuniyet için tamamlaması gereken staj ve diğer ders dışı tüm etkinlikler kredilendirilebilir.

(3) Müfredatta belirtilen her bir dersin yarıyıllık ya da yıllık olduğu, yarıyılı ya da yılı, kredisi, haftalık teorik ve uygulama ders saati, AKTS kredisi, varsa ön koşul ve yan koşullar belirtilir.

(4) Tanımlanmış ya da değişiklik yapılmış bir program müfredatı takip eden akademik yılda uygulanır.

(5) Program müfredatında, ortak zorunlu, ortak seçmeli ve isteğe bağlı dersler dışında, her bir yarıyılda en az 15 en fazla 19 kredilik ders bulunabilir. Kredilendirilen staj ve diğer ders dışı etkinlikler bu sınırlama dışındadır. Bir dönem için belirlenen derslerin haftalık teorik ve uygulama saatlerinin toplamı en fazla 30 olabilir. Bir lisans programı müfredatı en az 128 kredi ve en fazla 168 krediden oluşur. Özel durumlarda bu sınırlar Senato kararıyla değiştirilebilir.

(6) Bir yıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyılda 30 olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık 60’tır. Bir lisans müfredat programı 240 AKTS kredisinden oluşur.

(7) Üniversitedeki dersler, alan olarak ait olduğu bölüm koduyla açılır. Dersin amacı, içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri ve kredisi dersi açan bölüm tarafından belirlenir. Dersin AKTS kredisi ise, derse müfredatında yer veren programın yürütüldüğü bölüm tarafından belirlenir.

(8) Dersler teorik, uygulamalı teorik ya da sadece uygulama dersleri şeklinde olabilir. Müfredatta hangi derslerin zorunlu olduğu, hangi derslerin seçmeli ya da isteğe bağlı olduğu belirtilir.

(9) Seçmeli dersler gruplandırılır  ve öğrencinin hangi seçmeli grubundan kaç ders ya da kaç kredilik ders seçmek zorunda olduğu müfredatta belirtilir.

(10) Seçmeli derslerin kredileri toplamı, o programı tamamlamak için gerekli kredi sayısının en az %20 si olmak zorundadır. Ortak seçmeli dersler bu sınırlamanın dışındadır.

(11) Seçmeli ders kredilerinin en az %25’inin, programın yürütüldüğü bölüm dışındaki bölümlerden alınması gerekir. Ortak seçmeli dersler bu sınırlamanın dışındadır.

(12) Zorunlu ve seçmeli ders kredilerinin en az %25’inin, programın yürütüldüğü bölüm dışındaki bölümlerden alınması gerekir.

(13) Müfredatlarda, öğrencilerin ders dışı etkinliklerini özendirmek için bilimsel ve sosyal etkinlik puanı bulunabilir. Bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel, toplumsal ve diğer sosyal etkinliklerin puanlamaları ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(14) Müfredatlarda yer alan ders türleri Senato tarafından belirlenir.

(15) Program müfredatları, bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır ve uygulanır.

(16) Programın diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uluslar arası öğrenci değişim programı çerçevesinde Üniversitede ders alan öğrenciler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışında eğitim-öğretim gören öğrenciler için AKTS kredileri kullanılır.”

“(5) Kredilendirilmeyen dersler başarı ortalamalarına dahil edilmez.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencinin her dönem alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Azami kredi sayısına ortak zorunlu dersler ile ortak seçmeli dersler dahil edilmez. Akademik ortalaması; 2.00’ın altında olan öğrenciler bir dönemde en fazla 19 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 22 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 25 kredi alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için de aynı kurallar geçerlidir. Birinci yarıyıl öğrencileri için bu sınır 19’dur.”

“(7) Öğrencinin yankoşullu bir dersi seçebilmesi için ilgili derse yankoşul olan ders/dersleri daha önce almış ve en az koşullu geçer not almış olması ya da aynı dönemde yankoşul olan ders/derslere kayıt yaptırmış olması gerekir.”

“(8) Ders seçiminde bu maddenin beşinci fıkrasında tanımlanan sıralamaya göre tanımlı bir ders ilgili dönem açılmamış ve ilgili sıralamadaki tüm dersleri öğrenci seçmiş ise öğrencinin bir sonraki sıralamadan ders seçmesine izin verilir.”

“(9) Ders seçiminde bir dersin zorunlu ya da seçmeli olması ilgili dersin seçiminde öncelik vermez.”

“(11) Öğrenci, kayıtlı olduğu program müfredatında yer almayan bir dersi bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde alabilir, ancak bu derslerden alınan krediler öğrencinin mezuniyet kredisine sayılmaz, bu derslerden alınan notlar da öğrencinin akademik ortalamasına dahil edilmez. Bu kapsamda alınan dersler bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami kredi sayısına dahil edilmez.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 (1) Öğrenciler müfredatlarında belirtilen bazı derslerden muaf olma isteğinde bulunabilirler. Bir dersten muaf olma isteğinde bulunabilmek için, dersi ya da eşdeğerini daha önce almış ve başarmış olmak veya muafiyet sınavına girip başarılı olmak gerekir.

(2) Muafiyet ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe programlara, hazırlık sınıfı olan Türkçe programlara ve kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıt olabilmeleri için Türkçe yeterlik sınavını başarmaları gerekir. Yeterlik sınavında başarısız olan ya da bu sınava girmeyen öğrencilere Türkçe hazırlık programı uygulanır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavları ve Türkçe hazırlık programı ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Stajlar kredilendirilebilir.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal programları

MADDE 28 (1) Çift anadal programı, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu birinci anadal programı ile eş zamanlı olarak yürütmek istediği ikinci anadal programından oluşur.                   (2) İkinci anadal programına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl, en fazla beşinci yarıyıl öğrencisi olması ve akademik ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.                               (3) İkinci anadal programına kayıtlı öğrenciler için azami öğrenim süresi ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

(4) İkinci anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programın diploması verilir.

(5) İkinci anadal programları, bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede bu maddede belirtilen notlandırma sistemi uygulanır.”

“(2) Her türlü dönem içi ve genel sınav değerlendirmeleri, 100 tam puan üzerinden tam sayı esasına göre notlandırılır.  Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen başarı puanı ve notları elde edilir.”

“(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı, dersin dönem sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde, derse kayıtlı öğrencilerin 100 lük sisteme göre belirlenmiş başarı puanını otomasyon sistemine girer.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı yapılan sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını izleyen beş işgünü içerisinde dersin yürütüldüğü bölüme sonucun tekrar değerlendirilmesi istemiyle yazılı olarak yapılır. İlgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim üyesi/görevlisi sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sadece varsa maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır, ders sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. Öğrencinin talebi halinde sınav kağıdı içerik olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. İtiraz sonucu not değişiklikleri ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.”

“(2) Öğrencinin bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan sürede sonucun incelenmesi isteğinde bulunmaması halinde notlar kesinleşmiş olur.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci, altıncı,  onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; dönem içi ve genel sınavlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Dönem içi sınavlar; kısa sınav, ara sınav ve mazeret sınavı olarak, öğrencinin dönem içi çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılır. Genel sınavlar ise; öğrencinin dersin tümü üzerindeki başarısını belirlemek için dönem sonu sınavı,  tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olarak yapılır. Dönem sonu sınavı dışındaki genel sınav sonuçları tek başına dersin başarı puanını belirler.”

“(6) Kısa sınav, dönem içinde yapılan kısa süreli bir sınavdır. Kısa sınavların toplamının dersin başarı puanına etkisi bir ara sınavdan fazla olmaz. Kısa sınavlar, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından bir hafta önce duyurularak yapılır.”

“(10) Tek ders sınavı, genel bir sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek öğrenciler yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla, tek ders sınavına akademik takvimde belirtilen zamanda girmeye hak kazanırlar. Tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir.”

“(11) Muafiyet sınavı; genel bir sınavdır, ilgili kurul tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır ve muafiyet sınav sonucu dersin başarı puanı olarak kabul edilir. Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 35 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 (1) Başka bir üniversitede alınan bir dersin  Üniversite’de bir derse eşdeğer/muaf sayılması durumunda, ilgili üniversitede alınan not bu maddede tanımlanan kurallar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki başarı notlarına dönüştürülür.

(2) Başka bir üniversitede alınan notlar, 100’lük not sistemine göre ise ya da 4’lük not sistemine göre harf/katsayı olarak verilmiş ve 100’lük not sistemine göre karşılığı açıkca not durum belgelerinde belirtilmişse, bu not öğrencinin başarı puanı olarak kabul edilerek bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre bölüm kurulunca başarı notu belirlenir.

(3) Başka bir üniversiteden alınan not 4’lük sisteme göre harf/katsayı olarak verilmiş ise, bu notun karşılığı olan katsayının bu Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki en yakın karşılığı öğrencinin başarı notu katsayısı olarak kabul edilir ve bölüm kurulunca başarı notu olarak belirlenir.

(4) Diğer üniversitelerde geçer not alarak başarılı kabul edilen öğrenciye bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre başarısız bir not verilmesi durumunda D2 başarı notu verilir.

(5) Diğer üniversitelerde başarısız not alarak başarısız kabul edilen öğrenciye bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre geçer not ya da koşullu geçer not verilmesi durumunda öğrencinin devam durumuna göre F1 ya da F2 başarı notu verilir.

(6) Başarı notu dönüşümünde, bu madde kapsamına girmeyen hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır.

(7) Bu maddede belirlenen başarı notu dönüşümleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin  başlığı ile birinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

Başarı ortalamaları”

“(1) Öğrencilerin; yarıyıl ortalaması, dönemsel ortalama, genel ortalama ve akademik ortalama olmak üzere dört ayrı başarı ortalaması hesaplanır. Bu ortalamalar başarı sıralamalarının tespiti, ders kayıt, ders geçme koşullarının belirlenmesi ve mezuniyet durumunda kullanılır.”

“(4) Yarıyıl ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda tanımlı derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, yarıyıldaki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.”

“(5) Dönemsel ortalama, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.”

“(6) Genel ortalama, öğrencinin tüm dönemlerde bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı tüm notları dikkate alınır.”

“(7) Akademik ortalama, genel ortalama gibi hesaplanır, ancak öğrencinin kayıtlı bulunduğu programı başarması için gerekli olan dersler dikkate alınarak hesaplanır. Akademik ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı son başarı notu dikkate alınır.”

“(8) Elde edilen tüm ortalamalar, yuvarlanmış olarak virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci bu derse veya aynı gruptan bir başka seçmeli derse açıldığı ilk dönem tekrar kayıt olmak zorundadır.”

“(3) Başarısız olunan kredisi sayılmayan derslerin tekrar alınması zorunlu değildir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 39 (1) Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi yaz öğrenimi hariç yedi yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir.”

“(3) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzinli sayılan süre ile ilgili daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez.”

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41 (1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan öğrencinin;

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi,

c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

ç) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim yaptıran bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi,

d) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi,

halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim kurullarınca alınır ve öğrencinin ilişiği kesilir. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrencinin kendisi veya belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde transkript, karteks, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeler verilir.”

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dikey geçiş öğrencilerinin lisans öğrenimi

MADDE 42 (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde lisans öğrenimine başlama hakkı verilir.

(2) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.  Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(3) Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.”

MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) bentleri ile üçüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Programı tamamlamak için gerekli kredi ve 240 AKTS kredisi almak,”

“ç) Müfredatta tanımlı staj ve benzeri ders dışı etkinlikleri başarı ile tamamlamak, varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmek,”

“(3) Mezuniyet işlemlerinin başlatılması için öğrencinin başvurusu beklenmeden otomasyon sisteminden alınan rapor doğrultusunda danışmanın önerisi, mezuniyet komisyonunun görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin mezun olduğuna karar verilir. Öğrencinin mezuniyet ve diploma işlemleri için gerekli evraklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Mezuniyetine karar verilen öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.”

MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 (1) Bahar döneminde mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları esas alınarak sıralama yapılır. Her programda ilk üç sırayı alan öğrenciler program birincisi, ikincisi, üçüncüsü unvanları ile mezun olurlar. Bu unvanlar öğrencinin not durum belgelerinde gösterilir ve belge verilir.

(2) Akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur ve bu durum öğrencinin not durum belgelerinde gösterilir ve belge verilir.”

MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onaltıncı fıkrası, 17 nci maddesinin altıncı fıkrası, 33 üncü maddesinin onikinci fıkrası ve 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 Bu Yönetmelik 29/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2009

27290

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

15/7/2010

27642

2

19/8/2010

27677

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates