16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde (Eroin) İhraç Etmek

Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde (Eroin) İhraç Etmek

YARGITAY
10. Ceza Dairesi 2003/4681 E.N , 2004/2451 K.N.

İlgili Kavramlar

TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE (EROİN) İHRAÇ ETMEK

Özet
TEMYİZ KONUSU DAVANIN, SANIKLARIN TÜRKİYE’DE İSLEDİKLERİ İDDİA OLUNAN UYUŞTURUCU MADDE İHRAÇ ETMEK, İNGİLTERE MAHKEMESİ TARAFINDAN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA SANIKLAR HAKKINDA VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN İSE AYNI UYUŞTURUCU MADDE OLMAKLA BİRLİKTE BU ÜLKEDE İŞLENEN UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETMEK VE BULUNDURMAK EYLEMİNE DAYANMASI NEDENİYLE AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMADAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNE; İNSAN HAKLARINI VE TEMEL HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK 7 NUMARALI PROTOKOLÜN 4/1. MADDESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİYASİ VE MEDENİ HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ’NİN 1417. MADDESİ VE SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 9. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN BU DURUMDA TÜRKİYE’DE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI ENGELLEYİCİ NİTELİKTE BULUNMAMASINDAN DOLAYI VERİLEN KARAR DOĞRUDUR.

İçtihat Metni

Teşekkül halinde uyuşturucu madde (eroin) ihraç etmek suçundan sanıklar ………… ve …hakkında (İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi)nce yapılan yargılama sonunda, 27.3.2003 tarih ve 1997/198-2003/58 sayı ile …t’in mahkumiyetine, diğerlerinin beraatlerine karan verildiği; sanık ….’in vekili ile diğer sanıklar yönünden Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı tarafından hükümlerin süresi içinde temyiz edildiği, sanık … vekili tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasının istendiği; Yargıtay C.Başsavcılığı’nca hükümlerin onanması istemiyle dava dosyasının 10/20030820666 sayılı tebliğname ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Sanık …. hakkında duruşmalı, diğer sanıklar yönünden duruşmasız olarak İnceleni, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz konusu davanın, sanıkların Türkiye’de İşledikleri iddia olunan uyuşturucu madde ihraç etmek, İngiltere Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda sanıklar … ve … hakkında verilen beraat hükümlerinin ise aynı uyuşturucu madde olmakla birlikte bu ülkede işlenen uyuşturucu madde ithal etmek ve bulundurmak eylemine dayanması nedeniyle aynı fiilden dolayı İki kez yargılamadan söz edilemeyeceğine; İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi’ne ek 7 Numaralı Protokol’ün 4/1.maddesi, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 14/7. maddesi ve Suçluların ladesine dair Avrupa Sözleşmesi’nin 9. maddesi hükümlerinin bu durumda Türkiye’de yeniden yargılama yapılmasını engelleyici nitelikte bulunmamasına; yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre; Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile sanık Adnan Levent vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının ve duruşmalı incelemesi sırasındaki sözlü savunmasının reddiyle, Adnan Levent yönünden resen de temyize tabi olan sanıklar hakkındaki hükümlerin istem gibi (ONANMASINA), 4.3.2004 günü oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates