16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Taşınmazda Mülkiyet İhtilafının Bulunması

Taşınmazda Mülkiyet İhtilafının Bulunması

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/8105 E.N , 2003/10130 K.N.

İlgili Kavramlar

BEDELİN TAHSİLİ VE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİ
TARAF TEŞKİLİ
TAŞINMAZDA MÜLKİYET İHTİLAFININ BULUNMASI
TEBLİGAT VE İLANLARIN YAPILMASI

Özet
KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN VE MÜLKİYETİ İHTİLAFLI BULUNAN TAŞINMAZIN BEDELİNİN TESBİTİ VE TAŞINMAZIN DAVACI HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLDUĞUNA GÖRE; KADASTRO MAHKEMESİNDEKİ TÜM TARAFLARIN BU DAVAYA DAHİL EDİLMESİ VE AYNI YASANIN 10. MADDESİ UYARINCA TEBLİGATLARIN VE İLANLARIN YAPILMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 18. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen ve mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmazın bedelinin tesbiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 18. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen ve mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmazın bedelinin tesbiti ve taşınmazın davacı idare adına tapuya tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece taşınmazın bedelinin tesbiti ile ileride belirlenecek hak sahibine ödenmek üzere 3’er aylık vadeli olarak banka hesabına yatırılmasına ve taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilmiş, hüküm davacı idare vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın kadastro tesbiti sırasında Maliye Hazinesi adına tesbit edildiği, itiraz üzerine Kiğı Kadastro Mahkemesinde tesbite itiraz davası açıldığı ve davanın henüz sonuçlanmadığı dosya içindeki belgelerden anlaşılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının değişik 18/3. maddesi uyarınca, mülkiyet ihtilafının bulunması halinde Kadastro Mahkemesindeki tüm tarafların bu davaya dahil edilmesi ve aynı Yasanın 10. maddesi uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması gerekir. Bu nedenle Kadastro Mahkemesindeki dava dosyası getirtilerek tüm tarafların davaya davalı olarak dahil edilmesi ve gerekli tebligatlar ile ilanların yapılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 18.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates