16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Sigortalının Ana Babasına Aylık Bağlanması

Sigortalının Ana Babasına Aylık Bağlanması

YARGITAY
10. Hukuk Dairesi 2004/9162 E.N , 2004/12701 K.N.

İlgili Kavramlar

SİGORTALININ ANA BABASINA AYLIK BAĞLANMASI

Özet
506 SAYILI YASA’NIN 69. MADDESİNDE; SİGORTALININ ÖLÜM TARİHİNDE GEÇİMİNİN SİGORTALI TARAFINDAN SAĞLANDIĞI BELGELENEN ANA VE BABASINA AYLIK BAĞLANACAĞI HÜKMÜ BULUNMAKTA İKEN, GEÇİMİNİN SİGORTALI TARAFINDAN SAĞLANDIĞI BELGELENEN İBARESİ SONRADAN KALDIRILMIŞ İSE DE, HER KANUN ANCAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRAKİ OLAYLARA UYGULANIR.

İçtihat Metni

Davacı, 4447 sayılı Yasanın geçici 5. maddesine göre müracaat tarihi olan B.6.2000 tarihinden geçerli olmak üzere maaş bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

10.10.1975 doğumlu olup 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde vefat eden ve ölüm tarihi itibariyle 1087 gün zorunlu SSK sigortalılığı bulunan …’nun annesi olan davacı, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığını belirterek kendisine ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiş, Mahkemece; 4447 sayılı Kanunun, 25.2.2000 gün ve 23975 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 592 sayılı KHK ile değişik 5. maddesi hükme dayanak yapılarak, 506 sayılı Kanunun 69. maddesinde öngörülen geçiminin sigortalı tarafından sağlanması koşulu aranmaksızın ölüm aylığı bağlanması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.

Mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı yasal düzenleme ile 506 sayılı Kanunun 66/c maddesindeki 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı bulunma koşulu, sigortalı ve hak sahipleri lehine 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş olması şeklinde değiştirilmiş, ancak ilgili Kurumca kendi mevzuatlarına göre aylık bağlanır hükmü getirtilmiştir.

506 sayılı Kanunun “ana ve babaya aylık bağlanması” başlıklı 69. maddesinin sigortalının vefat ettiği 17.8.1999 tarihindeki metninde geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına aylık olarak verilir ibaresi bulunmakta iken 29.7.2003 gün ve 4958 sayılı Kanunun 35. maddesi ile maddedeki “geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen” ibaresi metinden çıkarılmış ise de Hukuk Genel Kurulunun konu ile ilgili 13.10.2004 gün ve 10/528-533 sayılı Kararında açıkça belirtildiği gibi, kural olarak her Kanun ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki zamanda meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanır. O tarihten önceki olaylara ve ilişkilere uygulanamaz.

O halde mahkemece yapılacak iş; ölen sigortalı …’nun ölüm tarihi itibariyle davacı annenin geçimini sağlayıp sağlamadığının, başka bir anlatımla annesine ve sürekli olarak yardımda bulunup bulunmadığının yöntemince bulunmadığının araştırılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

Bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Son u ç : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BO-IASINA), 30.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates