20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Pamukkale Üniversitesi Önlisans Yönetmelik Değişikliği

Pamukkale Üniversitesi Önlisans Yönetmelik Değişikliği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ders kredisini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,

ç) İlgili kurul: Meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Kredi: Bir dönem içinde haftada bir saatlik teorik ders veya haftada 1-4 saatlik ders uygulamasını ifade eden ölçü birimini,

f) Kullanıcı adı: İnternet ve otomasyon uygulamalarında kişinin kimliğini doğrulamayı sağlayan Üniversite tarafından her bir öğrenci ve personelin kullanımı için verilen adı,

g) Meslek Yüksekokulu: Pamukkale Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ğ) Ortak seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersleri,

h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Merkezi öğrenci işlemlerinin yürütüldüğü Rektörlük birimini,

i) Ön koşullu ders: Daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu ile alınabilen dersi,

j) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Seçmeli ders: Bir lisans programında, öğrencilerin seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

l) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

n) Yan koşullu ders: Bir veya birkaç dersin önceki dönemlerde başarılması ya da aynı dönemde beraber alınması koşulu ile alınabilen dersi,

o) Zorunlu ders: Bir önlisans programında, öğrencilerin mezun olabilmeleri için almak zorunda oldukları dersi

ifade eder.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 (1) Öğrenci, ders almak veya sınav hakları ile diğer koşulları yerine getirmek istediği her yarıyıl başında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini güz ve bahar dönemlerinden önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öder.

(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı yapılmaz/yarıyıl kaydı yenilenmez ve o yarıyıla ait öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bir programın hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Bir programın hazırlık sınfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteye kayıt

             MADDE 6 (1) Üniversitenin önlisans programlarına kayıt yaptırabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak veya yatay geçiş yapmış olmak gerekir.

(2) Başka bir üniversiteden yatay geçiş isteğinde bulunan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu tarafından başvurusunun onaylanmış olması gerekir.

(3) Öğrenci adayının Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için, açık öğretim programları hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaması, Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması ve istenen belgelerle birlikte şahsen başvurması gerekir.

(4) Üniversiteye kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek Üniversite web sayfasında ilan edilir.

(5) Üniversiteye kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Süresi içinde Üniversiteye kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.

(7) Öğrenci, Üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra öğrencilik haklarından yararlanabilmek için, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlık sınıfı/birinci yarıyıl derslerine de kaydolmak zorundadır.

(8) Ders kaydı yaptıran öğrenci, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ekle-sil-onayla işlemlerini yapmak ve birinci yarıyıl derslerinin son şeklini onaylamak zorundadır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, ondördüncü ve onbeşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak için, öğrenimleri süresince güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi, ders kaydı ve ekle-sil-onayla işlemlerinden oluşur.”

“(3) Kayıt yenilemek isteyen öğrencinin ilgili döneme ait, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemlerini yapmasına otomasyon sisteminde izin verilmez.”

“(14) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.”

“(15) Bütün derslerinden geçer ya da koşullu geçer not aldığı halde, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen mezuniyet koşulu için gerekli akademik ortalamayı sağlayamadığı için ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme işlemlerini yapmak zorundadır.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 (1) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Üniversitenin yurtdışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri; Bakanlar Kurulunun 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrencilere, ilgili meslek yüksekokulu tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.”

“(4) Özel öğrenciler kayıt olduğu her ders için, belirlenen katkı payının/öğrenim ücretinin iki katı ücret öderler.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akademik takvim güz ve bahar yarıyılı ile yaz döneminden oluşur. Eğitim-öğretim güz ve bahar olmak üzere iki dönem esasına göre düzenlenir.”

“(2) Staj ve benzeri uygulamalar, güz ve bahar yarıyılları dışında yaptırılabilir. Devamsızlık sorunu olmayan öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında da staj ve benzeri uygulamaları yapabilirler.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün birinci öğretim yapılır. Ancak, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün  ikinci öğretim ve uzaktan öğretim yapılabilir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu, onbirinci, onikinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki onüçüncü ve ondördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(1) Öğrencinin bir önlisans programını takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için gerekli koşullar müfredat ile tanımlanır. Program müfredatı, Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre programın yürütüldüğü birimlerde hazırlanır, ilgili kurul ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Müfredatları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen programlarda bu Yönetmelik hükümlerinin nasıl uygulanacağına Senato karar verir.”

“(2) Müfredat; öğrencinin mezun olabilmesi için başarmak zorunda olduğu dersler, programı tamamlamak için gerekli  kredi sayısı, varsa tamamlaması gerekli bilimsel ve sosyal etkinlik puanı, proje, staj, seminer ve benzeri diğer koşullardan oluşur. Öğrencinin mezuniyet için tamamlaması gereken staj ve diğer ders dışı tüm etkinlikler kredilendirilebilir.”

“(4) Tanımlanmış ya da değişiklik yapılmış bir program müfredatı takip eden akademik yılda uygulanır.”

“(5) Program müfredatında, ortak zorunlu, ortak seçmeli ve isteğe bağlı dersler dışında, her bir yarıyılda en az 15 en fazla 28 kredilik ders bulunabilir.  Bir dönem için belirlenen derslerin haftalık teorik ve uygulama saatlerinin toplamı en fazla 33 olabilir. Bir önlisans programı müfredatı, ortak zorunlu dersler dahil en az 76 kredi ve en fazla 108 krediden oluşur. Özel durumlarda bu sınırlar Senato kararıyla değiştirilebilir.”

“(6) Bir yıla ait derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyılda 30 olmak üzere yaz dönemi hariç yıllık 60’tır. Bir önlisans müfredat programı 120 AKTS kredisinden oluşur.”

“(10) Üniversite’deki dersler alan olarak ait olduğu bölüm koduyla açılır.  Dersin amacı, içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri ve kredisi,  ilgili program önerisi doğrultusunda yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.  AKTS kredisi ise derse müfredatında yer veren programın yürütüldüğü bölüm tarafından belirlenir.”

“(11) Öğrenciler bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre kredisi sayılmayan ders de alabilir.”

“(12) Müfredatlarda, öğrencilerin ders dışı etkinliklerini özendirmek için bilimsel ve sosyal etkinlik puanı bulunabilir. Bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel, toplumsal ve diğer sosyal etkinliklerin puanlamaları ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

“(13) Program müfredatları, bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır ve uygulanır.”

“(14) Programın diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uluslar arası öğrenci değişim programı çerçevesinde Üniversitede ders alan öğrenciler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurtdışında eğitim-öğretim gören öğrenciler için AKTS kredileri kullanılır.”

“(5) Öğrenciler, kredili tanımlanmış bir dersi bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde mezuniyet kredisine dahil edilmeden alabilir.”

“(6) Kredilendirilmeyen dersler başarı ortalamalarına dahil edilmez.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 (1) Öğrenci kayıtlı olduğu güz ve bahar dönemlerinde en az 15 kredilik ders almak zorundadır. Mezuniyet durumunda ve değişim programlarına katılan öğrencilerde bu koşul aranmaz.

(2) Öğrencinin her dönem alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Azami kredi sayısına ortak zorunlu dersler ile ortak seçmeli dersler dahil edilmez. Akademik ortalaması; 2.00’ın altında olan öğrenciler bir dönemde en fazla 25  kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 28 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 31 kredi alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için de aynı kurallar geçerlidir. Birinci yarıyıl öğrencileri için bu sınır 25’tir.

(3) Bu kredi sınırları içerisinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde ve aşağıdaki sıralamaya göre öğrenci derslere kayıt olur:

a) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

b) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait daha önce almadığı dersler,

c) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

ç) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait daha önce almadığı dersler,

d) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın bir üst yarıyılına ait alıp başarısız olduğu dersler,

e) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın bir üst yarıyılına ait daha önce almadığı dersler.

(4) Öğrencinin önkoşullu bir dersi seçebilmesi için o derse önkoşul olan dersi/dersleri daha önce almış ve en az koşullu geçer not almış olması gerekir.

(5) Ders seçiminde bu maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan sıralamaya göre tanımlı bir ders o dönem açılmamış ve o sıralamadaki tüm dersleri öğrenci seçmiş ise öğrencinin bir sonraki sıralamadan ders seçmesine izin verilir.

(6) Ders seçiminde bir dersin zorunlu ya da seçmeli olması o dersin seçiminde öncelik vermez.

(7) Öğrenci bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kredisiz derslere de kayıt olabilir.

(8) Öğrenci, kayıtlı olduğu program müfredatında yer almayan bir dersi bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde alabilir, ancak bu derslerden alınan krediler öğrencinin mezuniyet kredisine sayılmaz, bu derslerden alınan notlar da öğrencinin akademik ortalamasına dahil edilmez. Bu kapsamda alınan dersler bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami kredi sayısına dahil edilmez.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler derslere ve işyeri-atölye çalışmalarına ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 (1) Öğrenciler müfredatlarında belirtilen bazı derslerden muaf olma isteğinde bulunabilirler. Bir dersten muaf olma isteğinde bulunabilmek için, dersi ya da eşdeğerini daha önce almış ve başarmış olmak veya muafiyet sınavına girip başarılı olmak gerekir.

(2) Muafiyet ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Stajlar kredilendirilebilir.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her türlü dönem içi, dönem sonu ve genel sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden tam sayı esasına göre notlandırılır. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen başarı puanı ve notları elde edilir.”

“(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı, dersin dönem sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde, derse kayıtlı öğrencilerin başarı puanını otomasyon sistemine girer.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı yapılan sınav sonuçlarına ya da dersin başarı notuna itiraz, sonuçların ilanını izleyen beş işgünü içerisinde dersin yürütüldüğü bölüme sonucun tekrar değerlendirilmesi istemiyle  yazılı olarak yapılır. İlgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim üyesi/görevlisi sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sadece varsa maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır, ders sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. Öğrencinin talebi halinde sınav kağıdı içerik olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. İtiraz sonucu not değişiklikleri ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.”

“(2) Öğrencinin bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan sürede sonucun incelenmesi isteğinde bulunmaması halinde notlar kesinleşmiş olur.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu  maddesinin altıncı, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kısa sınav, dönem içinde yapılan kısa süreli bir sınavdır. Kısa sınavların toplamının dersin başarı puanına etkisi bir ara sınavdan fazla olmaz. Kısa sınavlar, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından bir hafta önce duyurularak yapılır.”

“(10) Tek ders sınavı, genel bir sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek öğrenciler yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla, tek ders sınavına akademik takvimde belirtilen zamanda girmeye hak kazanırlar. Tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir.”

“(11) Muafiyet sınavı; genel bir sınavdır, ilgili kurul tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılır ve muafiyet sınav sonucu dersin başarı puanı olarak kabul edilir. Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başka bir üniversitede alınan bir dersin Üniversitede bir derse eşdeğer/muaf sayılması durumunda, ilgili üniversitede alınan not bu maddede tanımlanan kurallar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki başarı notlarına dönüştürülür.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı ortalamaları

             MADDE 33 (1) Öğrencilerin; yarıyıl ortalaması, dönemsel ortalama, genel ortalama ve akademik ortalama olmak üzere dört ayrı başarı ortalaması hesaplanır. Bu ortalamalar başarı sıralamalarının tespiti, ders kayıt, ders geçme koşullarının belirlenmesi ve mezuniyet durumunda kullanılır.

(2) Ortalama hesaplamalarında öğrencinin kayıtlı olduğu kredili dersler esas alınır. Kredisiz derslerin ortalamalara etkisi olmaz.

(3) Bir öğrencinin dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredi değeri ile o dersten aldığı başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(4) Yarıyıl ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda tanımlı derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, yarıyıldaki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(5) Dönemsel ortalama, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(6) Genel ortalama, öğrencinin tüm dönemlerde bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı tüm notları dikkate alınır.

(7) Akademik ortalama, genel ortalama gibi hesaplanır, ancak öğrencinin kayıtlı bulunduğu programı başarması için gerekli olan dersler dikkate alınarak hesaplanır. Akademik ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı son başarı notu dikkate alınır.

(8) Elde edilen tüm ortalamalar, yuvarlanmış olarak virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olunan kredisi sayılmayan derslerin ya da eşdeğerlerinin tekrar alınması zorunlu değildir.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 36 (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi dört yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 37 nci  maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir.”

“(3) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzinli sayılan süre ile ilgili daha önce ödenmiş olan katkı payları/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 (1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan öğrencinin;

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi,

c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

ç) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim yaptıran bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi,

d) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi,

halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim kurullarınca alınır ve öğrencinin ilişiği kesilir. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrencinin kendisi veya belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde transkript, karteks, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeler verilir.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)  Programın gerektirdiği minimum kredi ve 120 AKTS kredisi almak,”

“ç) Müfredatta tanımlı staj ve benzeri ders dışı etkinlikleri, uygulamaları başarı ile tamamlamak, varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmek,”

“(3) Mezuniyet işlemlerinin başlatılması için öğrencinin başvurusu beklenmeden otomasyondan alınan rapor doğrultusunda danışmanın önerisi, mezuniyet komisyonunun görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin mezun olduğuna karar verilir. Öğrencinin mezuniyet ve diploma işlemleri için gerekli evraklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Mezuniyetine karar verilen öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.”

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 (1) Bahar döneminde mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları esas alınarak sıralama yapılır. Her programda ilk üç sırayı alan öğrenciler program birincisi, ikincisi, üçüncüsü unvanları ile mezun olurlar. Bu unvanlar öğrencinin not durum belgelerinde gösterilir ve belge verilir.

(2) Akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur ve bu durum öğrencinin not durum belgelerinde gösterilir ve belge verilir.”

MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onaltıncı fıkrası, 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 30 uncu  maddesinin onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 Bu Yönetmelik 29/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2009

27319

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2010

27642

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates