21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Trafik cezasının iptali dilekçesi

Trafik cezasının iptali dilekçesi

……………… SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

İtiraz Eden : Ad Soyad ve TC Kimlik Numarası
Adres  :
Ceza Tutanağın Düzenlenme Tarihi:../../20..

Tebliğ Tarihi:../…/20..

Konu : ….Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..amirliğinin …. tarih ….. … numaralı trafik cezasının iptali hakkında.

Açıklamalalar :

1- …….. plakalı aracın sahibiyim. Karayolları Trafik Kanununun ….maddesi gerekçe gösterilerek “……..” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunmuş olduğum ../../20..tarih ve ….. TL bedelli trafik cezası tutanağı gıyabımda düzenlenmiştir. İş bu ceza tutanağı ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Trafik ceza tutanağı ../../20… tarihinde düzenlenmiş olmasına rağmen ve tarafıma çok uzun bir süre sonra ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler” hakkında yönetmeliğin “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi; “Karayolları Trafik Kanununun 116. maddesi gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar; “Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.” hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir. Ancak ekte sunmuş olduğum tutanaktan incelendiğinde yasa hükmünün yerine getirilmediği açıkça görülmektedir. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılması gerekirken bu süreye riayet edilmediği bu nedenle usul ve yasaya aykırılık teşkil ettiği açıkça görülmektedir.

3- Ayrıca ceza tutanağında belirtilmiş olan “……….” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanak çok eski tarihli olduğundan Anayasal hak olan savunma hakkımda kısıtlanmıştır. Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir..

Sonuç ve Talep : Tüm yasal hak ve alacaklarım saklı kalmak kaydıyla; yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenler ile mahkemenizce res’en dikkate alınacak nedenler doğrultusunda; itirazımın kabulüne karar verilmesini ve yasaya aykırı olarak düzenmiş trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ../../20..

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyad
İmza

EKLER :
1- Trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- Ruhsat fotokopisi.
3- Nüfus cüzdanı sureti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates