19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Tanımanın İptali

Tanımanın İptali

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2004/4342 E.N , 2004/6810 K.N.

İlgili Kavramlar

HUKUKİ YARAR
TANIMANIN İPTALİ
TANINAN ÇOCUĞUN NÜFUS KAYITLARI

Özet
ÖZET: DAVACI, TANIMANIN İPTALİ HALİNDE KURUM TARAFINDAN RÜCU EDİLECEK KİŞİ OLDUĞUNDAN DAVADA HUKUKİ YARARI VARDIR. ÇOCUĞUN ANASINA AİT NÜFUS KAYDI GETİRTİLİP, ÇOCUĞUN TANINMADAN ÖNCE BAŞKA BİR ERKEKLE SOYBAĞI OLUP OLMADIĞI DA ARAŞTIRILIP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü

Dava, tanımanın iptali İsteğine ilişkindir.

Tanıma işlemi, Türk Kanunu Medenisi yürürlükte iken (1.11.1999 tarihinde) yapılmış, iptal davası ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğünden sonra (22.7.2003 tarihinde) açılmıştır.

Tanımanın iptalini isteyen davacı; tanınan çocuğa, sigortalı iken ölen babası Fevzi’den dolayı Sosyal Sigortalar Kurumunca (…gelir) bağlanmış olması sebebiyle kurumun rücuan tazminat talep ettiği kişidir. Kurum tanıma nedeniyle hak sahibi olmuş olan çocuğa gelir bağlandığına-ve bağladığı bu geliri, sigortalısının ölümüne sebebiyet veren davacıdan rücuan talep ettiğine göre, tanıma işleminin geçersiz kılınmasında, davacının hukuki yararı bulunmaktadır. Bu bakımdan davacının “..diğer ilgili” (TMK. 298) olarak dava açma hakkının mevcut olduğu kabul edilmiştir. Çocuk Elifin anasına ait nüfus kaydı getirtilmemiş, anasının medeni hali ve tanımadan önce çocuğun ana hanesinde kayıtlı olup olmadığı, başka bir erkekle soybağı bulunup bulunmadığı araştırılmadığı gibi çocuğun annesine de husumet yöneltilmemiş-tir. Bu bakımdan; mahkemece; çocuğun annesi Nülüfer’e husumeti yöneltmek annenin nüfus kayını (medeni durumunu gösterecek şekilde) getirtmek ve çocuğun tanımadan önce bir başka erkekle soybağı bulunup bulunmadığını da araştırmak öncelikle davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açıl madiğini belirlemek, dava hak düşürücü süre içinde açılmış ise annenin göstereceği delilleri toplamak ve hasıl olacak sonuç uyarınca karar vermekte ibarettir. Bu yönler gözetilmeden eksik hasımla ve eksik tahkikatla hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 400.000.000 TL. vekalet ücretinin davalıdan; alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 8.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates