20 Şubat 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » yargitay karar duzeltme dilekcesi için arama sonuçları:

yargitay karar duzeltme dilekcesi için arama sonuçları:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA Gönderilmek Üzere …………………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : ………./…………. DAVALI (KARAR DÜZELTME T ALEP EDEN) : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ... Devamını Oku »

Karar Düzeltme Dilekçesi

ARGITAY (……). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : …………./……….. YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ ESAS NO : …………./…………… YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ KARAR NO : …………../…………. DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ... Devamını Oku »

Kızlık Soyadının Silinmesi-Soyadı Düzeltme

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2003/10149 E.N , 2004/960 K.N. İlgili Kavramlar KIZLIK SOYADININ SİLİNMESİ SOYADI DÜZELTME Özet NÜFUSA İŞLENEN KIZLIK SOYADININ SİLİNMESİ ANCAK MAHKEME KARARI İLE MÜMKÜNDÜR. İçtihat Metni Dava dilekçesinde soyadının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ... Devamını Oku »

Genel Kurul Kararlarının İptali

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2005/6096 E.N , 2005/6565 K.N. İlgili Kavramlar GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 22.10.2003 gün ve 2002/521 – 2003/636 sayılı kararı onayan Daire’nin 25.10.2004 gün ve 2004/572 – 2004/10310 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar ... Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Geriye Yürümemesi

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2005/5-288 E.N , 2005/352 K.N. İlgili Kavramlar ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ İLE MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA Özet SOMUT OLAYDA; DAVACI İDARENİN TAPUDA DAVALI ADINA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZIN TAMAMINA KAMULAŞTIRMA YAPMADAN, 1968 VE 1980 YILLARINDA İKİ AYRI BİNA İNŞA ETMEK ... Devamını Oku »

İhtiyati Hacizde Yetki Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2007/11-977 E., 2007/935 K. # İHTİYATİ HACİZ # YETKİ “ÖZET” İHTİYATİ HACİZ KARARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARAR, TEMYİZ EDİLEBİLİR. ANCAK, YARGITAY’IN TEMYİZ ÜZERİNE VERDİĞİ KARAR KESİNDİR. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “ihtiyati hacze itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bursa Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi)’nce “ihtiyati haciz ... Devamını Oku »

353 Sayılı Kanun

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU Kanun Numarası: 353 Kabul Tarihi: 25/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ: Madde 1 – (Değişik fıkra: 21/01/1981-2376/1 md.) Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve ... Devamını Oku »

Yargıtayın Bozma İlamından Sonra Islah

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas: 2011/33835 Karar: 2011/42324 Tarih: 01.11.2011 * 6100 SAYILI HMK’DA BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği – Bozmadan Sonra Islah Yapılabileceği/Tazminat Davası ) * BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILMASI ( Islahın Tahkikat Sonuna Kadar Yapılabileceği – Tek Bir Dava İle ... Devamını Oku »

1086 Sayılı Kanun

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BİRİNCİ BAP : UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL : VAZİFE VE SALAHİYET BİRİNCİ KISIM : VAZİFE Madde 1 – (Değişik madde: 26/02/1985 – 3156/1 md.) Mahkemelerin ... Devamını Oku »

2004 Sayılı Kanun

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ VE MEMURLARI: Madde 1 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her ... Devamını Oku »

2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

YARGITAY KANUNU Kanun Numarası: 2797 Kabul Tarihi: 04/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17953 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ YARGITAY: Madde 1 – Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ... Devamını Oku »

İCRA MAHKEMESİNİN ZAMANAŞIMINI RESEN DİKKATE ALAMAYACAĞI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/2298 KARAR: 2014/4169 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği ... Devamını Oku »

İhtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü Hukuk Genel Kurulu

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1 KARAR NO: 2014/1 ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır. I. GİRİŞ   A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ  BAŞVURULAR Avukat Mihriban Naillioğlu imzalı, 27.02.2013 tarihli; ... Devamını Oku »

İmar-İhya-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/8386 E.N , 2004/9160 K.N. İlgili Kavramlar İMAR-İHYA ZİLYETLİKLE KAZANMA Özet EKİLEMEZ ARAZİ NİTELİĞİYLE TESPİT DIŞI BIRAKILAN BİR YER, ANCAK İMAR-İHYA YOLUYLA KAZANILABİLİR. BUNUN İÇİN DE TAŞINMAZIN KAMU HİZMETİNE TAHSİS EDİLMEYEN YERLERDEN OLMASI GEREKİR. DAVA KONUSU YERE AİT TAHSİSİN NE ZAMAN YAPILDIĞI, O TARİHTEN İTİBAREN KAZANMA ... Devamını Oku »

Muarazanın Önlenmesi Davası

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2003/4-693 E.N , 2003/740 K.N. İlgili Kavramlar MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Özet FİİLİ TEKEL DURUMUNDA BULUNAN ÖZEL KİŞİLERDEN BİR ECZACI, HEKİM, FIRINCI VEYA LOKANTACININ SAHİP OLDUKLARI MALLARLA, ARZ EDECEKLERİ HİZMET YÖNÜNDEN, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE BİR SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI İLERİ SÜRÜLEBİLİR. ANCAK BU GİBİ ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates