21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI, DENETÇİ

YARDIMCISI ADAYLARI İLE DENETÇİ YARDIMCILARININ

MESLEKİ EĞİTİM, STAJ VE YETERLİK

SINAVI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavı; denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eğitiminde okutulacak derslerle staj şekli ve şartları ile süresi, eğitim ve staj sonundaki yeterlik sınavı esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 9 uncu ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavına başvuran kişiyi,

b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

c) Birinci Başkan: Sayıştay Başkanını,

ç) Daire Başkanı: Sayıştay Daire Başkanını,

d) Denetçi: Sayıştay uzman denetçisi, başdenetçisi ve denetçisini,

e) Denetçi yardımcısı: Sayıştay denetçi yardımcısını,

f) Denetçi yardımcısı adayı: Sayıştay denetçi yardımcısı adayını,

g) Meslek mensupları: Sayıştay Kanununda sayılan meslek mensuplarını,

ğ) Üye: Sayıştay üyesini,

h) Yönetim mensubu: Sayıştay Kanununda sayılan yönetim mensuplarını,

ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı ve Atanma

Giriş sınavına gireceklerde aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Sınava girecek kişilerde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 31 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,

şartları aranır.

(2) Giriş sınavının yazılı sınavı veya mülakatına iki kez katıldığı halde başarılı olamayanlar bir daha sınava giremezler.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; gazeteler ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur.

(2) Atama yapılacak kadro sayısı, ilan tarihi itibari ile mevcut boş kadro sayısını geçemez.

Giriş sınavı için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenler; aday başvuru formu, özgeçmişleri ve üç adet vesikalık fotoğraf ile Sayıştay Başkanlığına başvururlar.

(2) Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu, askerlik durumu, adli sicil durumu, yazışma adresi, sağlık durumu, yazılı sınavda tercih ettiği seçimlik ders ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

(3) Adaylar kendi el yazısıyla yazacağı özgeçmişlerinde; aileleri hakkında kısa bilgi vererek bitirdikleri fakülte veya yüksek okulların adı ile bu okullara giriş ve mezuniyet tarihlerini, mezuniyet derecelerini, yüksek öğrenimden sonra ne gibi görev ve işler yaptıklarını ve kendileri hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isim ve adreslerini belirtirler.

(4) Mülakatta başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

(5) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınava giriş belgesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında gösterilen belgeleri ibraz eden veya gönderenlere Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Sınava Giriş Belgesi verilir veya adreslerine gönderilir. Sınava girebilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Giriş sınavı esasları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.

(2) Eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakat Başkanlıkça duyurulan tarihlerde ve yerlerde yapılır.

(3) Eleme sınavı ve yazılı sınav ÖSYM aracılığıyla yapılır. Eleme sınavı ve yazılı sınav ÖSYM ile yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütülür. Eleme ve yazılı sınav yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, puanlama, kazananların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve mali hükümler protokolde yer alır. Bu protokol Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Eleme sınavı

MADDE 9 – (1) Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test usulüne göre yapılır. Alan bilgisi; iktisat, maliye ve hukuk sorularını kapsar.

(2) Eleme sınavı değerlendirmesinde; hukuk yüzde yirmi beş, maliye yüzde yirmi beş, iktisat yüzde yirmi, genel yetenek yüzde yirmi ve genel kültür yüzde on oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.

(3) Eleme sınavı sonuçları ÖSYM tarafından adayların adreslerine tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(4) Eleme sınavını kazananlar yazılı sınava katılma hakkını elde ederler ve bunlara yazılı sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ÖSYM tarafından yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav klasik usule göre yapılır. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanır. Yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

(2) Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların adreslerine tebliğ edilir ve Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde ederler ve bunlara mülakatın yapılacağı yer, gün ve saat Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Ancak bunlardan ticaret hukuku ve muhasebe seçimlik konular olup, yalnız birinden sınava girilir.

a) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.

3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.

4) Borçlar hukuku; genel esaslar.

b) Maliye grubu:

1) Maliye teorisi.

2) Maliye politikası.

3) Bütçe.

4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

c) İktisat grubu :

1) İktisat teorisi.

2) Mikro iktisat.

3) Makro iktisat.

4) İktisat politikası.

5) Para-banka-kredi.

ç) Kompozisyon.

d) Seçimlik grup:

1) Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak.

2) Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi.

Mülakat

MADDE 12 – (1) Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, komisyon tarafından (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(3) Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mülakat komisyonu

MADDE 13 – (1) Mülakat komisyonu; Birinci Başkanın veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur. Komisyon çalışmalarının her aşamasında toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır.

(2) Mülakattan önce, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel nitelikleri hakkında yeterli bilgi edinme amacıyla adaylara yöneltilecek soruların sayı ve türlerini planlamak, her bir adaya ne kadar konuşma süresi tanınacağını belirlemek ve mülakatın genel yürütme biçimi konusunda ilke kararları almak üzere komisyonca yeteri kadar hazırlık toplantısı yapılır. Bu toplantılarda alınan ilke kararları tutanağa bağlanır ve sınav dokümanları arasında muhafaza edilir.

(3) Hazırlık toplantısı sırasında gerek görülmesi halinde Sayıştay dışından konunun uzmanları komisyona davet edilebilir ve kendilerinden tereddüt edilen hususlarda yararlanılabilir.

Giriş sınav sonucu, duyurulması ve atanma

MADDE 14 – (1) Eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ile en az 70 olmak üzere mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla, yazılı sınavda hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ve seçmeli alandan alınan puanın yüksekliğine göre sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Başkanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan belgelerle Başkanlığa müracaat etmeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri getirmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda giriş sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

Giriş sınavında başarılı olanların sayısının atama yapılacak kadro sayısından fazla olması

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olanların sayısının atama yapılacak kadro sayısından fazla olması nedeniyle atanamayanlar ve bu sınavı kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen idarece verilen süre içinde başvurmayanlar ile ataması yapıldığı halde görevine başlamayanlar için giriş sınavı sonucu kazanılmış hak oluşturmaz.

(2) Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden idarece verilen süre içinde başvurmayanların ve ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, bu sınavda başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bu süre içinde atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim ve Stajı

Mesleki eğitim ve staj süresi

MADDE 16 – (1) Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır.

(2) Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda; Sayıştay Kanununun 9 uncu maddesindeki hükümlere göre işlem yapılır.

(3) Mesleki eğitim ve staj süresi, denetçi yardımcısı adayı ile denetçi yardımcısı sayısına ve işin gereklerine göre mevcut denetim gruplarında veya eğitimle ilgili gruplarda geçirilir.

Mesleki eğitim ve stajın ana hedefleri

MADDE 17 – (1) Denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve stajında;

a) Denetimin temel kavramlarını, Türk denetim sistemini, Sayıştay denetiminin ve hesap yargılamasının örgütsel yapılanma ve işleyiş özelliklerini öğreterek denetim kültürünü vermek,

b) Denetim görevinin yerine getirilmesi için gerekli temel teknik bilgiyi ve beceriyi kazandırmak,

c) Kamu mali yönetimini, kamu gelir, gider ve mallarını düzenleyen temel mevzuat hükümlerinin özümsenmesini sağlamak,

ç) Denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarını mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, vakar ve şeref anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek mesleğe hazırlamak,

d) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kazandırmak, denetimdeki yazışma kuralları ile rapor, müzekkere ve karar metinlerinin yazımına ilişkin usul ve esasları öğretmek,

e) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmak,

f) Bilgisayar ve diğer çağdaş araç ve gereçleri kullanma alışkanlığını yerleştirmek,

ana hedeflerdir.

Mesleki eğitim ve staj programında gerçekleştirilecek faaliyetler

MADDE 18 – (1) Mesleki eğitim kapsamında;

a) Sayıştayı tanıma ve meslektaşlarla tanışmayı amaçlayan kısa süreli bir uyum programı düzenlenir.

b) Mesleğin ve meslekle ilgili mevzuatın temel esaslarının öğretilmesini içeren dersler okutulur.

c) Mesleki ve kişisel kapasiteyi geliştirici alanlarda konferanslar ve seminerler düzenlenir.

ç) Başkanlıkça belirlenen mesleki konularda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun olarak denetçi yardımcıları tarafından bir etüt çalışması hazırlanıp sunulur.

(2) Staj kapsamında;

a) Sayıştay içinde denetim gruplarını, raportörlükleri ve yönetim birimlerini; dışında ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yakından tanımak ve faaliyetlerini yerinde gözlemlemek amacıyla planlı ziyaretler gerçekleştirilir.

b) Hazırlanan özel amaçlı inceleme programı çerçevesinde merkezde ve/veya yerinde denetçi refakatinde çalışılır.

1) Refakatte çalışmanın birinci yılında, hesap incelemesi hakkında temel bilgiler edinilerek refakatçi denetçi tarafından verilen inceleme işleri yapılır; yetkililerle ve sorumlularla ilişkileri yürütme üslubu ve denetimin pratikteki işleyiş tarzı gözlemlere dayalı olarak öğrenilir.

2) Refakatte çalışmanın ikinci yılında, verilen hesaplar tek tek veya ekipler halinde refakatçı denetçi gözetiminde incelenir. Refakatte hesap incelemesi yoluyla, denetimin bütün aşamalarıyla ve yönleriyle kavranılması sağlanır.

Mesleki eğitim ve staj programı

MADDE 19 – (1) Mesleki eğitim ve staj faaliyetleri, aşağıdaki iki yıllık programa göre yürütülür:

a) Birinci yıl çalışmaları:

1) Kısa süreli bir uyum programı uygulanır.

2) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ders grupları okutulur.

3) Denetçi refakatinde denetim işleri yaptırılır.

4) Sayıştay içi tanıma ziyaretleri düzenlenir.

5) En az beş konferans/seminer gerçekleştirilir.

b) İkinci yıl çalışmaları:

1) Altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ders grupları okutulur.

2) Refakatçi denetçi gözetiminde hesap incelemesi yaptırılır.

3) Sayıştay dışı tanıma ziyaretleri düzenlenir.

4) En az beş konferans/seminer gerçekleştirilir.

5) Etüt çalışması yapılır.

Okutulacak dersler

MADDE 20 – (1) Mesleki eğitimde okutulacak ders grupları aşağıdadır:

a) Birinci grup: Türk kamu denetim sistemi ve Sayıştay denetimi;

1) Türk denetim sisteminde yer alan başlıca kurum, organ ve kurullar ve bunların ana hatlarıyla yetkileri, görevleri ve işleyiş özellikleri,

2) Dünyada sayıştayların yapılanmaları ve denetim uygulamalarının özellikleri,

3) Sayıştayın tarihsel gelişimi,

4) Sayıştay Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat,

b) İkinci grup: Türk kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve mali kontrol;

1) Türk kamu yönetiminin ana unsurları ve işleyiş özellikleri,

2) Kamu mali yönetiminin ve mali kontrolün ana unsurları ve işleyiş özellikleri,

3) Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanıp Sayıştay denetimini doğrudan ilgilendiren diğer mevzuat,

4) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme,

c) Üçüncü grup: Muhasebe bilgisi ve uygulamaları;

1) Muhasebe mevzuatı ve uygulamaları,

ç) Dördüncü grup: Denetim standartları, metotları ve teknikleri;

1) Denetim Standartları,

2) Düzenlilik denetimi (Mali denetim ve uygunluk denetimi) metot ve teknikleri,

3) Performans denetim metot ve teknikleri,

4) Bilgisayar destekli denetim teknikleri,

5) Bilgi sistemleri denetimi, metot ve teknikleri genel esasları,

6) Rapor yazma teknikleri,

d) Beşinci grup: Personel mevzuatı;

1) Devlet Memurları Kanunu,

2) Diğer personel kanunları,

3) Harcırah mevzuatı,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri,

e) Altıncı grup: Kamu ihale mevzuatı;

1) Kamu İhale Kanunu,

2) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

3) Hakediş mevzuatı ve uygulamaları,

4) Kamu ihaleleriyle ilgili diğer mevzuat,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri,

f) Yedinci grup: İş ve işçi mevzuatı;

1) İş Kanunu,

2) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu,

3) İş ve işçilerle ilgili diğer mevzuat,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri,

g) Sekizinci grup: Kamu gelirleri ve kamu malları mevzuatı;

1) Gelir Vergisi Kanunu,

2) Kurumlar Vergisi Kanunu,

3) Damga Vergisi Kanunu,

4) Katma Değer Vergisi Kanunu,

5) Vergi Usul Kanunu,

6) Devlet İhale Kanunu,

7) Kamu gelirleri ile bunların takip ve tahsiline ilişkin diğer mevzuat,

8) Kamu taşınır ve taşınmazları ile ilgili mevzuat,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri,

ğ) Dokuzuncu grup: Sosyal güvenlik mevzuatı;

1) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

2) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri,

h) Onuncu grup: Mahalli idareler mevzuatı;

1) Belediye Kanunu,

2) Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) İl Özel İdaresi Kanunu,

4) Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,

5) Belediye Gelirleri Kanunu,

6) Mahalli idarelerle ilgili diğer mevzuat,

temel esasları ve Sayıştay denetimini ilgilendiren hükümleri.

Mesleki eğitim ve staj programının düzenlenmesi ile yürütülmesi

MADDE 21 – (1) Mesleki eğitimde okutulacak derslerin müfredatı ve süreleri, eğitim ile görevlendirilecek grup yöneticileri ve dersi verenlerin; staj programında uygulanacak çalışmaların süreleri ve bunlara ilişkin diğer hususlar ise eğitim ile görevlendirilecek grup yöneticilerinin, görüşleri alınarak Başkanlıkça belirlenir. Bu belirlemede mesleki eğitim ile staj arasındaki etkileşim ve uyum göz önünde tutulur.

(2) Mesleki eğitim ve staj kapsamındaki faaliyetlerde, Başkanlıkça belirlenecek; Sayıştay meslek mensupları ve/veya üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri ile kurum dışından uzmanlar görevlendirilebilir.

(3) Denetçi yardımcısı adaylarının ve denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine, faaliyetin niteliğinin gerektirdiği ölçüde aktif katılımlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

(4) Ders notları ve diğer eğitim materyali dersi veren kişiler tarafından zamanında hazırlanır ve dağıtılır.

Mesleki eğitim ve staj programının izlenmesi

MADDE 22 – (1) Mesleki eğitim ve staj programının izlenmesi ve bu sürece ilişkin alınması gereken önlemler, eğitim ile görevli gruplarca hazırlanan üçer aylık izleme raporlarında ayrıntılı olarak belirtilir.

(2) Üçer aylık izleme raporlarını görüşmek ve önerilen önlemler hakkında görüş bildirmek üzere Başkanlıkça meslek mensuplarından oluşan bir kurul görevlendirilir. Bu Kurulun oluşumu, ayrıntılı görevleri, toplantı düzeni ve ilgili diğer hususlar Başkanlıkça onaylanan bir yönergede gösterilir.

Etüt ve stajın değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Mesleki eğitim kapsamında hazırlanıp sunulan etüt çalışması, Sayıştay meslek mensuplarının mesleki inceleme ve yayınları hakkında yapılacak uygulamaya ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir. Etüt, değerlendirme yazısıyla birlikte özlük dosyasına konulur.

(2) Refakat döneminin tamamlanmasını takiben bir aylık süre içinde refakatindeki denetçi yardımcısı adayı veya denetçi yardımcısı hakkında, refakatçi denetçi tarafından bir staj gözlem ve görüş belgesi doldurulup birinci ve ikinci derece sicil amirlerince dikkate alınmak ve özlük dosyasına konulmak üzere Başkanlığa sunulur. Staj gözlem ve görüş belgesinde, denetçi yardımcısı adayının veya denetçi yardımcısının mesleki ilgisi, çalışkanlığı, mesleki bilgisi ve yetişme düzeyi hakkında bilgilere yer verilir ve değerlendirmede bulunulur.

Mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılma zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları, Başkanlıkça kabule değer özürleri olmadıkça mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.

(2) Mesleki eğitim kapsamında okutulacak ders gruplarından herhangi birinin yarısına veya staj faaliyetlerine ayrılan sürenin üçte birine devam edememiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış sayılır. Bunların mesleki eğitim ve stajları takip eden yıldaki eğitim ve staj döneminde, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde tamamlattırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Denetçi yardımcıları, mesleki eğitim ve staj tamamlandıktan sonra Yönetmeliğin 20 nci maddesinde gösterilen on ders grubundan yazılı yeterlik sınavına girerler.

(2) Yeterlik sınavı, mesleki eğitim ve stajın tamamlanmasına bağlı olarak Başkanlıkça saptanacak tarihlerde yapılır.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 26 – (1) Başkanlıkça, yedi meslek mensubundan oluşan bir yeterlik sınav komisyonu kurulur. Bu komisyona, her ders grubu için ayrı ayrı olmak üzere en az bir kişi kendi ders grubu ile ilgili olarak katılır.

(2) Komisyon, en az beş kişi ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün tutulur.

(3) Yeterlik sınav komisyonu; yeterlik sınavı sorularını ve cevap anahtarlarını, mesleki eğitim derslerini veren kişilerle birlikte hazırlar ve yeterlik sınav sonuçlarını değerlendirir.

Yeterlik sınavının yürütülmesi ve sonucun duyurulması

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı yeterlik sınav komisyonunun gözetiminde yürütülür. Yeterlik sınavının yürütülmesinde komisyona yardımcı olmak üzere Başkanlıkça yeteri kadar meslek ve yönetim mensubu görevlendirilir.

(2) Yeterlik sınav sonucu bir liste halinde düzenlenir. Bu liste komisyon üyeleri tarafından imzalanarak sınava ilişkin belgelerle birlikte Başkanlığa sunulur.

(3) Yeterlik sınavındaki başarı durumu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre saptanarak bir liste halinde Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

Yeterlik sınavında başarı ve denetçiliğe atanma

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında değerlendirme 100 tam not esas alınmak suretiyle yapılır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, bu sınavda her ders grubundan alınan notun en az 50; bütün ders gruplarından alınan notların aritmetik ortalamasının da 70 veya daha yukarı olması şarttır.

(2) Yeterlik sınavı sonunda;

a) Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturdukları halde en çok iki ders grubundan 50’den aşağı not alanlar, başarısız oldukları ders gruplarından,

b) Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayıp aynı zamanda bir ders grubundan 50’den aşağı not alanlar, başarısız oldukları ders grubu ile not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 2 ders grubundan,

c) Ders gruplarından 50’den aşağı not almadıkları halde başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 3 ders grubundan,

sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak bütünleme sınavına girerler.

(3) Bütünleme sınavına girenlerin bu sınavda aldıkları notlar esastır. Bütünleme sınavında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

(4) Yeterlik sınavını kazanan ve olumlu sicil alan denetçi yardımcıları meslek kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre denetçiliğe atanırlar.

Özür sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavını kapsayan tarihlerde, ilgili mevzuatına uygun olarak alınan doktor raporu ile hasta olduğunu belgeleyen; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A), (B) veya (C) fıkraları uyarınca mazeret izni almış olan; yeterlik sınav komisyonunun kabulü ve Başkanlığın onayı ile kabul edilebilir olağanüstü özrü bulunan denetçi yardımcıları özür sınavına girerler.

(2) Özür sınavı, Başkanlıkça belirtilecek tarihlerde yapılır. Bu sınav, özür nedeniyle girilemeyen ders grubunu/gruplarını kapsar.

(3) Özür sınavlarında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

Sınavlara itiraz

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz kabul edilmez. Ancak, maddi hata yönünden yapılan itirazlar yeterlik sınav komisyonu tarafından yeniden incelenir.

Yeterlik sınavında başarısız olma hali

MADDE 31– (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir. Bunlardan olumlu sicil alanlar ve yazılı olarak talepte bulunanlar, Sayıştay Başkanının onayıyla yönetim mensubu olarak atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 29/1/1980 tarihli ve 16884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen denetçi yardımcısı adayı ile denetçi yardımcısı olanların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte denetçi yardımcısı adayı ile denetçi yardımcısı olanlar hakkında 32 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Ancak, halen denetçi yardımcısı adayı veya denetçi yardımcısı olanların girecekleri meslek sınavı, Yönetmelikte düzenlenen yeterlik sınavı olarak değerlendirilir.

Kanun hükümleri gereği mülakata girecekler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2/2/2009 – 6/2/2009 tarihleri arasında yapılan Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sözlü sınavında başarısız sayılanlar, Yönetmelik hükümlerine göre mülakata alınırlar. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “yetmiş” ibaresi bu mülakatta “elli” olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates