17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Taşınmazın İçi Gezilmeden Yapılan Kıymet Takdiri Yargıtay Kararı

Taşınmazın İçi Gezilmeden Yapılan Kıymet Takdiri Yargıtay Kararı

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/12240
KARAR: 2013/17230

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Davacı borçlu icra mahkemesine süresinde yaptığı başvuruda; ihale konusu taşınmazın içi gezilmeden kıymet takdiri yapıldığını bu nedenle değerinin altında fiyat tespit edildiğini belirterek 10.02.2012 tarihli ihalenin feshini istediği anlaşılmıştır.

Alacaklının mercie başvurusu İİK’nun 134. maddesi doğrultusunda icra müdürlüğünce yapılan ihalenin feshine ilişkindir. Sonradan icra müdürlüğünce ihale bedelinin yatırılmaması sebebiyle İİK’nun 133. maddesi uyarınca ihalenin feshedilmesi anılan yasa maddelerindeki fesihler ayrı sonuçlar doğuracağından İİK’nun 134. maddesi doğrultusunda ileri sürülen ihalenin feshi nedenlerinin incelenmesine engel teşkil etmez. Mercice işin esasının incelenmesi gerekirken davanın konusu kalmadığından bahisle yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates