19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/10002
KARAR: 2014/6350

Davacı B… tarafından, davalı …Defterdarlığı aleyhine 29/03/2012 gününde verilen dilekçe ile tespit ve trafik tescil kaydının silinmesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/04/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, tespit ve trafik tescil kaydının silinmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, …Defterdarlığı’nda üzerine kayıtlı olan … plakalı aracını 2008 yılında haricen dava dışı M… isimli kişiye sattığını, aracın başka kişilere de haricen satışının yapıldığını, satın alan kişilerin aracın devrini almadıklarını, bu güne kadar aracın bulunamadığını, söz konusu araca haciz şerhi koydurduğunu, ancak halen daha aracın vergi borçlarının adına tahakkuk ettiğini, satmış olduğu … plakalı ….Kamyonet tipi aracın vergi borçlarının yürürlüğünün durdurulmasına, aracın kullanıcısının tespitiyle devir teslim işlemlerinin sağlanmasına, Trafik Tescilinden kaynının silinmesine, adına tahakkuk eden vergi ve diğer borç ve masraflarının aracı halen kullanandan tahsiline, araçla herhangi bir ilişiğinin kalmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile … plakalı trafikte davacı adına olan aracın plaka tescil kaydının silinmesine, davacı adına tahakkuk eden vergi ve diğer cezaların 2008-2 dönem 31/07/2008 vade tarihli vergi aslı ve gecikme zammı hariç diğer dönemlere ait vergi ve cezaların kullanıcıdan tahsiline, davacının araçla ilgisinin kalmadığının tespitine şeklinde hüküm kurulmuştur.

Dosya kapsamından; davacının, davaya konu araç ile ilgili olarak vergi tahakkuk ettirilmesi nedeniyle, bu işleme karşı delil ve dayanak olmak adına olan trafik kaydının silinmesi ve araçla bir ilgisinin olmadığının tespiti istemlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Araçların trafik kayıtlarının tutulması idarenin yetkisinde olup; bunlara ilişkin istemlerin de, idari makamlar tarafından değerlendirilmesi ve işlemlere karşı idari yargı yoluna başvurulması gerekir. Somut olayda davacı, idari kurumlara sunulduğunda, idareyi belli doğrultuda zorlayıcı ve bağlayıcı işlem yapmaya yöneltecek bir karar verilmesini istediğine göre, istemin niteliği gereği uyuşmazlığın görüm ve çözüm yerinin idari yargı yeri olduğu sonucuna varılmaktadır.

Mahkemece, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına 16/04/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates