20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Pamukkale Üniversitesi Yükseklisans Yönetmelik Değişikliği

Pamukkale Üniversitesi Yükseklisans Yönetmelik Değişikliği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 11/7/2009 tarihli ve 27285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i), (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen adaylar arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,”

“i) Program: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını kapsayan akademik yapılanmayı,”

“j) Program koordinatörü: İlgili programın/programların öğretim üyeleri arasından seçilen ve program yürütme kuruluna başkanlık eden öğretim üyesini,”

“k) Program yürütme kurulu: Birden fazla anabilim dalının ortaklaşa açtığı lisansüstü programlarda veya bir anabilim dalı içerisinde açılan birden fazla lisansüstü programlarda, ilgili programın/programların öğretim üyeleri arasından seçilen en az üç kişiden oluşan ve anabilim dalı/dalları kuruluna yardımcı olan  kurulu,”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin  9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 (1) Lisansüstü programlar EABD/EASD kurullarınca yürütülür. Lisansüstü programların uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri de bu maddenin ikinci fıkrasındaki yöntemle açılabilir. Uzmanlık alan dersleri, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin  17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredisi sayılmayan derslerde; G başarı notu geçer not, K başarı notu başarısız not olacak şekilde verilir.”

“(3) Üniversitede kredili dersler ve kredisi sayılmayan seminer ve tez için alınan başarı puanlarına karşılık gelen başarı notları, AKTS notları, başarı notu katsayısı olarak tanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Kredili/Kredisi                      Başarı                Başarı           AKTS           Başarı Notu

Sayılmayan                           Puanı                 Notu             Notu               Katsayısı

90+                    A1                 A                      4.0

80-89                   A2                 B                      3.7

75-79                   B1                 C                      3.3

Kredili                                   70-74                   B2                 C                      3.0

65-69                   C1                 D                      2.7

0-64                    F1                 F                        0

Devamsız                F2                 F                        0

Kredisi Sayılmayan                65+                     G                  –                        0

0-64                     K                   –                        0 ”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin  20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam yedi adet dersten az olmamak kaydıyla, en az 21 kredilik dersler ile kredisi  sayılmayan dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman; öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde, EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nin gerekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dikkate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.”

“(3) EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman ile EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile diğer Üniversite ve kurumlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman olarak atanabilir.”

“(4) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/ EASD başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır.”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci, kayıt olduğu ilk yarıyıldan başlayarak her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.”

“(2) Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredili olmasına rağmen kredisi akademik ortalamaya dahil edilmez, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve uzmanlık alan dersinin düzenlenişi ve verilişine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin  23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 (1) Tezli yüksek lisans programı için azami öğrenim süresi,  altı yarıyıldan oluşan üç yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.00 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın 3.00’ın altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az altı kredilik ders almak zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en fazla bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sadece tez sunumu herkese açıktır.”

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci savunma sonunda jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir.”

“(5) Tezin reddedilmesi durumunda; jürinin gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrenciye aynı veya farklı bir konuda yeniden tez hazırlaması için süre verilir. Bu durumda tez savunma sınavı yeniden belirlenen jüri ile en az iki yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci; tez yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az iki kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmez. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamazlar.”

“(2) Mezuniyetine EYK’da karar verilen öğrenciye enstitünün yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki programın ve bu programın yürütüldüğü EABD/EASD’nin adı bulunur.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci her yarıyılda en az altı kredilik ders almak zorundadır. Dönem projesi kredisi sayılmayan bir ders olup, EABD/EASD kurulunun belirlediği kriterlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır.”

“(5) Dört yarıyıllık normal süreyi dolduran, ancak derslerini ve/veya dönem projesini tamamlayamadığı için başarısız olan bir öğrenciye; danışmanının ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile her defasında bir yarıyıl olmak üzere ek süre verilebilir. Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senatonun uygun gördüğü yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki programın ve bu programın yürütüldüğü EABD/EASD’nin adı bulunur.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisi sayılmayan derstir.”

“(5) Danışman önerisiyle kredisi sayılmayan ders kapsamında lisans dersleri de alınabilir.”

“(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir, ancak ayrıldığı doktora programı için hak iddia edemez. Yüksek lisans programına geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 (1) Doktora programı için, azami öğrenim süresi; oniki yarıyıldan oluşan altı yıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.30 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın 3.30’ın altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda  en az altı kredilik ders almak zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/ EASD başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin görüşü de alınır.”

MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(4) Yeterlik sınavı, ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır. Kredilerini tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.30 olan ve Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrenci yeterlik sınavı için başvurabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABD/EASD başkanlığına verir.”

“(5) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.”

MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından EABD/EASD’na iletilen ortak rapor ve tutanak, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir.”

“(7) Tezin reddedilmesi durumunda; jürinin gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrenciye aynı veya farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması için süre verilir. Bu durumda tez savunma sınavı yeniden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.”

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin  42 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az iki kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Tezler EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir. EYK tarafından biçim yönünden tezi uygun bulunan öğrenci, EYK kararı ile doktor unvanını almaya hak kazanır.”

“(2) Tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmez. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamazlar.”

“(3) Doktora diplomasında, öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’ndaki programın ve bu programın yürütüldüğü EABD/EASD adı bulunur.”

MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin  44 üncü maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisi sayılmayan derstir.”

“(5) Danışman önerisiyle kredisi sayılmayan ders kapsamında lisans dersleri de alınabilir.”

“(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir, ancak ayrıldığı sanatta yeterlik programı için hak iddia edemez. Yüksek lisans programına geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin  45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45 (1) Sanatta yeterlik programı azami öğrenim süresi; oniki yarıyıldan oluşan altı yıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere sanatta yeterlik programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.30 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın 3.30’ın altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az altı kredilik ders almak zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 49  uncu maddesinin üçüncü  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezin reddedilmesi durumunda; jürinin gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrenciye aynı veya farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması için süre verilir. Bu durumda tez savunma sınavı yeniden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.”

MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 51  inci maddesinin  altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından EABD/EASD’ye iletilen ortak rapor ve tutanak, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.”

“(7) Tezin reddedilmesi durumunda; jürinin gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrenciye aynı veya farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması için süre verilir. Bu durumda tez savunma sınavı, yeniden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.”

MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin  52 nci maddesinin  birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az iki kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Tezler EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir. EYK tarafından tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre, EYK kararı ile doktoraya eşdeğer bir unvan verilir.”

“(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemez ise,  geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitüye başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmez. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.”

MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası, 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi, 47 nci maddesinin beşinci  fıkrasının son cümlesi, 50 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 Bu Yönetmelik 29/8/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2009

27285

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates