16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Şirket Ortağının Prim Borcundan Sorumluluğu

Şirket Ortağının Prim Borcundan Sorumluluğu

YARGITAY
10. Hukuk Dairesi 2004/567 E.N , 2004/2030 K.N.

İlgili Kavramlar

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ
ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Özet
(6762 S. TTK. M. 11)

İçtihat Metni

Davacılar, icra takibinin iptali ile borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

1- Davacı şirket ye şirket yönetim kurulu başkan vekili; Sosyal Sigortalar Kurumu’nun A. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 1998/4-12, 1999/1-8, 2000/2-5. dönemlerine ait prim borcu nedeniyle 6183 sayılı Yasa uyarınca adı geçen şirket aleyhine icra takibi yaptığını, alacaklarını tahsil edemediğinden şirket ortaklarının mallarını haciz cihetine gittiğini, Erdal’ın A. Limited Şirketi’ndeki hisselerini 7.10.1999 tarihinde üçüncü kişilere devir etmesine rağmen, T. Plastik Enjeksiyon Kalıp San. A.Ş.’nde hissesi bulunduğundan ve bu şirketin yönetim kurulu başkanı olmasını fırsat bilerek, şirkete ait fabrikadaki makineleri haciz ettiğini, yapılan işlemin yasaya aykırı olması nedeniyle takibin durdurulmasına, şirketin Kuruma borcunun olmadığının tespitine, haciz işleminin iptaline, haczin kaldırılmasına, Erdal’ın taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı sorumlu bulunduğuna karar verilmesini istemiştir.

T. Plastik Enjeksiyon Kalıp San. A.Ş.’nin Kuruma prim borcu yoktur. Takibe konulan prim borcu A. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Bu Limited Şirketin ortağı Erdal’ın, davacı şirketin yönetim kurulu başkanı olması nedeniyle T. Plastik Enjeksiyon Kalıp Sanayi A.Ş.’ne ait fabrikadaki makineler üzerine haciz konulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 11. maddesinin 2. fıkrasında,” bir müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça, ticari işletmeye dahil sayılır.” kuralı öngörülmüştür, Haciz edilen makineler davacı şirkete aittir. Başka bir şirketin prim borcundan dolayı haczi mümkün değildir. Ancak, davacı Erdal’ın bu şirket teki hissesi oranında (Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerle ilgili kurallarına göre), kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra safi karına veya kazanç payına haciz konulması mümkündür. Şirketin fabrikasındaki makineler üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, şirket hakkındaki davanın reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Davacı Erdal A. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağıdır. Bütün hisselerini 7.10.1999 tarihinde üçüncü kişilere devir ettiğini iddia etmiştir. Şayet bu iddiasını ispat ederse, 7.10.1999 tarihinden sonrasına ait prim borçlarından sorumlu tutulamayacaktır. Öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumu A. Şirketine ait menkul malları haciz etmiş, mahcuz malları yediemine bırakmıştır, Sonradan bu malların yedieminde bulunmadığı tespit edilerek tutanak tutulmuştur. Kurumun bu şirketten alacağını tahsil edebileceği mahcuz bir mal bulunmamaktadır. Erdal, A. Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sadece ortağı ise 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre; şayet şirketin kanuni temsilcisi konumunda ise aynı Kanun’un mükerrer 35. maddesine göre sorumluluğu cihetine gidilmesi gerekirken, Mahkemenin bu konularda hiçbir irdeleme yapmadan, bu yönünden de davayı reddetmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.3.2004, gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates